Direct naar de content

Stevige conclusies onderzoek Wereldmuseum

Museum voert taken niet naar behoren uit

Cultuurwethouder Visser presenteert maatregelenpakket voor toekomst

Onafhankelijk onderzoek naar het Wereldmuseum heeft geleid tot een aantal ernstige bevindingen en conclusies. Gezien de ernst van de situatie heeft cultuurwethouder Adriaan Visser direct een aantal acties benoemd en maatregelen getroffen. Dat is nodig  omdat het museum zijn taken niet naar behoren uitvoert. De nieuwe Raad van Toezicht die gisteren is benoemd, gaat met die actiepunten aan de slag.
 

Het onafhankelijk onderzoek naar het Wereldmuseum is gedaan door mevrouw G. Luiten in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders. De aanleiding voor het onderzoek waren onder meer publicaties en geruchten over het bruikleen- en presentatiebeleid, de voorgenomen ontzamelingen en de financiële positie van het museum. Eerder bleek al dat het museum niet meer over een bevoegde Raad van Toezicht beschikt.

Luiten concludeert dat de uitoefening van de museale functie, het collectiebeheer en –onderhoud en de bedrijfsvoering van het museum onvoldoende zijn. Ook dreigt een financieel probleem. Op het gebied van toezicht en verantwoording is het museum tekortgeschoten.

Wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport): “Ik heb het rapport van mevrouw Luiten met pijn in het hart gelezen. Ik vind het ernstig dat het museum in een kwetsbare positie is geraakt. De conclusies en bevindingen van Luiten liegen er niet om. Haar rapport biedt gelukkig goede handvatten om de blik op de toekomst te richten. Wij vinden dat het Wereldmuseum in en bij de stad hoort. De vraag of en hoe dit op een financieel solide en toekomstbestendige wijze mogelijk is, is een vraag die de komende maanden moet worden beantwoord.”

Visser benadrukt dat de situatie bij het Wereldmuseum uitzonderlijk is en waarschuwt voor het generaliseren naar andere culturele instellingen in de stad.

Maatregelenpakket
Voorstellen ter verbetering van functioneren Wereldmuseum
Het College heeft gisteren de heren H. Kramer en K. van den Steenhoven als leden van de nieuwe Raad van Toezicht benoemd. De wethouder geeft het museum en in het bijzonder de Raad van Toezicht een aantal aandachtspunten mee op basis van het rapport van Luiten.

De Raad van Toezicht is door Visser gevraagd om in de komende maanden verschillende scenario’s voor de toekomst van het museum te onderzoeken. Opties zijn daarbij het zelfstandige voortbestaan naast een samengaan of intensieve samenwerking met andere musea.

Visser heeft de nieuwe Raad van Toezicht ook gevraagd om een nadere inventarisatie (kwantitatief en kwalitatief) van de huidige situatie van de collectie van het museum te maken, met aandacht voor maatregelen voor de opslag en bewaaromstandigheden.
Een ander aandachtspunt voor de nieuwe Raad van Toezicht is om de bedrijfsvoering en financiën op orde te brengen en de aansluiting met de museale wereld te herstellen.

De nieuwe Raad van Toezicht zal snel met een voorstel komen om de raad aan te vullen met andere leden.

Voorstellen ter verbetering van functioneren ambtelijke organisatie
Visser komt ook met voorstellen om het functioneren van de gemeentelijke organisatie te verbeteren. Elke instelling krijgt in de toekomst één ingang voor zaken van de gemeente. Dit komt de samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de gemeente en de dienstverlening aan de instellingen ten goede.

Ook worden de afspraken tussen gemeente en museum sinds de verzelfstandiging in 2006 tegen het licht gehouden. Visser: “Dat hebben we de afgelopen jaren niet kritisch genoeg gedaan, terwijl de wereld wel veranderd is. Eerder heb ik al aanscherpingen aangekondigd in de governance voor alle gesubsidieerde instellingen waar de gemeente benoemingsrecht in de raden van bestuur en – toezicht heeft. Het toezicht door de gemeente moet anders en beter. Datzelfde geldt voor onze rol als subsidieverstrekker en vastgoedeigenaar.”
De afspraken over het collectiebeheer worden herijkt. Er is gestart met doorlichting van de collectiebeheerovereenkomsten en van de operationalisering van deze overeenkomst door gemeente en musea.

Rekenkamerrapport
Het Rapport Luiten is het eerste van twee rapporten over het Wereldmuseum. De Rekenkamer doet in opdracht van de gemeenteraad onderzoek naar de vraag of de gemeente Rotterdam en de Stichting Wereldmuseum zich hebben gehouden aan de afspraken die bij de verzelfstandiging zijn gemaakt en of de governance rond de Stichting Wereldmuseum voldoende heeft gefunctioneerd. De uitkomsten van dit onderzoek worden naar verwachting volgende week bekendgemaakt.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Adriaan Visser (financien, binnenstad, cultuur en sport), 06-13155120