Direct naar de content

Rotterdam wil werkstad blijven

Gemeente Rotterdam presenteert nieuw beleid voor kantoren- en bedrijfslocaties

Voor een aantrekkelijke, economisch sterke stad is er evenwicht nodig tussen wonen, werken en leven. Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen) presenteert twee nota’s die richting geven aan de ontwikkeling van bestaande en nieuwe kantoren- en bedrijfslocaties. “We stimuleren hiermee voldoende, kwalitatief goede, betaalbare en duurzame werklocaties, en we maken een keuze voor zes prioritaire kantorenlocaties en 5 clustergebonden gebieden, zodat Rotterdam economisch kan groeien.”

Nieuw beleid voor kantoren en bedrijfsruimte zorgt ervoor dat er een duidelijke gemeentelijke strategie is voor werklocaties in Rotterdam. Met deze twee nieuwe beleidskaders is een samenhangend beleid voor werklocaties – detailhandel, kantoren en bedrijven – in beeld.

Woon/werk-balans, economische groei en verduurzaming
Rotterdam blijft groeien, zowel qua inwoners als qua aantal banen. Echter in één ding groeit Rotterdam niet, en dat is de ruimte. Daarom zijn deze nota’s van belang. “Dit beleid stimuleert dat er voldoende ruimte blijft voor werken in Rotterdam”, aldus Kathmann. “Rotterdam is van oudsher een werkstad, maar ontwikkelt zich sterk als woonstad. Het nieuwe beleid is een goede basis voor afweging van gemeentelijke investeringen in de Rotterdamse economie. Daarnaast noemt het beleid ambities voor verduurzaming van kantoren- en bedrijfsvastgoed.”

Nota Bedrijfsruimte
Doel van het beleid is om voldoende bedrijfsruimte in Rotterdam te waarborgen – en richting te geven aan bestaande en nieuwe bedrijfslocaties:

–  Behoud van bedrijfsruimte
–  Functiemenging waar kan, functiescheiding waar moet
–  Stadsgebonden bedrijvigheid
–  Herontwikkeling bedrijventerreinen

Nota Kantoren
Doel van het beleid is om richting te geven aan de ontwikkeling van de Rotterdamse kantorenmarkt, door:

– Het versterken van de nieuwe economie door concentratie van kantoren op zes locaties met de beste bereikbaarheid en verblijfskwaliteit, en ontwikkeling van specifieke clusters op vijf andere locaties.
– Een goede balans tussen vraag en aanbod door introductie van een Rotterdamse ladder
– Verduurzaming van de kantorenvoorraad en -omgeving (minimaal energie label C)

Metropoolregio Rotterdam Den Haag
De ambities voor kantoren en bedrijfsruimte zijn tot stand gekomen in afstemming met verschillende partijen, waaronder ondernemers(organisaties), vastgoedpartijen, grote bedrijven, brancheorganisaties, stakeholders en het Platform Ontwikkeling Rotterdam. Het nieuwe Rotterdamse beleid sluit aan op de door de Provincie goedgekeurde strategie Werklocaties van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Vervolg
De nota’s voor kantoren en bedrijfsruimte worden aangeboden aan de Raad. Samen met de nota detailhandel (vastgesteld in 2017) vormt het een totaalbeleid voor werklocaties.
De beleidsnota’s schetsen het kader. De kantoren- en bedrijfskoersen per gebied en het uitvoeringsprogramma geeft uitvoering hieraan en zorgt voor de extra dingen die nodig zijn voor realisatie van de uitgezette koers. Deze uitwerking vindt nog plaats en inspraak is mogelijk via de gebiedscommissies.

Kantoren- en bedrijfskoersen per gebied
De komende periode worden de lange termijn ambities voor kantoren- en bedrijfsruimte vertaald naar koersen per gebied voor de korte termijn. Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités worden gevraagd om advies uit te brengen, voordat het college deze vaststelt.

Uitvoeringsprogramma Werklocaties
Voor de uitvoering van de ambities voor kantoren, bedrijfsruimte (en winkels) stelt het college een Uitvoeringsprogramma Werklocaties vast. In dit programma staan de gemeentelijke inspanningen voor werklocaties in deze collegeperiode. De inzet richt zich op samenwerking met marktpartijen, financiering, conceptontwikkeling en specifieke kansen in gebieden.

———————-
Facts & figures
• Het aantal Rotterdammers groeide in vijf jaar met circa 22.000 tot zo’n 640.000.
• Onderzoekers van de gemeente Rotterdam verwachten een groei tot 694.000 in 2035.
• Het aantal banen in Rotterdam groeide met ruim 29.000 tot bijna 375.000.
• Onderzoekers van de Erasmus Universiteit verwachten dat er in 2035 nog eens 55.000 banen bij komen.
• Het aantal ZZP’ers in Rotterdam is in tien jaar bijna verdubbeld tot zo’n 35.000. De stijging in Rotterdam bedroeg 95%, tegenover 79% landelijk.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl