Direct naar de content

Sprong vooruit met definitief renovatieplan voor Boijmans

Het college van B&W en de directie van Museum Boijmans Van Beuningen hebben met elkaar een definitief renovatieplan voor het museumgebouw vastgesteld. Daarin wordt een groot deel van de wensen van een ambitieuze renovatie nu gerealiseerd. Zo blijft ook de deur open naar realisatie van de volledige ambitie in de toekomst. De kosten zijn hoger dan bij een basisrenovatie, maar lager dan bij de volledige ambitie. Deze renovatie-aanpak levert een toekomstbestendig museum op dat naar verwachting opent in 2029.

Uit de intensieve verkenning van de gemeente en Boijmans blijkt dat een verbouwing volgens het zogenaamde ambitiescenario waartoe de gemeenteraad in 2018 besloot, op dit moment niet haalbaar is binnen de beschikbare middelen. Ook de grond voor een paviljoen voor hedendaagse kunst en een oost-westverbinding van Westersingel naar Museumpark is niet beschikbaar.

Ambitie blijft overeind
Het college van B&W en de directie van Boijmans zijn het erover eens dat het museum met een basisrenovatie niet onderscheidend en concurrerend kan blijven. Tegelijkertijd staat de gezamenlijke ambitie nog steeds overeind: vernieuwing en verbetering op het gebied van de entree, bezoekersfaciliteiten, logistiek en tentoonstellingsmogelijkheden en een betere verbinding tussen stad, museum en Museumpark. In de eindfase van de verkenning is daarom een aangepast renovatieplan naar voren gekomen dat de weg naar deze ambitie openhoudt.

Driekwart wensen ambitie realiseerbaar
In het voorliggende renovatieplan wordt onder meer de entree verruimd en de routing door het gebouw verbeterd. Ook de monumentale kwaliteit van de bouwdelen Bodon en Van der Steur wordt teruggebracht. Aan de zuidzijde van het museum komt een belvedère met daaronder een toegang tot een volwaardig logistiek centrum, waarin kunst, andere logistieke stromen en afval gescheiden kunnen worden. Dat is een flinke bijdrage aan de bruikleenpositie van het museum. Grofweg driekwart van de wensen uit het ambitiescenario worden op deze manier gerealiseerd.

“Sprong vooruit”
Wethouder Said Kasmi (o.m. Cultuur): “Dit is een hele grote sprong vooruit op weg naar volledige ambitie! Er ligt een geweldig plan waar we samen met het museum en architect Mecanoo vol voor willen gaan. Een toekomstgerichte renovatie, die de topcollectie verdient en waar zowel de bezoeker als het museum de voordelen van gaan merken. Met de bijbehorende impuls aan het Museumpark krijgen we er een prachtig stukje nieuw Rotterdam bij, waar veel Rotterdammers van kunnen genieten.”

Tentoonstellingsruimte
Het totaal aantal meters tentoonstellingsruimte neemt in deze aanpak af, omdat het bouwdeel Robbrecht en Daem wordt gesloopt. Door het verplaatsen van het entreegebied naar de voorkant komt wel nieuwe tentoonstellingsruimte op de begane grond van Bodon beschikbaar. Ook wordt de Hannemazaal weer in ere hersteld. De nieuwe tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst komt er pas bij realisatie van volledige ambitie. Dat geldt ook voor een restaurant, inpandige kantoren en een kenniscentrum.

Investering van 223 miljoen; open in 2029
In totaal gaat het om een investering van € 223 miljoen. Dat is € 44 miljoen euro meer dan de eerder door de raad beschikbaar gestelde middelen. Ongeveer de helft wordt, bij instemming van de gemeenteraad, bekostigd vanuit het Integraal Huisvestings Plan en een kleiner deel uit het Cultuurplan 2026-2029. De andere helft neemt Boijmans voor haar rekening en bestaat uit bijdragen van derden via een nog te starten campagne. De openstelling van het museum is voorzien halverwege 2029; per jaar verwachten gemeente en museum daarna ongeveer 350.000 bezoekers.

Museumpark
Uit de Verkenning komt ook naar voren dat een kwaliteitsslag van het Museumpark als geheel op veel draagvlak bij de verschillende ‘omwonenden’ van het Museumpark kan rekenen. Korte en middellange termijn verbeteringen, die het park goed doen zijn uitvoerbaar door herallocatie van bestaande gemeentelijke budgetten.

Raadsbehandeling
Het college legt dit voorstel aan de raad voor en wordt besproken in de commissie MPOF op 7 december en in de raad op 16 december.