Direct naar de content

Vernieuwing Tweebosbuurt door sloop, nieuwbouw en renovatie

Gemeente Rotterdam en Vestia zetten in op duurzame transformatie

Het college van B&W heeft woensdag 3 juli 2018 ingestemd met de transformatie van de Tweebosbuurt in de Afrikaanderwijk.

Het plangebied Tweebosbuurt bestaat uit vijf woonblokken met in totaal 694 woningen en bedrijfsruimten. De meeste woningen zijn eigendom van Vestia. Aan het plangebied is een deel van het braakliggende Emplacementsterrein toegevoegd om nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Transformatie Tweebosbuurt
De plannen voor de transformatie van de Tweebosbuurt zijn uitgewerkt in een evenwichtig programma. Dit past bij de uitgangspunten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) – het bedienen van de doelgroepen zoals opgenomen in de Woonvisie Rotterdam 2030. In het NPRZ werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samen aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Er zijn zeven focuswijken benoemd. Dit zijn de wijken met de meest dringende problematiek. Een van de focuswijken is Afrikaanderwijk, waarin de Tweebosbuurt ligt.

Grote opgave
De transformatie van de Tweebosbuurt levert 374 nieuwe woningen op. Daarvoor worden 599 woningen en bedrijfsruimten gesloopt. Dat is een grote opgave. Om de impact op het sociale woningaanbod zo klein mogelijk te houden, willen Vestia en de gemeente 130 nieuwe sociale huurwoningen bouwen op het Emplacementsterrein. Door renovatie blijven 90 woningen behouden. Met de aanleg van twee nieuwe kleine parken, nieuwe straten over de dijk en de herinrichting van bestaande straten in het plangebied wordt ook de buitenruimte aangepakt.

Vernieuwing noodzakelijk
Hoewel de sloopopgave fors is, constateren de gemeente Rotterdam en Vestia dat vernieuwing in de Tweebosbuurt absoluut noodzakelijk is. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen voor renovatie en nieuwbouw maken van de Tweebosbuurt weer een aantrekkelijke wijk om te wonen.

Bewoners van de Tweebosbuurt ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst waar zij uitleg krijgen over de plannen en hun persoonlijke situatie.

Planning
De start van de renovatie van woningen is in 2019. Vanaf 2020 start de sloop van woningen.

www.vestia.nl/tweebosbuurt
www.rotterdam.nl/tweebosbuurt


Noot voor de redactie:

Download hier de plankaarten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Kurvers, 06 – 41 31 65 67 of t.breimer@rotterdam.nl Of via Vestia: Woordvoerder Vestia : Hanneke Klumpes 088 124 22 11