Direct naar de content

Stem bewoners gaat zwaarder meewegen bij stadsvernieuwing

Stadsbreed Sociaal Statuut geeft alle betrokken partijen zekerheid

Samen met bewoners, huurdersorganisaties en corporaties gaat de gemeente in herstructureringswijken toekomstvisies voor straten, buurten en wijken opstellen. De stem van bewoners, hun woonwensen en mogelijkheden gaan zwaarder meewegen in beslissingen over renovatie, samenvoegen en sloop/nieuwbouw. Ook wil de gemeente speculatie in deze wijken op verschillende manieren aanpakken, bijvoorbeeld met een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming.

Vroegtijdige participatie van bewoners en zekerheden van herhuisvesting worden opgenomen in het stadsbrede Sociaal Statuut, dat de nieuwe basis wordt van de stadsvernieuwing. Daarom spreekt het college over stadsvernieuwing 2.0. Het verwijst daarmee naar de stadsvernieuwing van het eind van de vorige eeuw die vaak op een breed draagvlak van bewoners kon rekenen, omdat er met hun woonwensen en mogelijkheden rekening werd gehouden. De gemeente wil het Sociaal Statuut nog dit jaar overeenkomen met corporaties en hun huurdersorganisaties en voert ook overleg met andere partijen, zoals bewoners(organisaties), het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) en ontwikkelaars. Het Sociaal Statuut moet gelden voor alle Rotterdammers die te maken krijgen met herstructurering, dus voor zowel huurders van corporaties als huurders en eigenaren in de particuliere voorraad. De gesprekken om te komen tot een stadsbreed Sociaal Statuut worden de komende maanden gevoerd.

Sociaal Statuut

De volgende punten worden wat de gemeente betreft opgenomen in het Sociaal Statuut:

  • Bewoners krijgen bij herstructurering een passende woning aangeboden in de wijk of in omliggende wijken, of ze nu in een huur- of een koopwoning wonen.
  • Bewoners moeten daar waar mogelijk de kans krijgen om direct door te verhuizen naar nieuwbouw- of renovatieprojecten. Zo kunnen zij zonder tijdelijke huisvesting al vroeg zekerheid krijgen over een nieuwe woning.
  • Iedere bewoner kan begeleiding krijgen van een woonconsulent bij het zoeken naar een nieuwe woning.
  • De gemeente gaat onderzoeken of er een huurgewenningsbijdrage kan komen. Mensen moeten na hun verhuizing soms hogere huren betalen. Dat is een van de redenen waarom senioren huiverig zijn om te verhuizen. Ook al zijn ze slecht ter been en ontbreekt er een lift in hun woning.

Zekerheid

Wonen is een basiszekerheid voor mensen. ,,Soms vertelden bewoners in herstructureringswijken mij dat ze het gevoel kregen dat ze er niet toe deden. Ze vroegen zich soms ook af of er nog wel plek is voor hen in Rotterdam. Voor iedereen is plek in deze stad. Die zekerheid geven wij’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen). ,,We maken er samen een mooiere en aangenamere stad van waar voor mensen met iedere portemonnee een plek is.’’

Pilots

Bij de herstructurering van wijken is er altijd een kleine groep mensen die snel vertrekt omdat ze toch al op zoek waren naar een nieuwe woning. De meeste mensen doen mee als ze zicht krijgen op een daadwerkelijke verbetering van hun woonsituatie. Sommige mensen houden vast aan hun huidige woonsituatie en willen geen verandering. Het college wil tot een passende aanpak komen die rekening houdt met de belangen van al deze groepen. Samen met de betrokken bewoners en woningcorporaties gaat de gemeente pilots beginnen in Carnisse en Hillesluis. Andere wijken elders in Rotterdam volgen later.

Toekomstbestendig

Het Volkshuisvestingsfonds van het rijk steekt 40 miljoen euro in woningverbetering in Rotterdam Zuid. Dat geld is bestemd om de leefbaarheid in kwetsbare gebieden te verbeteren door de woningvoorraad aan te pakken.
Uit een recent vitaliteitsonderzoek is gebleken dat tienduizenden huizen in met name de focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) verbeterd moeten worden omdat ze niet toekomstbestendig zijn. Dan kan met renovatie en samenvoegen. Maar als de staat van woningen zo slecht is dat renovatie kostbaarder is dan nieuwbouw, dan is sloop noodzakelijk. Soms biedt sloop ook kansen om binnen dichtbebouwde wijken een ander type nieuwbouw toe te voegen.
Op die plekken streeft de gemeente ernaar om meer en grotere woningen te bouwen om zo de woningnood te verminderen. ,,We willen Rotterdammers die naar een grotere woning zoeken omdat ze gezinsuitbreiding krijgen of meer zijn gaan verdienen betere kansen op een woning geven. Er is nu nog een groot tekort aan zulke betaalbare woningen in de stad waardoor sociale stijgers, gezinnen en starters helaas Rotterdam met tegenzin moeten verlaten’’, zegt Kurvers. ,,Ook willen we meer levensloopbestendige woningen voor senioren.  Als die er zijn, ontstaat er meer doorstroming op de woningmarkt.”