Direct naar de content

Rotterdam start advies- en meldpunt verwarde personen

Verwarde personen eerder en beter in zorg en minder overlast

Rotterdam start na de zomer een Advies- en Meldpunt verwarde personen. Familie, buren en andere Rotterdammers kunnen 24 uur per dag hun zorgen en signalen over verwarde personen in hun omgeving kenbaar maken. Een melding wordt gevolgd totdat zeker is dat de passende vervolgstap is gezet. Zodat de benodigde zorg (in huis of in een instelling) ingezet wordt en overlast voorkomen wordt. Door familie, buren en professionals de mogelijkheid te geven signalen die zij opvangen van mensen met verward gedrag te melden kunnen de zo vroeg mogelijk worden opgepakt en kunnen deze mensen eerder ondersteuning krijgen. Dit zal de openbare orde en veiligheid in de wijken naar verwachting ten goede komen.

Vroeger signaleren, eerder in zorg en minder overlast
Samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, Veiligheidshuis en familieleden en verwanten werkt de gemeente Rotterdam actief aan het opsporen en ondersteunen van mensen met verward gedrag. Wethouder Jeugd, Onderwijs en Zorg Hugo de Jonge: ”Vroeger signaleren, eerder ingrijpen, samen erop af gaan, en goede toeleiding naar zorg moet ervoor zorgen dat mensen die verward raken of dreigen te raken eerder in beeld komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat is goed voor de persoon om wie het gaat, diens omgeving en de openbare orde en veiligheid in Rotterdamse wijken.

Het meldpunt is één van de maatregelen uit het Plan van aanpak verwarde personen. Alle maatregelen dragen bij aan het signaleren, beoordelen, vervoeren, opnemen, behandelen, en weer naar huis (al dan niet met ondersteuning) laten gaan van mensen met verward gedrag, Maatregelen zijn bijvoorbeeld:

  • Elk wijkteam heeft in 2017 een GGZ-deskundige.
  • Politie en GGZ bespreken samen de ‘meldingen íncident met verward persoon’ die bij de politie binnen komen zodat de GGZ zo nodig in kan grijpen. Ook start Rotterdam een proef met een straatpsychiater die outreachend te werk gaat, om de meest zorgmijdende verwarde personen die veldwerkers en het team Vangnet/GGD op straat tegenkomen, op effectieve wijze door te geleiden naar de juiste (bemoei)zorg.
  • De gemeente onderzoekt met ketenpartners de mogelijkheid om een psycholance (een speciale ambulance met personeel gespecialiseerd in GGZ-problematiek) in te zetten om mensen met verward gedrag passend te vervoeren naar de juiste zorg.
  • En ten slotte wil de gemeente met behulp van het Rijk organiseren dat elke Rotterdammer die nu geen zorgverzekering heeft, zo snel mogelijk verzekerd wordt.

Meerdere problemen oorzaak verward gedrag
Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Psychische problemen, licht verstandelijke beperkingen, dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerdheid, illegaliteit, medicijn- of middelengebruik of een ziekte als diabetes. Het komt ook voor dat verward gedrag samenhangt met verlies aan werk, schulden, of na een ingrijpende emotionele gebeurtenis.

Er zijn ook mensen die verward gedrag vertonen die niemand tot last zijn maar wel persoonlijk leed kennen. Zij dreigen grip op hun leven te verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Dat kan ook in de vorm van overlast voor andere mensen in hun omgeving. Andere verwarde personen geven meer overlast dan dat ze zorg nodig hebben. Ze kunnen ze in aanraking komen met gedwongen zorg, het strafrecht en strafrechtelijke zorg.

Rotterdam een van de eerste gemeenten met plan van aanpak
Rotterdam gaat bovenop het huidige beleid (het WMO-actieprogramma (O)GGZ / Eerder Thuis) extra acties (een stevig pakket) doen om verwarde personen eerder en beter in zorg te krijgen. Het Rijk heeft ook extra geld toegezegd voor dit soort zaken in het kader van de landelijke aanpak verwarde personen. Minister Schipper heeft alle Nederlands gemeenten opgedragen een plan van aanpak op te stellen voor de zomer van 2016. Rotterdam heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland een plan van aanpak verwarde personen gereed.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl