Direct naar de content

Terugblik Algemene beschouwingen en Begrotingsraad

9 en 14 november

Personalia

De gemeenteraad nam afscheid van mevrouw A.J.M. (Antoinette) Laan (VVD) vanwege haar vertrek naar de Tweede Kamer. Mevrouw Laan ontving uit handen van voorzitter Aboutaleb de Wolfert van Borselenpenning voor al haar verdiensten voor de stad Rotterdam. De inscriptie luidt: Sterk in debat, warm van hart.

De heer P.J.P. (Pascal) Lansink-Bastemeijer (VVD) werd geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad.

Begrotingsdebat

De gemeenteraad hield Algemene beschouwingen over de Begroting 2018. Fracties gaven – voor de laatste keer in deze bestuursperiode – hun politieke reactie op het collegebeleid en de begroting. Het college blijft inzetten op een veilige, gezellige, groene maar bovenal sterke stad. In de begroting is aandacht voor Oud-Crooswijk en wijken op Zuid die om extra inzet en investeringen vragen voor de aanpak van fysieke, economische en sociale opgaven. Ook nieuwe vormen van criminaliteit zoals ondermijning of dreiging van terrorisme vragen aandacht. In de begroting, die een uitwerking is van het coalitieakkoord dat Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA in 2014 afspraken, zijn de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2017 opgenomen. Daarnaast sloot de coalitie afgelopen juli het Zomerakkoord met CU-SGP. De afspraken uit dit akkoord zijn ook terug te vinden in de begroting. Zo is er een extra investering in schulddienstverlening en verhoging van het jeugdtegoed. Ook wil de coalitie investeren in duurzaamheid met de aanleg van een zonnepark in Rijnhaven en door woningen op Rotterdam Zuid te verduurzamen. En er zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van het vaderschapsverlof. De totale begroting bedraagt ruim 3,4 miljard Euro. De coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA staat achter de voorstellen en keuzes die gemaakt worden in de begroting. De CU-SGP steunt de coalitie.

De oppositiepartijen zijn kritisch. Er is volgens een aantal fracties te weinig aandacht voor armoede en minima die, door de ingezette koers van de coalitie en het versoberen van regelingen, nog minder te besteden hebben. Ook kinderen die in armoede opgroeien en kwetsbaren in de samenleving vragen om meer aandacht van het college. Meerdere fracties wensen een samenleving die openstaat voor iedereen en geen groepen uitsluit. De stad moet van en voor iedereen zijn. Die fracties vinden dat verschillen in de stad juist groter zijn worden in deze collegeperiode en geven aan dat dat komt door ‘de toon’ die wordt aangeslagen en de keuzes die dit college maakt. Aandacht wordt ook gevraagd voor het klimaat, duurzaamheid, dierenwelzijn en het onderhoud van de buitenruimte. Minder focus op het centrum, maar investeren in het onderhoud in alle gebieden van de stad. De groei van de werkgelegenheid in onze regio stagneert, waar die in andere regio’s wel groeit. Banen zijn belangrijk om mensen uit de uitkering te krijgen. Er moet ook vaart gemaakt worden met de bouw van onder andere gezinswoningen vanwege de enorme vraag en met oplossingen voor de bereikbaarheid. Er zijn zorgen over de spaarpot van de gemeente, het kunnen betalen van alle plannen en mogelijke tegenvallers, zeker op termijn.

Kijk voor de volledige bijdrages van de tien raadsfracties op de internetsites van de partijen of kijk en luister ze hier terug. De tweets van de raadsleden kunt u hier bekijken.

Aangenomen moties

Op 14 november voerde de raad het afrondende en besluitvormende debat. De fracties dienden in totaal 145 moties en 1 amendement, wijzigingsvoorstellen, in. Na de nodige toezeggingen van het college werden verschillende moties ingetrokken. Uiteindelijk werden 60 moties aangenomen. Hieronder de titels van de moties en de indienende fractie(s). Klik op de link om de moties te lezen en te zien waartoe ze oproepen of opdragen.

De begroting 2018 en de meerjarenraming voor 2019-2021 zijn aangenomen. Tegen stemden 6 van de 10 fracties. Tegen zijn: SP, Partij voor de Dieren, PvdA, Nida, VVD, GroenLinks.

https://www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2018 ontsluit het laatste nieuws en alle informatie rond de begroting.

Verordeningen

De gemeenteraad stelde 17 belastingverordeningen vast. Denk hierbij aan de Verordeningen afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen, hondenbelasting, algemene legesverordening en de Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting.

En verder…

… stemde de raad in met het omvormen van de bestemmingsreserve ISV3 in een bestemmingsreserve gebiedsontwikkeling;

… de geheimhouding bekrachtigd van de collegebrief over de voortgang Hoekse Lijn.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.