Direct naar de content

Rotterdam spoort ruim 6 miljoen aan bijstandsfraude op

In 2013 heeft de gemeente Rotterdam voor € 6,6 miljoen aan bijstandsfraude opgespoord. Als gevolg van de fraudeonderzoeken zijn er 924 uitkeringen beëindigd en 982 uitkeringen verlaagd. Daarmee wordt nog eens € 11,1 miljoen aan uitkeringslasten bespaard. Bijstandsfraude wordt in Rotterdam actief opgespoord en aangepakt. Bij ieder contact met werkzoekenden zijn medewerkers alert op signalen van fraude. Dat begint aan de poort waar nieuwe uitkeringaanvragen zorgvuldig worden gescreend.

Het voorkomen en opsporen van bijstandsfraude maakt onderdeel uit van de aanpak waarmee de gemeente werkt aan een toekomstbestendige sociale zekerheid. Deze is er op gericht om bijstandsgerechtigden vooruit te helpen richting werk en houdt oog voor de mensen die ondersteuning echt nodig hebben. In Rotterdam hadden in 2013 ruim 36.000 mensen een bijstandsuitkering. Wethouder Florijn (werk, inkomen, zorg en bestuur) is tevreden over de aanpak en de resultaten. “Een uitkering is er alleen voor mensen die niet op een andere manier in hun bestaan kunnen voorzien. Wie kan werken, gaat werken. Wie fraudeert, wordt opgespoord en aangepakt. Het geld moet bij de Rotterdammers komen die het echt nodig hebben.”

Gebiedgerichte controles
In 2013 heeft Rotterdam haar fraude-aanpak aangescherpt door per wijk gericht te controleren. Hierdoor wordt fraude sneller opgespoord. De nieuwe aanpak heeft betrekking op mensen die al een bijstandsuitkering ontvangen. Wanneer hun huidige woonsituatie, de mate waarin zij een beroep hebben gedaan op bijzondere bijstand en of zij wel meewerken aan hun re-integratie naar werk aanleiding geven tot nader onderzoek, worden zij opgeroepen. Ook telt mee of hun uitkering regelmatig wordt ingehouden omdat zij zich niet aan de afspraken met de gemeente houden. De brieven met de oproep worden door de gemeente persoonlijk aan de deur bezorgd. In 2013 zijn via deze gebiedsgerichte aanpak 835 bijstandontvangers op Zuid gecontroleerd. Hiervan bleken 171 personen geen recht meer te hebben op een uitkering. Dit levert een besparing van 2,4 miljoen op. Deze aanpak wordt in 2014 stedelijk voortgezet. Dan worden er nog eens 3000 uitkeringen onder de loep genomen.

Boete
Sinds 1 januari 2013 is het landelijk boetebeleid van kracht. Wie fraudeert met uitkeringsgeld moet niet alleen het ten onrechte ontvangen bedrag aan uitkering terugbetalen maar krijgt ook een boete ter hoogte van dat bedrag. 878 Rotterdammers kregen hiermee te maken. Zij kregen in totaal een boete van € 1,8 miljoen opgelegd.

Geen recht
Rotterdam screent nieuwe uitkeringsaanvragen zorgvuldig. Ook van mensen die al een bijstandsuitkering hebben wordt regelmatig gekeken of zij nog recht op een uitkering hebben. In de helft van alle fraudegevallen worden inkomsten uit werk verzwegen. Een andere veel voorkomende vorm van fraude is het niet melden van samenwonen. Dit is bepalend voor de hoogte van de uitkering. Opgespoorde fraudebedragen worden teruggevorderd en zonodig wordt de uitkering meteen gestopt.

Maatregel
Wie een bijstandsuitkering van de gemeente heeft moet er alles aan doen om betaald werk te vinden. Wie daar niet aan meewerkt, kan een maatregel krijgen. Dat kan een korting zijn op de uitkering of een inhouding van de uitkering voor een maand of langer. Rotterdam legde 3.366 maatregelen op voor een bedrag van € 1,3 miljoen.

Samenwerking
De gemeente werkt samen met de Stichting Inlichtingenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het opsporen van fraude met uitkeringsgeld. Hierbij worden gegevensbestanden gekoppeld. Rotterdammers die menen dat iemand fraudeert met uitkeringsgeld kunnen dat melden via (010) – 498 43 33 of www.rotterdam.nl/werkeninkomen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Rietvelt, bestuursvoorlichter wethouder Florijn, 06-12 73 34 05 of s.rietvelt@rotterdam.nl