Direct naar de content

Rotterdams Leerwerkakkoord ondertekend

Meer Rotterdammers duurzaam aan de slag

Uitbreiding van het aantal carrièrestartgaranties, leerwerkplekken voor werkzoekenden bij MKB-bedrijven en een platform waarbij medewerkers van bedrijven uit de haven kennis en ervaring op kunnen doen bij andere bedrijven. Dit zijn maatregelen uit het Rotterdams Leerwerkakkoord en de eerste sectorakkoorden MKB en Haven die vandaag zijn ondertekend door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs en wethouder Richard Moti (Werk&Inkomen) van gemeente Rotterdam.

Aanpak mismatch arbeidsmarkt
Doel van het Leerwerkakkoord is meer Rotterdammers aan de slag krijgen én houden. Wethouder Richard Moti: “Met het akkoord willen we de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt doorbreken. We verwachten dat de werkgelegenheid in de regio Rotterdam Rijnmond de komende jaren verder toeneemt; aan de andere kant zijn er nog veel Rotterdammers die nu nog niet aan de slag zijn. Ook ontstaan nieuwe beroepen en banen door de robotisering, de energietransitie en digitalisering waar we ons op moeten voorbereiden. Dankzij de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente ontstaat straks een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt waar voor iedereen een plek is.”

Drie pijlers
Het Rotterdams Leerwerkakkoord richt zich op drie pijlers: van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. De pijler van school naar werk heeft als uitgangspunt dat geen jongere met diploma zonder baan van school gaat. De inzet is dat jongeren op school de juiste vaardigheden leren, en werkgevers waar nodig startgaranties afgeven voor zoveel mogelijk opleidingen. Bij de pijler van werk naar werk staat een leven lang ontwikkelen centraal, daarbij zetten werkgevers in op om- en bijscholing ‘on the job’. De pijler (weer) aan het werk gaat over nieuwe manieren om geen arbeidspotentieel onbenut te laten en zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen en te houden.

Sectorakkoord Haven en MKB
Naast het overkoepelende Rotterdams Leerwerkakkoord zijn er ook al twee sectorakkoorden ondertekend: voor de Haven en het MKB. In het sectorakkoord Haven spreken de ondertekenaars met elkaar af in 2019 3 miljoen Euro te investeren in de ontwikkeling van havenmedewerkers. Allard Castelein, CEO van het Havenbedrijf Rotterdam is trots op het ondertekende leerwerkakkoord: ‘Door digitalisering en de energietransitie verandert de haven en het werk in de haven fundamenteel. Naast sterke handen, hebben we ook slimme koppen nodig. Bovendien is de verwachting dat de werkgelegenheid de komende jaren verder toeneemt. Het leerwerkakkoord Haven levert een belangrijke en concrete bijdrage in het opleiden en aantrekken van een nieuwe generatie havenprofessionals. Door samen te werken met gemeente, havenbedrijfsleven en onderwijsinstellingen uit de regio, helpen we de komende jaren honderden Rotterdammers aan een baan in de Haven van Rotterdam.’’

1000 carrièrestartgaranties
Met het sectorakkoord Haven wordt onder andere geïnvesteerd in 1000 carrièrestartgaranties voor havenbanen, voor studenten van de opleidingen procestechniek, onderhoud en logistiek op mbo-niveau 2, 3 en 4. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het opzetten van modulaire opleidingen waarbij leerlingen deelcertificaten kunnen halen. Door deze flexibiliteit kan snel ingespeeld worden op een eventueel veranderende vraag. Verder wordt er geïnvesteerd in het opleiden van hybride docenten die naast hun baan in het vakgebied, les gaan geven. Ook komt er een platform Haven werkt! waarbij personeel tijdelijk of vast de kans krijgt in andere bedrijven kennis op te doen, via stages of vacatures. Verder worden in 2019 100 opstapbanen (leerwerkplekken) in de haven gecreëerd voor Rotterdammers uit de bijstand.

Steven Lak, voorzitter van de haven ondernemersvereniging Deltalinqs: “Het zijn de bedrijven die banen creëren. Dit jaar gaan wij als bedrijfsleven het succesvolle systeem van carrièrestartgaranties voor onderhoudsmedewerkers en operators in de industrie ook uitbreiden naar de distributie en logistieke sector in het kader van het Leerwerkakkoord . Zo kunnen wij personeelstekorten in de regio oplossen én samen met de overheid maatschappelijke kosten beperken. Werk biedt inkomen, zelfvertrouwen en verdere ontwikkelkansen. Daar zetten wij ons collectief voor in met het sectorakkoord Haven.”

Frits Gronsveld van STC Group: “Beroepsonderwijs en bedrijfsleven maken met dit sectorakkoord Haven onder andere de HavenLeerWerkplaats mogelijk. Dit wordt een inspirerende en innovatie leeromgeving waarin huidige en toekomstige havenprofessionals zich optimaal kunnen voorbereiden op een duurzame carrière in een steeds veranderende werkomgeving. Zo zorgen we er samen voor dat de haven een aantrekkelijke omgeving blijft voor de denkers én doeners waar het bedrijfsleven om zit te springen.”

Sectorakkoord MKB
In het sectorakkoord voor MKB wordt onder meer afgesproken dat in de komende vier jaar minimaal 600 Rotterdamse werkzoekenden via een leerwerkplek bij MKB-bedrijven in Rotterdam-Rijnmond aan de slag gaan. Verder krijgen zoveel mogelijk schoolverlaters via onder andere stageplaatsen en startgaranties een concreet perspectief op werk aangeboden. Daarnaast zullen nieuwe mogelijkheden worden onderzocht om MKB-personeel te stimuleren zich verder te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld de individuele leerrekening of scholingsvouchers. Pieter van Klaveren, Voorzitter MKB Rotterdam Rijnmond: “Ik ben verheugd dat we een vervolg geven aan het succesvolle MKB Werkoffensief waarin we de afgelopen jaren reeds vele werkzoekenden aan een baan binnen het MKB hebben kunnen helpen door goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.”

Open samenwerking
Het Rotterdams Leerwerkakkoord is één van de ambities uit het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam en heeft een looptijd van 6 jaar. De partners investeren met geld en personele inzet in deze aanpak. Dit zijn naast de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Zadkine, Albeda, STC Group, MKB Rotterdam-Rijnmond, Economic Board Zuid-Holland, VNO-NCW Rotterdam, Randstad, UWV Werkbedrijf, FNV, CNV. De gemeente Rotterdam investeert 8 miljoen euro. Het Rotterdams Leerwerkakkoord is een open samenwerking. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat meer bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties zich aansluiten. In voorbereiding zijn akkoorden voor bouw, energie, facilitaire dienstverlening en horeca & toerisme. Het is de ambitie dat er meer volgen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl