Direct naar de content

Terugblik Algemene beschouwingen

27-okt-16

Algemene beschouwingen

De gemeenteraad hield algemene beschouwingen over de Begroting 2017. Op deze eerste dag van de begrotingsbehandeling vond het debat op hoofdlijnen plaats tussen de fracties.

Het college stuurde eind september de begroting 2017 naar de gemeenteraad ter vaststelling. Het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie is terug te zien in de Rotterdamse financiën. Toch blijft het college behoedzaam met het oog op de ambities en de uitdagingen waar de stad de komende jaren voor staat. Met het collegeprogramma als uitgangspunt heeft het college duidelijke keuzes gemaakt om tot een meerjarige sluitende begroting te komen. Na jaren van bezuinigingen is enige ruimte gevonden voor intensiveringen. In de Voorjaarsnota 2016-2020 zijn intensiveringen benoemd voor onder andere Rotterdam Oost, een schone buitenruimte, veiligheid, sport, duurzaamheid, cultuur en zorg. De Rotterdamse economie groeit en Rotterdam is populair als woonstad. Economie en wonen zijn mede om die redenen speerpunten in de begroting. Verder wordt een groot deel van de beschikbare financiële middelen besteed aan een gezellige schone binnenstad, gezondheid, sport, veiligheid, meer groen en onderwijs. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA staat achter de voorstellen en keuzes die gemaakt worden in de begroting. Dit als uitwerking van het coalitieakkoord dat ze in 2014 sloten.

De oppositiepartijen zijn kritisch. Het economisch herstel in Nederland zet door, maar Rotterdam blijft achter. Zo vinden fracties bijvoorbeeld ook dat de tweedeling in de Rotterdam toeneemt. Er is – volgens een aantal fracties – te weinig aandacht voor minima, kinderen die in armoede opgroeien, kwetsbaren in de samenleving en wijken waar het nodig is. Er wordt kritiek geuit op de wijze waarop het college met de financiën en de algemene reserves omgaat. De oppositie herkent zich niet in de voorgestelde (woon)lastenverlichting en partijen voorzien zelfs een lastenverzwaring. Zo zijn bijvoorbeeld de afvalstoffen- en rioolheffing niet kostendekkend en worden de kosten verlegd naar de toekomst. Kritisch waren veel partijen over de plannen met de stad die in de Woonvisie staan. Denk aan de betaalbaarheid van woningen, de in- en uitstroom en de verbinding van alle Rotterdammers met elkaar en de stad. Duurzaamheid kreeg ook de aandacht. De oppositie en coalitie zochten toenadering tot elkaar.  

Kijk voor de volledige bijdrages van de tien raadsfracties op de internetsites van de partijen of kijk en luister ze hier terug. De tweets van de raadsleden kunt u hier bekijken.

Op 1, 2 en 3 november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting tijdens de begrotingscommissies. Op donderdag 10 november vindt het afrondende debat tussen de raad en het college plaats en stelt de raad de begroting en de belastingverordeningen voor 2017 vast.

De raadsfracties dienden de onderstaande 10 moties in. Deze worden op 10 november in stemming gebracht.

www.rotterdam.nl/begroting2017 ontsluit het laatste nieuws en alle informatie rond de begroting. De begroting zelf is te raadplegen via www.begroting.rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.