Direct naar de content

Zienswijze gemeente Rotterdam pleit tegen verlengen oliewinning onder Rotterdam-Zuid

Via een vandaag ingediende zienswijze doet de gemeente Rotterdam opnieuw een dringend verzoek aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om niet in te stemmen met de voorgenomen vergunning voor oliewinning door de NAM onder Rotterdam-Zuid. Zienswijzen konden tot en met vandaag door belanghebbenden, waaronder de gemeente alsook bewoners, worden ingediend.

Negatief advies
Het ministerie van EZK publiceerde op 8 december 2021 het ontwerpbesluit inzake wijziging winningsplan Rotterdam olieveld. Met dit voorgenomen besluit wordt de periode van mogelijke oliewinning uit het veld verlengd tot 2050 waarmee het productievolume fors wordt verhoogd. “Dit zorgt voor een onacceptabel risico op bodemdaling in een dichtbevolkt gebied en is volstrekt in strijd met de Rotterdamse en de landelijke klimaatambities”, vindt klimaatwethouder Arno Bonte die daarom vorig jaar zomer (op 14 juli 2021) al namens de gemeente een negatief advies op de voorgenomen plannen uitbracht aan het ministerie.

“Het voornemen heeft tot veel zorgen en woede geleid bij Rotterdammers en bij de Rotterdamse gemeenteraad. Naast de angst die er leeft voor mogelijke verzakkingen en bevingen, staat de oliewinning haaks op de ambitieuze klimaatdoelstelling die wij als Rotterdam hebben”, aldus de wethouder.

Klimaatakkoord
De minister heeft onvoldoende aangegeven hoe een verlenging van de oliewinning tot 2050 bijdraagt aan het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord zo staat in de zienswijze van de gemeente te lezen. Willen we de landelijke klimaatdoelen halen dan is het noodzaak om minder fossiele brandstoffen te gebruiken in plaats van meer, zo luidt het pleidooi van de gemeente.

Bodemdaling
Ook benadrukt Rotterdam dat er door het ministerie te weinig onderzoek is gedaan naar de mogelijke gevolgen van bodemdaling voor zowel de omwonenden als voor het milieu en wordt de minister verzocht om expliciet onderzoek te laten doen naar de mogelijke risico’s. Verder is de gemeente van mening dat de beoogde oliewinning conflicteert met de kansen voor geothermie in het gebied. Deze kansen werden onlangs aangetoond door een studie uitgevoerd door de TU-Delft en de Gemeente Rotterdam. Daarbij geniet geothermie vanuit de klimaatambities vanzelfsprekend de voorkeur boven oliewinning, zo laat de gemeente weten.

Zienswijze
Naast de gemeente Rotterdam heeft ook de gemeente Barendrecht in een zienswijze negatief geadviseerd op het voorgenomen winningsplan. Beide gemeenten steunen elkaars zienswijze. De komende periode worden alle ingediende zienswijzen door de minister behandeld. Zodra de beoordeling is afgerond en het definitieve besluit is opgesteld, zal deze worden gepubliceerd. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, krijgen daaropvolgend nog zes weken de mogelijkheid om een beroep in te dienen bij de Raad van State.

Zie bijgevoegd de zienswijze van de gemeente Rotterdam.