Direct naar de content

Terugblik Algemene beschouwingen en Begrotingsraad

8 en 13 november

Begrotingsdebat
De gemeenteraad hield op donderdag 8 november Algemene beschouwingen over de Begroting 2019. Fracties gaven hun politieke reactie op het collegebeleid en de begroting. Het collegeprogramma Nieuwe energie voor Rotterdam – dat een uitwerking is van het coalitieakkoord van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP – vormt de basis voor de begroting 2019.

Volgens het college bruist, leeft, vernieuwt en onderneemt Rotterdam. De stad staat voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om energietransitie, klimaat en digitalisering. Deze ontwikkelingen bieden de stad grote kansen die het college wil benutten. Tegelijk staan Rotterdammers in het dagelijks leven voor zorgen en problemen op het gebied van werk, armoede en problematische schulden, prettig samenleven in de wijk en buurt, integratie, veiligheid en wonen. Het college investeert het komende jaar onder andere 9 miljoen euro in de totale bouwambitie van 18.000 woningen, er wordt 1,6 miljoen euro vrijgemaakt om te investeren in groen en er gaat ruim 1,7 miljoen euro naar een taaloffensief voor nieuwkomers en Rotterdammers. Verder investeert het college 4 miljoen om Rotterdammers blijvend uit de bijstand te halen en wordt er bijna 4,2 miljoen euro geïnvesteerd om ondermijning aan te pakken. In de komende vier jaar investeert het college ruim 150 miljoen euro in de energietransitie. In de begroting van 2019 is hiervoor al 10 miljoen euro gereserveerd. De coalitiepartijen zijn positief over de collegevoornemens en de doelstellingen voor 2019 en de volgende jaren van deze bestuursperiode. De oppositiepartijen zijn kritisch. Er is volgens een aantal fracties te weinig aandacht voor armoedebestrijding en minima. Daarbij werd onder andere meer aandacht van het college gevraagd voor kwetsbare groepen in de samenleving en ook voor kinderen die in armoede opgroeien. Ook vonden een aantal fracties dat er niet genoeg aandacht voor zorg, jeugd en ouderen in Rotterdam. Deze fracties vroegen nadrukkelijk om bezuinigingen in de begroting op zorg terug te draaien. Er is kritiek geuit op het woonbeleid en de sloop van sociale huurwoningen. Ook werd er aandacht gevraagd voor de klimaatverandering, de plannen voor de energietransitie en huisvesting.

Kijk voor de volledige bijdrages van de dertien raadsfracties op de internetsites van de partijen of kijk en luister ze hier terug.

Aangenomen moties
Op 13 november voerde de raad het afrondende en besluitvormende debat. De fracties dienden in totaal 153 moties en 2 amendementen, wijzigingsvoorstellen, in. Na de nodige toezeggingen van het college werden verschillende moties ingetrokken. Uiteindelijk werden 47 moties aangenomen. Hieronder de titels van de aangenomen moties en de indienende fractie(s). Klik op de link om de moties te lezen en te zien waartoe ze oproepen of opdragen.

De begroting 2019 en de meerjarenraming voor 2020-2022 zijn aangenomen. Tegen stemden 7 van de 13 fracties. Tegen zijn: Leefbaar Rotterdam, DENK, PvdD, 50PLUS, Nida Rotterdam, SP en PVV.

Kijk op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2019 voor het laatste nieuws en alle informatie rond de begroting.

Verordeningen
De gemeenteraad stelde 17 belastingverordeningen vast. Denk hierbij aan de Verordeningen afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende-zaakbelastingen en Verordening, parkeerregulering en parkeerbelasting.

En verder…
…stelde de raad de nota ‘Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Rotterdam 2018’ vast;

…stelde de raad het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2018 vast;

…de geheimhouding bekrachtigd van het geheime deel van de Projectenmonitor Grondexploitaties en geheime bijlagen met betrekking tot resp. de renovatie van het museum Boijmans Van Beuningen, gebiedsontwikkeling Feijenoord City en financiële gegevens Samenwerkingsovereenkomst transformatie Tweebosbuurt;

…ingestemd met de wijziging van de kostenberekeningssystematiek van ambtelijke inzet bij grondexploitaties en bijbetalingsregelingen;

…stelde de raad een wijziging vast van de Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2018;

…stelde de raad de tweede herziening van de begroting 2018 vast.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.