Direct naar de content

Terugblik Begrotingsraad en agenda voortgezette raadsvergadering

7 en 12 november

De gemeenteraad heeft de begroting dit jaar op één dag besproken. Op donderdag 7 november hebben alle fracties hun politieke reactie op het collegebeleid en de begroting gegeven. Aan het einde van het debat is er gestemd over de moties en amendementen. Verderop in dit bericht leest u de genomen besluiten naar aanleiding van dit debat.

Agenda voortgezette raadsvergadering dinsdag 12 november
De vergadering is aan het einde van de begrotingsbehandeling geschorst. Op dinsdag 12 november bespreekt de raad in een voortgezette raadsvergadering ‘Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E.’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie in de zaak Hümeyra. Ook wordt een debat gevoerd over het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Warmte zonder leiding, onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf’.

Begrotingsdebat
De gemeenteraad hield op donderdag 7 november de begrotingsbehandeling over de Begroting 2020.

Het college investeert het komend jaar in duurzame maatregelen, cultuurcoaches, zorg aan ouderen, de bestrijding van armoede en extra handhavers. Volgens de begroting wordt er in 2020 58.7 miljoen euro gereserveerd voor gemeentelijke programma’s en projecten op het gebied van de energietransitie. Om Rotterdam veilig te houden komt er 7 miljoen euro structureel beschikbaar voor 50 extra FTE aan gemeentelijke handhavers. Een op de vijf Rotterdammers is in 2035 ouder dan 65 jaar. De komende jaren is er 13 miljoen euro beschikbaar binnen het programma ‘Rotterdam, ouder en wijzer’. Het college kiest ervoor om het Eurovisie Songfestival te betalen met een deel van het evenementenbudget en met gelden die in 2019 niet besteed zijn. Zo gaat het niet ten koste van belangrijke doelen als het bestrijden van armoede en het schoon en veilig houden van de stad.

De volledige Begroting 2020 is te lezen op: www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/.

De coalitiepartijen zijn positief over de collegevoornemens en de gestelde doelstellingen voor 2020 en de volgende jaren van deze bestuursperiode. De oppositiepartijen zijn kritisch op het gestelde beleid. Volgens een aantal fracties is er te weinig aandacht voor de plannen en wensen voor de stad van de oppositiepartijen. Een aantal partijen maakt zich zorgen over veiligheid en wenst hier meer aandacht voor. Ook vonden een aantal fracties dat er niet genoeg naar ouderen, onderwijs, armoedebeleid en gelijke kansen op de arbeidsmarkt gaat. Er is kritiek geuit op het duurzaamheidsbeleid en de plannen voor de energietransitie.

Bekijk de volledige bijdrages van de dertien raadsfracties terug via het raadsinformatiesysteem.

Aangenomen moties
Op donderdag 7 november dienden de fracties in totaal 139 moties en 3 amendementen in. Een aantal moties zijn ingetrokken, nadat het college een aantal toezeggingen deed. Uiteindelijk werden 43 moties aangenomen:

Op de Begroting 2020 werd een amendement aangenomen: In Rotterdam wonen ook dieren (PvdD). De Begroting 2020 en de meerjarenraming 2019-2023 zijn aangenomen. Er werd tegen de begroting gestemd door 7 van de 13 fracties. Tegen zijn: Leefbaar Rotterdam, DENK, 50PLUS, Nida Rotterdam, SP, PvdD en PVV.

Kijk op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2020 voor het laatste nieuws en alle informatie rond de begroting.

Verordeningen
De gemeenteraad stelde 17 belastingverordeningen vast. Denk hierbij aan de Verordening afvalstoffenheffing, parkeerregulering en parkeerbelasting, rioolheffing en onroerende-zaakbelastingen.

En verder…

…heeft de raad geheimhouding opgelegd op het Nieuw Rijerwaard rapport inzake actualisatie grondexploitatie 2019;

…het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2019 werd met amendement Sociale huurwoningen zijn ook belangrijk (DENK, CDA, PvdA, GroenLinks) vastgesteld;

…de wijziging van de Kadernota Lokale Lasten 2018-2022 vastgesteld;

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezondenen kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.