Direct naar de content

Zes ondernemers krijgen steun voor slimme duurzame innovaties

Ideeën die energietransitie versnellen krijgen subsidie

Met het programma Smart Energy Systems ondersteunt de gemeente organisaties en ondernemers die met slimme innovaties de energietransitie kunnen versnellen. Deze ondersteuning bestaat uit een subsidie (tot maximaal € 100.000,- per deelnemer), hulp bij vervolgfinanciering, netwerk en business development, en het faciliteren rondom huisvesting. Het programma zorgt op deze manier ook voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid in de stad en regio Rotterdam.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “De gemeente Rotterdam faciliteert innovatie om de energietransitie te versnellen. We streven ernaar om in Rotterdam voorop te lopen in duurzaam ondernemen. Met de Smart Energy Systems-subsidie en de bijbehorende ondersteuning, helpen we inmiddels 45 duurzame ondernemers. Hiermee versterken we de positie van Rotterdam als een innovatieve hub en werken we lokaal aan een toekomstbestendige economie.”

Deze nieuwe innovaties ontvangen de Smart Energy Systems subsidie in 2024:

FLASC B.V. ontwikkelt een batterijopslag bij windparken op zee. De opslagsystemen liggen op de zeebodem en zetten elektriciteit om in druk. De elektriciteit kan dan op slimme momenten via het net geleverd worden. Dit kan bijvoorbeeld congestie voorkomen en lokaal gebruik van duurzame elektriciteit verhogen (voor de industrie, voor productie van groene waterstof). FLASC BV gaat met de subsidie de inpassing van een pilot op beoogde Rotterdamse locaties onderzoeken. FLASC BV toont hiermee duidelijke ambities om hun bedrijfsactiviteiten in Rotterdam te laten landen en hun innovatie in te zetten ten behoeve van de Rotterdamse energietransitie, in het bijzonder de koppeling tussen wind op zee en de industrie.  

SchipWALwalSCHIP stelt een energiemanagementstrategie voor die de energiestromen van schepen, walstroom faciliteiten en aanpalende industrie en bedrijvigheid optimaliseert. Deze integrale aanpak biedt kansen onder andere voor het tegengaan van congestie en het optimaal benutten van netcapaciteit en beschikbare duurzame energie. Met de subsidie wordt de haalbaarheid van een geïntegreerde strategie verder uitgewerkt met SIF (offshore sector) en Fluvia en Chemgas (chemiesector). Op basis van de resultaten nemen partijen een beslis over vervolginvesteringen. De energiemanagementstrategie wordt zo vormgegeven dat vervolgprojecten met andere partners makkelijker worden.  

Project Directe Levering Elektriciteit Blijstroom naar SKAR. Het doel is de ontwikkeling van een nieuw lokaal leveringsmodel voor lokaal opgewekte elektriciteit (zoals daken met zonPV). Het leveringsmodel zorgt voor prijsstabiliteit en langjarige inkomstengarantie. Het model moet coöperatief gebruikte zonnedaken aantrekkelijker maken voor eindgebruikers en zo de ontwikkeling hiervan versnellen. Dit project resulteert in een aanpak om dit principe van directe levering op te schalen (bij SKAR en bij andere locaties waar Energie van Rotterdam mee werkt). De aanpak moet het voor andere locaties makkelijker en laagdrempeliger maken het innovatieve leveringsmodel toe te passen.  

Enabling Perovskite PV (Kalpana Systems) Kalpana vraagt subsidie aan voor het commercieel opschalen van hun innovatie; Perovskieten Zonnecellen met de ‘spatial Atomic Layer Deposition’ (SALD) methode. Kalpana maakt met hun gepatenteerde systemen flinterdunne, functionele lagen op flexibele substraten die, bijvoorbeeld, als beschermlaag dienen voor flexibele zonnecellen. Deze methode kan tot duizendmaal sneller werken dan conventionele ALD-systemen. Dit zorgt voor een competitieve prijs voor de machines en de folies die hiermee geproduceerd worden. Hiermee maakt het de productie van flexibele zonnecellen efficiënter en goedkoper.

Smart Energy Pumping (Snijders B.V.). De innovatie Smart Pumping System maakt het lossen van tankschepen efficiënter door het optimaliseren van pompen met behulp van een innovatief besturingssysteem. Door dit systeem dalen de kosten voor energiegebruik en de operationele kosten. De innovatie waaraan gewerkt gaat worden is een combinatie van hardware en software; een modulair systeem toepasbaar op meerdere schepen en kan zelfs op oude schepen ge-retrofit worden. Snijders en Marflex willen na dit innovatieproject investeren in deze nieuwe besturingssoftware voor pompen.  

Green SOCCS (DOT B.V.). De Green SOCCS innovatie kan op lange afstanden, tot 30km, heel precies en ondergronds boren voor de aanleg van kabels. De green SOCCS rolt achter een boorkop aan, een metalen omhulling om kabels zoals je een sok over je voet heen trekt. De innovatie maakt het mogelijk om door gebieden met bestaande kabels en leidingen nieuwe kabels aan te leggen met minimale bovengrondse afgravingen. Dit maakt de doorkruising van natuurgebieden of de gebouwde omgeving mogelijk met minder verstoring dan bij de huidige praktijk. Het boren voor de uitbreiding van elektriciteitskabels heeft veel minder impact voor het maritiem ecosysteem omdat door de zeebodem wordt gegraven (open afgraving vs. gestuurde boring). De potentie voor toepassing in de stad is groot en maakt de uitbreiding van de netten makkelijker met minder impact voor burgers en bedrijven (en zorgt daarmee voor versnelling). De gemeente Rotterdam ziet deze potentie en zal dit project actief te faciliteren en relevante partners zoals netbeheerder Stedin betrekken.  

Links:

Raadsinformatiebrief

Meer informatie over het SES-programma is te vinden op www.ondernemen010.nl/ses 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Hageman bestuursvoorlichter a.i. wethouder Chantal Zeegers, 06 – 235 040 18 of r.hageman@rotterdam.nl