Direct naar de content

Uitbreiding succesvol Preventie- en handhavingsplan alcohol en andere drugs

De gemeente Rotterdam breidt het succesvolle Preventie- en handhavingsplan alcohol en andere drugs uit met een strategie gericht op volwassenen. Sinds 2009 zet de gemeente met een integrale werkwijze actief in op het terugdringen van alcohol en middelengebruik bij jongeren. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het voorkomen van gebruik, maar bijvoorbeeld ook naar het weerbaar maken van kinderen en jongeren. En dat werkt. Minder jongeren geven aan ooit alcohol te hebben gebruikt. Voor het eerst wordt ook ingezet op maatregelen om te stimuleren dat volwassenen en ouderen verstandige leefstijlkeuzes maken en het goede voorbeeld geven. Daarnaast wordt de inzet op kinderen en jongeren geïntensiveerd. Het gaat om een meerjarenplan tot en met 2027, dat op 25 januari is vastgesteld door de gemeenteraad.

Jongeren zijn minder gaan drinken
Het alcohol- en drugsgebruik van jongeren tot 23 jaar is fors gedaald sinds 2017. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dat aangeeft ooit alcohol te hebben gedronken, is gedaald. Ook het aantal bingedrinkers (per keer 5 glazen of meer drinken) en jongeren dat ooit softdrugs heeft gebruikt, is fors minder geworden. Hoewel deze cijfers hoopvol zijn, blijft de gemeente inzetten op preventieve maatregelen en het ondersteunen van risicogroepen.

Wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie): “Jongeren hebben onze speciale aandacht, want zij verdienen alle kansen om zich te kunnen ontwikkelen. Want minder gebruik leidt tot een betere gezondheid en tot betere schoolprestaties. Ook zorgt een vermindering van gebruik voor minder overlast en geweld.”

De Rotterdamse aanpak – thuis, op school en in de vrije tijd
De gemeente monitort al 12 jaar het alcohol- en middelengebruik van Rotterdamse jongeren. Hierdoor worden trends gesignaleerd en kunnen er direct, samen met partners, maatregelen worden getroffen. Zo is de opmars van snus (nicotinezakjes) bijvoorbeeld snel gesignaleerd en heeft Youz verslavingszorg dit in zijn preventieve programma’s opgenomen. Maar de Rotterdamse aanpak is breder. De gemeente streeft naar een samenhangende aanpak, omdat het is bewezen dat dat beter werkt dan losse maatregelen. De aanpak is daarom niet alleen gericht op jongeren zelf, maar ook op opvoeders en professionals. Daarbij is er aandacht voor preventie en handhaving in de thuissituatie, op school en de beschikbaarheid van alcohol en drugs in de vrije tijd, zoals in de horeca en op de sportvereniging.

“Ouders en opvoeders spelen een belangrijke rol in het voorkomen van alcohol- en middelengebruik. Kinderen van ouders die duidelijke grenzen stellen, beginnen later met het drinken van alcohol en drinken minder. Kinderen die niet of nauwelijks blowen hebben een beter normbesef. Daarom doe ik een oproep aan ouders en verzorgers: laten we er samen voor zorgen dat we gezond leven en een goed voorbeeld geven aan onze kinderen,” aldus wethouder Achbar.

Aandacht voor volwassenen
De maatregelen gericht op volwassenen omvatten onder meer het signaleren van problematisch alcohol- en drugsgebruik en bewustwording hierover. Daarnaast worden volwassenen geholpen met passende laagdrempelige ondersteuning. Ook ligt er een focus op studenten in het hbo en wo, 11% van de studenten valt in de categorie ‘zware drinker’ en we zien een toename van het gebruik van xtc, cocaïne en ketamine. Voor deze doelgroep is een nieuwe strategie ontwikkeld samen met studentenverenigingen, het onderwijs en het Trimbos Instituut.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Faouzi Achbar, 06 – 287 417 94 of km.vanderheiden@rotterdam.nl