Direct naar de content

Stadsbrede afspraken over bewonerswensen bij stadsvernieuwing

Op weg naar een Stedelijk Sociaal Statuut

De Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente ondertekenen een overeenkomst die de basis vormt voor de ontwikkeling van een Stedelijk Sociaal Statuut.  Hiermee is de eerste stap gezet naar uniforme, stadsbrede afspraken over de begeleiding van huurders en het vergroten van hun betrokkenheid bij groot onderhoud, renovatie en sloop. Uitgangspunt vormen persoonlijke aandacht en begeleiding van huurders naar hun nieuwe woning.  Waarbij corporaties hun uiterste best doen om bewoners te verhuizen naar de buurt van hun keuze.

“Rotterdam wil een thuis bieden aan alle Rotterdammers. Groot onderhoud, grondige renovatie of slopen van woningen zijn nodig om te zorgen voor goede woningen in sterke en leefbare wijken. We willen hierbij meer en eerder met bewoners optrekken en zo goed mogelijk met hun belangen rekening houden. Zo willen we samen de stadsvernieuwing vormgeven”, zegt wethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen). Huurdersorganisaties pakken deze handreiking vanuit de gemeente graag gezamenlijk aan. “Een Stedelijk Sociaal Statuut is daarin een eerste stap. Alle huurders kunnen straks terugvallen op afspraken die staan voor gelijke rechten en behandeling bij een verplichte verhuizing. Eerdere ervaringen in de stad geven aan dat het nodig is”, aldus Laurie Hermanns namens de huurdersorganisaties. Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van Havensteder voegt daaraan toe: “Renovatie en sloop zijn en blijven aangrijpende gebeurtenissen. Maar we verwachten dat we iets van de stress en onrust bij alle huurders kunnen wegnemen, met een duidelijk en breed gedragen sociaal statuut. Met de uitgangspuntenovereenkomst is een mooie basis gelegd.“

Herhuisvesting dichtbij oorspronkelijke woning
Als een verhuizing nodig is bij renovatie of sloop dan hebben huurders met een vast huurcontract altijd recht op een andere woning. De woonwensen van de bewoners en de mogelijkheden zijn hierin leidend. Woningcorporaties nemen een inspanningsverplichting op zich om aan deze woonwensen van de bewoners tegemoet te komen. Als bewoners in dezelfde wijk willen blijven, spant de corporatie zich in om hen te laten terugkeren naar een woning zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke woning.  “Belangrijk is dat het recht op terugkeer nu serieus aandacht krijgt voor bewoners die dat willen”, stelt Laurie Hermanns. “Sommige huurders kunnen soms moeilijk aarden in de nieuwe omgeving. Voor deze huurders werken we een spijtoptantenregeling uit. We onderzoeken of de huurder kan terugkeren naar zijn voormalige woonomgeving”, aldus wethouder Kurvers. Naast de herhuisvesting komen in het Stedelijk Sociaal Statuut afspraken over tijdelijke verhuur en leegstandsbeheer bij stadsvernieuwing, om de leefbaarheid en het woonplezier in de wijk te garanderen.

Ondersteuning voor bewoners
De huurdersorganisaties hebben aangegeven dat zij als wijkbewoners ondersteund willen worden in hun rol bij de vernieuwing van de wijk. Daarbij willen zij samenwerken met bewoners die niet bij een corporatie huren. De drie partijen onderzoeken bij het opstellen van een Stedelijk Sociaal Statuut of én op welke manier er behoefte is aan ondersteuning vanuit de gemeente of corporaties.

Geschillenregeling
Voor het geval dat huurders en corporaties het met elkaar oneens zijn over hoe de herstructurering en de herhuisvesting verloopt komt er een geschillenregeling. De rol van huurders(organisaties), corporaties en gemeente hierbij wordt in het Stedelijk Sociaal Statuut nog verder uitgewerkt.

Huurders van een particuliere huurwoning
Op dit moment gaat het in het Sociaal Statuut alleen om huurders van een corporatiewoning. In de toekomst is het wenselijk dat het Sociaal Statuut ook geldt voor huurders en woningeigenaren van particuliere huurwoningen. Particulieren kunnen nu bij gemeentelijke stadsvernieuwing terugvallen op het Kader Herhuisvesting.

In het Stedelijk Sociaal Statuut komen concrete afspraken over de rechten, plichten en rollen van bewoners, verhuurders en de gemeente bij herstructurering. De uitgangspunten hiervoor worden nu uitgewerkt. De verwachting is dat het Stedelijk Sociaal Statuut dit najaar in werking treedt.