Direct naar de content

Rotterdamse aanpak radicalisering 2016: maatwerk loont

Rust, veiligheid en stabiliteit centraal

Internationale conflicten zijn ook van invloed op de Rotterdamse samenleving. Die invloed is niet alleen voelbaar in de samenleving als geheel, waarin polariserende thema’s soms tot maatschappelijke onrust leiden, maar ook op persoonlijk niveau: docenten die te maken krijgen met spanningen in de klas, ouders die worstelen met de opvoeding van hun zoons of jongeren die onder invloed komen van ronselaars voor de strijd in Syrië of Irak. Daarom zijn zowel preventieve als repressieve maatregelen onderdeel van de Rotterdamse aanpak radicalisering. Daarvan heeft het college van B en W over 2016 verslag uitgebracht aan de gemeenteraad.

De gemeente Rotterdam blijft inzetten op het tegengaan van polarisatie en het bevorderen van een vreedzaam en veilig Rotterdam, samen met vrijwilligers en professionals van diverse maatschappelijke en religieuze organisaties, en met de Politie en het Openbaar Ministerie. Vooral sleutelpersonen in de stad spelen een grote rol in het tegengaan van polarisatie.

Burgemeester Aboutaleb: “We hebben gesproken met sleutelpersonen binnen diverse gemeenschappen en organisaties in de stad om de maatschappelijke spanningen in kaart te brengen. Als je die in het vizier hebt, kun je ook maatregelen bedenken om de rust, veiligheid en stabiliteit te bevorderen, zoals doelgerichte trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, of een gerichte politieactie als er gevaar dreigt.”

Preventie
Ruim vierhonderd professionals, medewerkers van wijkteams, activeringscoaches, medewerkers van de GGZ en imams hebben met een training hun kennis vergroot. Er zijn ook weer moeders getraind tijdens 'Weerbaar Opvoeden tegen Radicalisering'. Twintig van hen zijn opgeleid tot opvoedambassadeurs in hun eigen wijk. In het lopende jaar 2017 is er meer aandacht voor meisjes die dreigen te radicaliseren en voor signalering en preventie in het primair onderwijs en jeugdinstellingen. Gelet op de ontwikkelingen in Syrië en Irak is er ook meer aandacht voor de contacten met families van uitreizigers.
Er hebben ook vijftig bijeenkomsten plaatsgevonden in en rond moskeeën waar gesproken is over radicalisering en daaraan gerelateerde onderwerpen zoals identiteit, opvoeding en uitreizen naar Syrië en Irak.

Weerbaarheid
Er is geïnvesteerd in theatervoorstellingen, lespakketten, nagesprekken en foto- en filmprojecten om Rotterdamse scholieren te informeren over radicalisering, uitreizen naar strijdgebieden, de rechtstaat, democratie, identiteitsontwikkeling en sociale en persoonlijke vaardigheden. Een specifieke groep kwetsbare jongeren die geen aansluiting kon vinden bij reguliere wijkactiviteiten heeft extra aandacht gekregen met activiteiten en gesprekken op maat.

Samenwerkingspartners
Om bovenstaande resultaten te bereiken heeft de gemeente Rotterdam samengewerkt met een groot aantal partners op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Op lokaal niveau met partijen zoals SPIOR, verscheidene joodse, Turkse en Koerdische organisaties, Politie en Openbaar Ministerie. Op nationaal niveau met de NCTV en andere gemeenten. Rotterdam heeft van de NCTV voor de aanpak van radicalisering in 2016 € 665.000,- ontvangen aan versterkingsgelden. Hiermee heeft de gemeente bovenstaande actiepunten kunnen realiseren. Op internationaal niveau werkt Rotterdam samen met het Strong Cities Network (SCN), het Radicalisation Awareness Netwerk (RAN) en het European Forum for Urban Security (EFUS).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 22 66 19 17 of e-mail: me.molenbeek@rotterdam.nl.