Direct naar de content

Rotterdam wil koploper worden in nieuwe energie

College presenteert routekaart voor de Rotterdamse energietransitie

Een klimaatneutrale stad, daar gaat Rotterdam voor. Daarom moet de CO2- uitstoot de komende jaren flink omlaag. Om Rotterdam onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, is op alle terreinen en met veel partners aanpak nodig: haven en industrie, de bebouwde omgeving, mobiliteit, andere energiebronnen enenergiebesparing. Vandaag deelde wethouder Arno Bonte (duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie) de ambities van het college met de gemeenteraad.

In 2019 wil Rotterdam samen met bewoners, bedrijven en andere partners een klimaatakkoord sluiten over het halveren van de CO2-uitstoot in de komende 10 jaar. De energietransitie biedt volop kansen voor werkgelegenheid en ondernemerschap. Die kansen wil het college verzilveren.

In de komende vier jaar moet er een trendbreuk komen in stijging van de CO2-uitstoot om in 2030 de uitstoot te halveren en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Wethouder Bonte schetst de opgave voor Rotterdam: ‘We zijn nu nog koploper vervuiling, binnen 10 jaar willen we koploper zijn in duurzaamheid en schone energie. We willen dan de groene motor van Nederland zijn.’

Met bedrijven, maatschappelijke organisaties, bewoners, kennisinstellingen en andere partners wil de gemeente in 2019 een Rotterdams klimaatakkoord sluiten. Daarin worden ideeën samengebracht en afspraken gemaakt over hoe Rotterdam gezamenlijk de energietransitie kunnen vormgeven en de kansen maximaal kan benutten.

Verminderen van CO2-uitstoot kan door het verminderen, veranderen en verschonen van energiegebruik. Dat moet op alle terreinen gebeuren, zegt Bonte. ‘De haven zal zich moeten omvormen van een fossiele haven naar een haven die geld verdient met duurzame energie.
We gaan woningen massaal isoleren en wijkgericht werken aan het aardgasvrij maken van de stad. De productie van lokale en regionale duurzame energie uit onder meer zon en wind gaat fors omhoog en ons energieverbruik omlaag. Tenslotte is er veel winst te boeken door in te zetten op openbaar vervoer, fiets en elektrisch vervoer.’

Onze samenleving is nu nog voor 93% afhankelijk van fossiele brandstoffen. Die vormen de belangrijkste uitstoot van CO2 en dat zorgt voor opwarming van de aarde met meer droogte, regenval en stijging van de zeespiegel als gevolg. Rotterdam is (inclusief de haven) verantwoordelijk voor 20% van de landelijke uitstoot. ‘De uitdaging is dus groot’, zegt Bonte. ‘Bovendien ligt Rotterdam midden in een rivierdelta, dus de gevolgen van klimaatveranderingen komen bij ons extra hard aan. Het is ook in Rotterdams eigenbelang dat we de klimaatverandering voortvarend aanpakken.’


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl