Direct naar de content

Uitstappen op het Zeeplein

Strand Hoek van Holland nog beter bereikbaar vanuit de stad

De ambitie om Hoek van Holland te versterken als vierseizoensbadplaats, is weer een stap dichterbij. Het college heeft overeenstemming bereikt over een aantal belangrijke uitgangspunten. Zo wil het college dat het eindpunt van de Hoekse Lijn komt te liggen aan het Zeeplein direct aan de boulevard en de tweede toegangsweg naar Hoek van Holland, de H6-weg, wordt voltooid. De gesprekken met betrokken partners zijn in volle gang gezet.

Het strand, het duingebied en de combinatie met de Nieuwe Waterweg maken van Hoek van Holland een unieke plek, zowel voor de stad als voor de regio. Dit gebied heeft de mogelijkheden om als aantrekkelijke vierseizoenenbadplaats bij te dragen aan een aangenaam leef-, werk en vestigingsklimaat voor bewoners, bezoekers, werknemers en werkgevers. Bovendien verzekert deze ontwikkeling  Hoek van Holland van een duurzame toekomst. Maar dat vraagt wel om een aantal maatregelen.

Spoor verlengen tot aan het Zeeplein
Aanvankelijk was het plan om de Hoekse Lijn te verlengen tot aan de parkeerplaats en daar ook het eindstation te plaatsen. Dat idee hing nauw samen met het bouwplan Kaap de Goede Hoek. Echter, dat plan wordt niet gerealiseerd en dat biedt de kans om het gebied bij de boulevard meer in samenhang te ontwikkelen. Station, plein, paviljoens en strand kunnen hierdoor meer met elkaar verbonden worden. Deze treinverbinding tot aan het strand biedt een prima alternatief voor de auto en voor buitenlandse strandbezoekers wordt een dagje binnenstad Rotterdam nog aantrekkelijker. Het college heeft daarom besloten om samen met de partners (ondernemers, provincie, RET en Metropoolregio) te verkennen of verlenging tot aan het Zeeplein mogelijk is.

Randvoorwaarde is dat de partners meefinancieren. De ondernemers hebben al aangegeven 1,5 miljoen te willen bijdragen aan de verlening. De RET is groot voorstander van zowel het verlengen van de spoorlijn als het overkappen van het station. De RET verwacht zo een betere concurrentiepositie te hebben ten opzichte van de auto. Ook zorgt een deels overkapt station voor meer comfort en sociale veiligheid, oordeelt de RET. Met de Metropoolregio en de provincie zijn gesprekken gaande over de regionale bijdrage. Het college heeft positieve verwachtingen van de bijdrage van de partners en heeft het bestemmingsplanproces hierop ingericht. In de komende weken wordt een schetsontwerp van het eindstation en de buitenruimte gemaakt en getoetst op draagvlak bij de betrokken partijen, inclusief de gebiedscommissie. Als er voldoende duidelijkheid is over de cofinanciering neemt het college een definitief besluit.

Aanpassen buitenruimte voor aanleg metro
De realisatie van de Hoekse Lijn vraagt om aanpassing van de buitenruimte in Hoek van Holland. Het Strandplein krijgt een opknapbeurt, de P&R wordt verplaatst, de aansluiting met het Stenaline-terrein en de Bergheven moet worden veranderd en een aantal wegen, fiets- en voetpaden moet ruimtelijk worden ingepast met oog voor verkeers- en sociale veiligheid. Deze ingrepen zijn noodzakelijk als gevolg van de aanleg van de nieuwe metrolijn. De Metropoolregio wordt gevraagd deze aanpassingen te betalen. De besluitvorming hierover vindt plaats bij de behandeling van de ontwerpbestemmingsplannen voor Hoek van Holland, in het college in juni en daarna de gemeenteraad.

Voltooiing H6-weg
De H6 is de tweede ontsluitingsweg tussen de stad en Hoek van Holland. De nieuwe weg leidt het bestemmingsverkeer voor het strand en de Stenaline langs de dorpskern in plaats van er doorheen. Bovendien is het een tweede ontsluitingsweg in geval van calamiteiten. Fase 1 van de H6-weg is in 2013 opgeleverd. Het college zet zich in om nu ook het laatste deel te voltooien. Daarvoor moet nog een tekort van 1,3 miljoen worden opgelost. Het college  spreekt hiervoor de Bestaand Rotterdams Gebied (BGR)-middelen aan. De Metropoolregio treedt dan op als co-financierder.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl