Direct naar de content

‘Verbind Noord en Zuid’

Stedelijk Verkeersplan 2016-2030+: de mobiliteit van de toekomst is dichtbij, schoon en slim

Voldoende vervoersmogelijkheden voor alle Rotterdammers, durf te experimenteren, zorg voor nieuwe oeververbindingen over de Maas en gebruik de bestaande beter. Dat waren samengevat de belangrijkste aandachtspunten die uit de consultatieperiode over het Stedelijk Verkeersplan 2016-2030+ werden meegegeven aan de stad. Het afgelopen jaar heeft de gemeente gesprekken gevoerd met allerlei partijen in en buiten de stad over de toekomst van mobiliteit in de stad. Mobiliteit is geen doel op zich, maar wel een belangrijke voorwaarde voor een economisch sterk, gezond en aantrekkelijk Rotterdam.

Wethouder Langenberg (mobiliteit en duurzaamheid): ‘Mobiliteit verbindt mensen, wijken en oevers. Het biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen, groot en klein. In Rotterdam is de mobiliteit van de toekomst dichtbij, schoon en slim. Van vervoer voor leerlingen van Zuid voor stadsexcursies, naar nog meer slimme fietsoplossingen, tot de verbinding van twee nieuwe ontwikkelgebieden met een nieuwe oeververbinding.’

De gemeente Rotterdam zet zich de komende jaren samen met maatschappelijke partners in om de vervoersmogelijkheden voor verschillende doelgroepen te verbeteren. Vooral op zuid is sprake van vervoersarmoede. Meer mogelijkheden zoals beter bereikbaar openbaar vervoer en uitbreiding van projecten als Fietsen op Zuid verbeteren de sociale en maatschappelijke participatie. Samen met de stichting Verre Bergen wordt onderzocht of het initiatief Buzz010 opnieuw gestart kan worden. Scholen krijgen daarbij gratis busvervoer aangeboden om excursies te maken en zo meer kinderen de kans te geven in contact te komen met sport, kunst en cultuur. Wethouder Langenberg: ‘Kleinschalige initiatieven zoals Buzz010 kunnen groot effect hebben als het gaat om het meedoen in de samenleving. Dat begint bij onze kinderen. Sommige kinderen komen hun wijk niet uit. En dat heeft gevolgen voor hun ontwikkeling.’

De oeververbinding over West
Het Rotterdamse verkeersnetwerk staat onder druk. In de stad, maar vooral ook als regionaal verkeersknooppunt. Vooral de Maas blijkt hierin een belangrijk barrière. Dit vraagt om nieuwe oeververbindingen voor hoogwaardig openbaar vervoer en de fiets, maar ook de auto. Het college is van mening dat de inzet op een eerste nieuwe oeververbinding tussen Merwe-Vierhavens (noord) en Charlois, Sluisjesdijk (zuid) de meeste voordelen oplevert. Samen met het Rijk onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een nieuwe verbinding.
‘Sommige delen van Rotterdam hebben heel veel potentie voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de westzijde van beide oevers liggen bijvoorbeeld nog veel onontgonnen kansen in de oude stadshavens. Ook Feyenoord City en Hart van Zuid bieden veel sociaal economisch perspectief. Volgens onderzoek kunnen de maatschappelijke en economische effecten tot ruim boven de 200 miljoen euro oplopen voor Zuid. De waarde voor onze binnenstad is nog veel hoger berekend,’ aldus Langenberg.
De nieuwe oeververbinding ontlast de leefomgeving rondom de ’s Gravendijkwal en geeft de binnenstad meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Het zou veel verkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn een nieuwe route geven en krijgt het verkeer uit de regio een makkelijkere weg buiten de stad om. Daardoor daalt het verkeer door de Maastunnel met de helft en over de Erasmusbrug met een kwart.

Rotterdam als proeftuin
Uit de gesprekken van de gemeente met allerlei partijen in en buiten de stad kwam verder naar voren hoe belangrijk het is de ontwikkeling van ‘Smart mobility’ nog meer te stimuleren. Rotterdam profileert zich als proeftuin om de kansen te benutten die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën bieden om Rotterdam een gezonde, aantrekkelijke en economisch sterke stad te laten zijn. Nieuwe experimenten voor autoluwe straten krijgen extra steun. Parking Day en Happy Street worden doorontwikkeld.

Wethouder Langenberg: ‘Slimme mobiliteit heeft invloed op hoe we de stad inrichten, gebruiken, beleven en met elkaar omgaan. Het is goed om met elkaar na te denken hoe innovatieve mobiliteitsoplossingen bij kunnen dragen aan de opgaven waar we in de stad voor staan. Ik ben er trots op dat Rotterdam hier landelijk een voortrekkersrol vervult.’ Op 11 april a.s. organiseert Rotterdam een uniek landelijk symposium ‘Mobility Matters’ waarin experts, beleidsmakers en andere geïnteresseerden alle ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit met elkaar delen, bespreken en elkaar uitdagen om samen tot nieuwe of betere oplossingen te komen.

*Het Stedelijk Verkeersplan Rotterdam 2016-2030+ (SVPR) is als eerste consultatieversie in 2016 aan de stad aangeboden. Rotterdammers, andere belangstellenden, belangenorganisaties, bedrijven en diverse (semi-)overheden hebben sindsdien meegedacht over de toekomst van mobiliteit in de stad. Deze gezamenlijke definitieve versie geeft richting aan ontwikkelingen in en rond de stad op gebied van mobiliteit en biedt acties voor de korte en lange termijn. Zo zorgen we ervoor dat Rotterdam goed op weg is voor de toekomst. Het SVPR wordt de Rotterdamse gemeenteraad aangeboden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl