Direct naar de content

Rotterdammers om mening gevraagd over wonen in de stad

Concept Woonvisie biedt ruimte aan nieuwe initiatieven en samenwerking

Rotterdam is een groeiende stad, waar iedereen prettig moet kunnen wonen, werken en leven. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe concept-Woonvisie. Het realiseren van deze ambitie kan uitsluitend in samenwerking met diverse partners zoals corporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, provincie, het Rijk én de inwoners van de stad. De gemeente vraagt Rotterdammers dan ook te reageren op de concept Woonvisie die vanaf vandaag is te lezen.

Het gaat goed met Rotterdam. De stad groeit en blijft groeien naar circa 676.000 inwoners in 2030 (624.000 in 2015). De ambitie is om de sociaal-economisch weerbaarheid van de stad te versterken. Een stad met voldoende werkgelegenheid, waar hoger opgeleiden met hogere inkomens èn werkenden met een lager- of middeninkomen wonen en leven.
Daarom wordt gewerkt aan meer middeldure en dure woningen in met name de groenstedelijke wijken en de oude stadswijken rondom het centrum. Tegelijkertijd wil de gemeente ook zorgen dat er voldoende goedkope woningen zijn.

Samen aan de slag
Om deze doelen te bereiken, is voor de komende vijf jaar een agenda opgesteld met drie concrete hoofddoelen.

1. Meer aantrekkelijke woonmilieus
De stad wordt aangenamer voor gezinnen. Wonen in de binnenstad en de wijken daaromheen wordt aantrekkelijker. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid komt goed op stoom. Nieuwbouw van kwalitatief goede woningen wordt gestimuleerd. Met passende huisvesting worden studenten en afgestudeerden verleid in Rotterdam te blijven. Daarnaast worden economie en innovatie gestimuleerd en wordt er gezorgd voor meer natuur en groen, voor mobiliteit en schone lucht.

2. Woningkwaliteit met toekomstwaarde
De maatschappij vraagt om nieuwe, duurzame vormen van samenwonen en delen van voorzieningen. Gebruik en functie van gebouwen, of delen daarvan, moeten in de toekomst eenvoudig kunnen veranderen. Zelfbouw van woningen wordt gestimuleerd en leegstaande kantoren worden omgevormd tot woonlocaties. Energiebesparing en inzet van duurzame energie wordt bevorderd. Er komt een Rotterdamse Kwaliteitsstandaard voor nieuwbouw en we subsidiëren onderzoek naar de fundering van oudere woningen.

3. De basis op orde
Mensen met lagere inkomens moeten betaalbaar in Rotterdam kunnen wonen. Daar worden afspraken over gemaakt met de woningcorporaties. Bij woonruimtebemiddeling staat in de woningzoekende centraal, in plaats van de woning. De kwaliteit van 4.000 particuliere woningen wordt verbeterd. Ouderen en mensen met een beperking kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen. In sommige wijken passen wordt de inkomenseis uit de Rotterdamwet toegepast om de instroom van nieuwe kansarme bewoners te verminderen. We pakken woonoverlast actief aan en werken aan een schoon, heel en veilig woonmilieu overal in de stad.

Wat vindt de Rotterdammer?
Aan de stad bouwen doe je samen. De gemeente zoekt hulp van huidige en toekomstige partners bij het uitwerken van de concept-Woonvisie. Hun inbreng is nodig om te komen tot een breed gedeelde visie met kansen voor nieuwe initiatieven, kennisdeling en samenwerkingsafspraken. Op www.rotterdam.nl/woonvisie is de concept Woonvisie te vinden. Tot en met 15 september 2015 kan men reageren.

Van concept naar definitief
Na de consultatieronde wordt een definitieve Woonvisie opgesteld. Het is de planning dat deze vervolgens in november officieel wordt vastgesteld in de gemeenteraad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl