Direct naar de content

Slachtoffers misdrijven sneller schadeloos

Om de positie van slachtoffers in strafzaken te verbeteren, starten de gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie een pilot waarmee geleden schade zo snel mogelijk kan worden vergoed door de betreffende verdachte. Binnen de pilot kunnen verdachten een rentedragende lening afsluiten ter hoogte van de schadevergoeding die ze aan een slachtoffer verschuldigd zijn.

Het gaat hierbij voornamelijk om slachtoffers van veelvoorkomende criminaliteit zoals vernieling en diefstal. De leningen worden verstrekt door de Kredietbank Rotterdam. In de pilot wordt verder samengewerkt met politie en Slachtofferhulp Nederland.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “In Rotterdam kiezen we ervoor de belangen van het slachtoffer centraal te zetten. Met deze pilot wordt de zekerheid dat het slachtoffer de schade vergoed krijgt groter. Ook krijgt het slachtoffer sneller zijn geld”.

Snelle compensatie schade
Hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke: “In sommige strafzaken heeft voor een slachtoffer een snelle compensatie van de schade prioriteit. De pilot is bedoeld voor die gevallen waarin de verdachte weliswaar bereid is de schade te vergoeden, maar dat niet binnen een maand kan doen.”

In die gevallen kan een zaak niet direct door het OM worden afgedaan. In veel gevallen moet uiteindelijk de zaak op een rechtszitting worden ingepland om de verdachte via een schadevergoedingsmaatregel te dwingen de schade te vergoeden. Dit heeft als ongewenst gevolg dat het slachtoffer lang op compensatie moet wachten.

Om deze vertraging te voorkomen kunnen verdachten tijdens de pilotperiode onder voorwaarden een lening afsluiten, waardoor het slachtoffer meteen schadeloos kan worden gesteld. Enkele van de criteria zijn dat het gaat om strafbare feiten waarbij sprake is van een schade tot 1.000 euro. Ook moet de verdachte in staat zijn om de lening binnen een jaar terug te betalen.

Voorwaarden
De voorschotregeling kan worden gecombineerd met het opleggen van een geldboete, werkstraf of een dagvaarding voor de rechter. In dat laatste geval weegt het feit dat de schade is vergoed mee bij het bepalen van de strafeis.

Voor een deel zullen in de zaken die voor de pilot in aanmerking komen de verdachten niet worden vervolgd (‘voorwaardelijk sepot’). Voorwaarde is dat de verdachte de lening binnen een jaar terugbetaalt en geen nieuw strafbaar feit pleegt. Als aan één van de voorwaarden niet wordt voldaan, wordt de zaak opnieuw beoordeeld en vindt meestal alsnog vervolging plaats.

De pilot start op 1 juli 2014 en heeft een looptijd van twee jaar. Een evaluatie maakt deel uit van de pilot.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Babeth Knol, persvoorlichter Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Rotterdam, tel. 06 – 30 30 20 83, b.knol1@om.nl.

Of met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl