Direct naar de content

Rotterdams onderwijs presteert beter

Staat van het Rotterdams Onderwijs 2015: goede resultaten

De Rotterdamse onderwijs resultaten zijn over de hele linie gestegen. De eindtoetsscores stijgen, er zijn minder zwakke scholen, het aantal voortijdig schoolverlaters daalt, en de leerplicht wordt beter nageleefd. Dat blijkt uit de Staat van het Rotterdams Onderwijs 2015. Wethouder Hugo de Jonge over de Staat: “Ik ben trots op onze leraren die het lukt om deze sprong voorwaarts te maken. Zij leveren het bewijs dat we ons niet hoeven neer te leggen bij resultaten uit het verledenals het om de toekomst van onze kinderen gaat. En dus over de toekomst van de stad.”

De Staat van het Rotterdams Onderwijs 2015 is te beschouwen als een nulmeting van het Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Leren Loont!’ . De Staat loopt chronologisch, via de onderwijssectoren, de schoolloopbaan van de Rotterdamse leerlingen langs. Per sector zijn cijfers over leerlingen, prestaties, scholen en personeel vermeld en per sector wordt over indicatoren uit Leren Loont! gerapporteerd. Ook is in de Staat van het Rotterdams Onderwijs 2015 het jaarverslag Leerplicht opgenomen.

Beste leraren voor Rotterdam

De resultaten zijn echter geen reden om achterover te leunen. Op onderdelen loopt Rotterdam nog achter. Daarom zetten gemeente en onderwijsveld onverminderd in op uitvoering van het programma Leren loont!. Bijvoorbeeld bij het aantal onbevoegde of onderbevoegde leraren voor de klas. De Jonge: “Leraren vormen de ruggengraat van goed onderwijs. Rotterdam zet daarom in op het verhogen van het percentage bevoegde leraren in het voortgezet onderwijs en het verwerven en behouden van van de beste leraren voor Rotterdam.” Zo presenteert Rotterdam begin volgend jaar een eigen leraren CAO. Ook wil Rotterdam een groep flexibel in te zetten docenten vormen die tijdelijk ingezet kunnen worden op scholen zodat leraren scholing kunnen volgen om de juiste bevoegdheid te halen. Bovendien wil Rotterdam leraren van buiten de regio werven voor tekortvakken. Voor Rotterdamse scholen is een schoolontwikkelings-budget van de gemeente beschikbaar. Veel scholen gebruiken dat om te investeren in de professionele kwaliteit van hun leraren. Bijvoorbeeld door collegiale visitatie of de succesvolle aanpak LEERKRACHT, dat scholen ondersteunt om een professionele cultuur te creëren. Een andere ambitie uit leren loont! is om te komen tot één voorschoolse voorziening voor alle peuters door harmonisatie van voorschool, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Resultaten uit de Staat van het Rotterdams onderwijs
Deelname van driejarige kinderen aan de voorschoolse voorzieningen (VVE) is hoog: rond 90%. Het aantal VVE-plekken in de peuterspeelzalen is het afgelopen jaar met 200 uitgebreid. Niettemin blijven er wachtlijsten. Rotterdamse leerlingen halen een steeds betere score op de eindtoets. Het gemiddelde cijfer lag met 533,5 in 2015 hoger dan in 2014. Sinds 2010 is de achterstand ten opzichte van het Nederlands gemiddelde meer dan gehalveerd. Meer kinderen kregen in 2015 een schooladvies tl/Havo en VWO dan het jaar ervoor. Het aantal zwakke en zeer zwakke basisscholen is afgenomen. In het voortgezet onderwijs is de forse verbetering van de rekenresultaten opvallend. In de laatste 3 schooljaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dat de rekentoets haalt gemiddeld 45 procent toegenomen. Ook in het voortgezet onderwijs is het aantal zwakke afdelingen het afgelopen jaar verder gedaald. Leerlingen in het Rotterdamse MBO hebben een steeds hogere vooropleiding. Het aandeel leerlingen op MBO-niveau 3 en 4 neemt toe en het aantal leerlingen BBL (Beroepsbegeleidend Leerweg) daalt. De jaarresultaten en diplomaresultaten stijgen, maar liggen in Rotterdam nog wel vaak onder het landelijk gemiddelde. Het aantal voortijdig schoolverlaters is afgelopen jaar gedaald.

Leren Loont!
In het programma Leren Loont! werken het Rotterdamse onderwijsveld en de gemeente samen aan het vergroten van de onderwijsresultaten, minder schooluitval en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Met dit beleid is een totale investering van ruim 100 miljoen euro per jaar gemoeid.
De acties in Leren Loont! zijn ondergebracht in de volgende vijf thema’s.
• Een vliegende start: op naar een kwalitatief goede voorschoolse voorziening die aansluit op het onderwijs;
• De beste leraren voor Rotterdam: professionalisering van de sector en goede docenten aantrekken en behouden;
• Werken aan vakmanschap: herwaardering van goed vakmanschap, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt
• Aansluiting onderwijs en jeugdhulp: Passend onderwijs voor iedereen en zorg waar nodig, goede aansluiting op de grensvlakken. Zo min mogelijk uitvallers en thuiszitters
• Kwaliteit door schoolontwikkeling: versterken van bestaande systemen, aansluiten op de schoolplannen, meer maatwerk en uitgesproken ambities en gewenste resultaten.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 12 55 26 68 of j.scholten@rotterdam.nl