Direct naar de content

Rotterdamse aanpak statushouders intensiever en effectiever

Op de werkvloer aan de slag met taal en inburgering

Statushouders die zich in Rotterdam vestigen worden veel intensiever begeleid naar werk. Het aantal statushouders dat uit de bijstand komt en betaald werk krijgt, is vorig jaar voor het eerst gestegen. Dit is een belangrijke conclusie uit de jaarlijkse monitor Rotterdamse aanpak statushouders. Een trendbreuk die wat wethouder Bert Wijbenga (Integratie en Samenleven) betreft verder uitgebouwd wordt. In de monitor wordt ook de vernieuwde aanpak besproken waarin werken en leren centraal staan. Omdat vele duizenden – voorheen vluchtelingen- Rotterdammers nog niet succesvol zijn op het gebied van taal en werk is dit een belangrijk en hoopgevend punt.

Woning, werk en leren
Op dit moment zoeken en vinden duizenden mensen die uit onveilige situaties en landen zijn gevlucht een plek in onze stad. Deze vluchtelingen hebben verschillende achtergronden, opleidingsniveaus en werkervaringen. Er is een groep die zelf hun weg vindt, maar er is ook een groot deel van de nieuwkomers die niet zonder meer een zelfstandig bestaan op kan bouwen. ‘Het vinden van een woning voor de nieuwkomers is een eerste stap die wij als gemeente nemen. Dat doen we prima.’ Geeft wethouder Wijbenga aan. ‘Maar om ze als actieve Rotterdammer mee te laten draaien, moeten we een andere koers inzetten, intensieve en maatwerkbegeleiding is geen wens maar vereiste.
Het is inmiddels bekend dat het inburgeren van vluchtelingen in drie jaar tijd, zoals de wettelijke maximale termijn stelt, niet realistisch is. We moeten ervoor zorgen dat ook de komende generatie volledig meedoet in de Rotterdamse samenleving. Daarvoor moeten we het probleem benoemen, in Rotterdam én bij de landelijke politiek, en aan de slag. Ondertussen kijken we ook naar voormalig statushouders, inmiddels Rotterdammers, die onvoldoende of zelfs helemaal niet zijn ingeburgerd in het verleden. Deze brengen we in beeld en krijgen dezelfde begeleiding als de nieuwe groep statushouders. Ook deze groep moet immers mee kunnen doen in onze stad. Werk en taal zijn daarvoor de instrumenten.’

Nieuwkomers zo snel mogelijk aan het werk
Voorheen lag de focus op huisvesting van statushouders, maatschappelijke begeleiding, participatie en het leren van de Nederlandse taal. Intussen is er ook voortgang op de 2.0 aanpak die per januari 2019 is gestart. Hier neemt werken een prominentere rol in. Werken helpt namelijk om volwaardig in te burgeren, de taal te leren, sociale contacten op te doen en een eigen bestaan op te bouwen.

De pilot met geïntegreerde duale inburgeringstrajecten (GIT) is inmiddels gestart en laat positieve resultaten zien. De lessen van de inburgeringscursus, beroepsopleiding en praktijkervaring worden op één plek aangeboden. Zo worden statushouders opgeleid als zonnepanelenmonteur, gaan ze werken in de bouw, of gaan ze slag in de zorg. De deelnemers werken in een omgeving waar veel Nederlands wordt gesproken wat hun inburgering versnelt en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Monitor statushouders

Rotterdamse Aanpak Statushouders 2.0


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Bale, bestuursvoorlichter wethouder Wijbenga, lm.vanhemert@rotterdam.nl