Direct naar de content

Veilig@Rotterdam: samen met Rotterdammers

Voorkomen en handhaven met extra aandacht voor nazorg

Rotterdam is veiliger geworden. Dat blijkt uit cijfers en uit onderzoek naar de veiligheidsbeleving. Het is het resultaat van de intensieve samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en veel andere partijen in de stad. En bovenal de samenwerking met de Rotterdammers zelf. Ook in de totstandkoming van dit nieuwe programma Veilig@Rotterdam hebben Rotterdammers een belangrijke rol gespeeld.

De gemeente bouwt met Veilig@Rotterdam voort op de behaalde resultaten: een integrale, wijkgerichte aanpak in samenwerking met bewoners, ondernemers en professionals. Een aanpak gericht op toezicht en handhaven, beheer en onderhoud en fysieke en sociale investeringen hebben bijgedragen aan een veiligere stad. Met Veilig@Rotterdam gaan we een stap verder dan de afgelopen jaren en werken we niet alleen aan de ambitie van een veilig Rotterdam. We werken ook aan een stad waar een ieder zich welkom en thuis voelt. Handhaving, preventie en nazorg vormen de kern van deze aanpak.

Vijf intensiveringen
Het nieuwe programma staat in het teken van het terugdringen en voorkomen van criminaliteit en ernstige en complexe woonoverlast. Hoewel de ‘traditionele’ criminaliteit daalt, zien we ook nieuwe vormen van onveiligheid. Daarom intensiveren we onze aanpak op de volgende vijf prioriteiten:
1. Ondermijnende criminaliteit
2. Radicalisering, extremisme en terrorisme
3. Polarisatie en maatschappelijke onrust
4. Cyberresilience
5. Kwetsbare wijken

Betrokken
Veiligheid is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad en haar bewoners. Voor de totstandkoming van dit programma zijn veel gesprekken gevoerd in de stad. Rode draad daarbij is de grote betrokkenheid van de deelnemers. Onze diversiteit kan wel eens schuren, maar samen kunnen we er onze kracht van maken. Daarom investeren we ook in de verbondenheid in de stad. Eind 2018 wordt de nota ‘Samenleven’ gepresenteerd. Belangrijk is dat dat alle mensen meedoen en dat we samen – met alle Rotterdammers – werken aan een ontspannen samenleving.

Meten en financiën
Sinds de introductie van de Veiligheidsindex in 2001 is de score van Rotterdam gestegen van 5,6 naar 7,2. Ook na de overstap naar het Wijkprofiel in 2014 is een verbetering zichtbaar: de Veiligheidsindex steeg van 100 in 2014 naar 108 in 2018. In Veilig@Rotterdam zijn drie targets gesteld op stedelijk en wijkniveau, waarbij de vijf laagst scorende wijken een specifieke target hebben. Elke twee jaar wordt gemonitord of we nog op de juiste koers zitten. Het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam trekt voor Veilig@Rotterdam de komende vier jaar circa 144 miljoen euro uit.

U kunt het programma en de begeleidende Raadsbrief online terugvinden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 51 26 63 15, c.verhulp@rotterdam.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, 06 – 28 36 27 17,  lm.vanbale@rotterdam.nl