Direct naar de content

Rotterdamse partijen sluiten lokaal zorgakkoord

Afspraken vastgelegd in ┬┤gouden standaard Rotterdam┬┤

Gemeente, werkgevers in de zorg en vakbonden hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk de gevolgen voor de cliënten, personeel en werkgelegenheid van de hervorming van de langdurige zorg in goede banen te leiden.  Deze afspraken over duurzame werkgelegenheid en mobiliteit in de zorg en de kwaliteit van dienstverleningzijn vastgelegd in de ‘gouden standaard Rotterdam’.  Hiermee nemen partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het behoud van een kwalitatief goede zorgsector in de regio.

Meer zorgtaken naar gemeente
Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die in 2015 ingaat, krijgt de gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor kwetsbare Rotterdammers, zoals ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Het doel van de wet is dat zoveel mogelijk mensen langer thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan de maatschappij. Mensen die het thuis niet meer alleen redden, krijgen straks via de nieuwe Wmo passende ondersteuning.
 
Gouden Standaard Rotterdam
Gemeenten krijgen voor  deze nieuwe zorgtaken straks minder budget van het Rijk dan er nu voor beschikbaar is. Gemeente, werkgevers in de zorg en vakbonden zoeken daarom samen naar oplossingen, die een bijdrage leveren aan een kwalitatief goede zorgsector in de regio Rotterdam. Zij hebben afspraken over duurzame werkgelegenheid en mobiliteit in de zorg en de kwaliteit van dienstverlening vastgelegd in de ‘gouden standaard Rotterdam’.

Duurzame werkgelegenheid in de zorg
Veranderingen in de financiering van de zorg en de zorgvraag leiden tot een verlies aan arbeidsplaatsen in de zorg. Nieuwe vormen van zorg en ondersteuning vragen daarnaast nieuwe competenties van medewerkers. Daarom is afgesproken een sectorbrede mobiliteitspool op te zetten.
De mobiliteitspool bevordert doorstroming van medewerkers binnen de zorgsector. Daarbij is er aandacht voor om- en bijscholing van medewerkers. Ook ondersteunt de mobiliteitspool medewerkers bij het vinden van werk buiten de zorg. Organisaties wisselen ook vacatures uit alvorens extern personeel te werven om doorstroming van medewerkers te bevorderen. Zorgmedewerkers moeten aanspraak kunnen maken op een adequaat pakket van arbeidsvoorwaarden. Daarom houden de partijen zich aan de geldende cao’s.
 
Kwaliteit van dienstverlening
Alle partijen erkennen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van dienstverlening in de zorg. De cliënt is uitgangspunt in de zorg. Er wordt gezorgd voor continuïteit van zorgverlening en zorgverlener en cliënten hebben keuzemogelijkheid bij het kiezen van hun zorgverlener. De gemeente beoogt voor de dienstverlening in 2015 contracten af te sluiten met de huidige zorgaanbieders, zodat goede zorg en ondersteuning aan ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking gewaarborgd is.

Deelnemende partijen
Het akkoord wordt breed gedragen door de verschillende branches in de zorg. ‘De gouden standaard Rotterdam’ is ondertekend door de gemeente Rotterdam, meer dan dertig Rotterdamse werkgevers in de zorg (geestelijke gezondheidzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en maatschappelijke opvang) en de vakbonden CNV Publieke Zaak en  NU’91. Abvakabo FNV heeft constructief meegedacht tijdens de totstandkoming van het akkoord, maar ziet af van ondertekening. Zij wachten eerst de besluitvorming in de eerste kamer af. De afspraken zijn gemaakt voor de periode van maart 2014 tot eind 2016. Andere partijen kunnen zich aansluiten bij dit akkoord.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Rietvelt, bestuursvoorlichter wethouder Florijn, 06-12 73 34 05 of s.rietvelt@rotterdam.nl