Direct naar de content

Wijkprofiel laat positieve ontwikkeling in de wijken zien

Vertrouwen in stad gegroeid

Rotterdammers zijn meer tevreden met hun buurt en hun vertrouwen in de toekomst en de toekomst van Rotterdam neemt toe. Dat blijkt uit het tweede wijkprofiel van het onderzoeksbureau van de gemeente (OBI). Een vergelijking met de cijfers zowel op het gebied van veiligheid als de fysieke situatie van de stad toont vooruitgang. De sociale index binnen het wijkprofiel geeft aan dat Rotterdam in dat domein stabiel is.

Op www.wijkprofiel.rotterdam.nl staat informatie over hoe Rotterdammers naar zichzelf en hun omgeving kijken. Het wijkprofiel laat zien hoe de veiligheids-, de sociale en fysieke index zich ontwikkelen op stedelijk-, gebieds- en wijkniveau. In 2014 kwam het wijkprofiel voor het eerst uit, met de nulmeting van toen is het mogelijk ontwikkelingen zichtbaar te maken.

Feiten en meningen
Het wijkprofiel bestaat zowel uit objectieve cijfers – zoals over luchtkwaliteit, geregistreerde misdrijven in de wijk en leegstand – als uit subjectieve gegevens. Hiervoor hebben bijna 30.000 Rotterdammers hun mening gegeven over bijvoorbeeld de omgang met buurtbewoners, de nabijheid van sportvelden en de ervaren overlast van vuil naast de container.

Over het geheel genomen zijn Rotterdammers vrij positief over hun situatie. Zo zijn bewoners tevreden over hun kwaliteit van leven (80% tegenover 79% in 2014) . Van de ondervraagde Rotterdammers is 64% tevreden met de manier waarop hij of zij meedoet in de Rotterdamse samenleving (62% in 2014). De meeste Rotterdammers kunnen goed rondkomen van hun inkomen, toch geeft 19% aan er moeite mee te hebben (22% in 2014). Van de Rotterdammers noemt 20% zijn gezondheid matig tot slecht (21% in 2014).

Veiligheidsindex
Aan de veiligheidsindex heeft het college 3 targets verbonden. De eerste target betreft het stedelijke veiligheidsniveau van Rotterdam. Dat moet in 2018 omhoog zijn gegaan. In 2016 is de veiligheidsindex gestegen van 100 naar 102. De objectieve cijfers tonen wederom een stijgende lijn; stedelijk stijgt het objectieve deel van de index dan ook naar 105. De veiligheidsbeleving van Rotterdammers blijft hier soms bij achter, het subjectieve deel daalt licht van 100 naar 99.

De tweede target behelst wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren en in 2018 gemiddeld een verbetering laten zien. De 35 wijken die in 2014 onder de 100 scoorden, scoorden gemiddeld 88. In 2016 is het gemiddelde 89.

De derde target gaat over de 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken). Deze moeten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheidsindex laten zien. In het wijkprofiel van 2016 laten er 2 een verbetering zien en 3 een verslechtering.

Rotterdammers geven aan minder overlast te ervaren in de eigen buurt van jongeren die buurtbewoners pesten of intimideren (4% tegenover 5% in 2014). Maar meer vrouwen en mannen geven aan op straat te worden lastig gevallen (6% tegenover 5% in 2014). Daarnaast komt fietsendiefstal vaker voor (22% tegenover 17% in 2014) volgens Rotterdammers. In Rotterdam als geheel is de veiligheidsbeleving toegenomen (111 tegenover 100 in 2014).

Fysieke index
In vergelijking tot de nulmeting in 2014 zijn meer Rotterdammers tevreden met hun buurt (78% nu tegenover 76% in 2014) en met het groen in hun buurt (van 80% naar 82%). Ook de tevredenheid met de eigen woonsituatie is gestegen (van 68% naar 71%). Deze tevredenheid vertaalt zich onder andere naar het aantal mensen dat aangeeft te willen verhuizen uit de buurt. Dat is gedaald van 22 naar 21 procent.

In de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) tekent zich op fysiek terrein een voorzichtige verbetering af. Hoewel deze 7 wijken (Tarwewijk, Carnisse, Oud Charlois, Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk en Feijenoord) nog onder het Rotterdams gemiddelde scoren zijn alle wijken wel gestegen op de fysieke index. Meer mensen dan in 2014 geven nu aan dat ze een verbetering ervaren op fysieke zaken als leegstand, openbare ruimte en woonbeleving.

Sociale index
Rotterdammers geven aan vaker culturele activiteiten te bezoeken (39% tegenover 36% in 2014), zich meer in te zetten als mantelzorger (15% tegenover 11% in 2014) en vaker lid te zijn van een hobbyclub of vereniging (36% tegenover 29% in 2014). Het aantal Rotterdammers dat moeite heeft met de Nederlandse taal is licht gestegen (14% tegenover 13% in 2014). Het aantal Rotterdammers zonder startkwalificatie is gedaald van 15% naar 13%.

Wijkvergelijking
Het wijkprofiel geeft een totaalbeeld van de stad en maakt het mogelijk om wijken die qua samenstelling op elkaar lijken, te vergelijken. Met dit instrument kunnen gemeentebestuur en de gebiedscommissies samen met bewoners, ondernemers, corporaties en andere maatschappelijke organisaties de gebiedsplannen herijken.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl