Direct naar de content

Rotterdam maakt langer thuis wonen gemakkelijker

Gemeente, corporaties, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, zorgverzekeraars slaan handen ineen

Het moet in Rotterdam gemakkelijker worden voor ouderen en mensen met een beperking om zelfstandig te wonen. Met het programma Langer Thuis neemt de gemeente samen met zorgaanbieders, welzijninstellingen, woningcorporaties en zorgverzekeraars maatregelen om te zorgen voor meer geschikte woningen, toegankelijke wijken, een vitaal netwerk en heldere informatie. De gezamenlijke maatregelen moeten in 2018 zichtbaar resultaat hebben opgeleverd.

Om zelfstandig te kunnen wonen is een vitaal netwerk van essentieel belang en daarin is de mantelzorger vaak de spil. Daarom komt er meer ondersteuning in de vorm van dagopvang, respijtzorg (het tijdelijk overnemen van de taken van een mantelzorger, zodat deze op adem kan komen) en lichtere vormen van vervangende zorg.
De gemeente vult het mantelzorgcompliment dit jaar in met een gratis Rotterdam-pas ter waarde van 60 euro, een activiteit op de Dag van de Mantelzorg (10 november) en het gratis maken van de mantelzorg-parkeervergunning. Verder wordt vanaf 2016 een sociaal makelaar ingezet, die bemiddelt tussen mantelzorger en vrijwilligers, en worden de wijkteams en Vraagwijzers getraind om mantelzorgers te herkennen en dreigende overbelasting tijdig te signaleren.

Woningen
Daarnaast nemen de partijen gezamenlijke maatregelen om te zorgen voor meer geschikte woningen, bijvoorbeeld door de inzet van een matchmaker om medisch urgenten sneller aan een geschikte woning te helpen. Ook stimuleert het programma het ombouwen van kantoorpanden e.d. tot bijvoorbeeld rolstoelwoningen en de uitvoering van nieuwe woonvormen. Aanpassingen in bestaande woningen worden ondersteund door inzet van ‘veilig-in-huis-teams’ die ouderen adviseren over praktische maatregelen (brandmelders, trapleuningen etc).
De wijken worden beter toegankelijk door verbeteringen in de openbare ruimte, zoals gemarkeerde routes, extra bankjes om uit te rusten op weg naar de winkel, vermindering van obstakels op stoepen. Voor ieder gebied inventariseert de gemeente de aanwezige voorzieningen en welke behoeften er bestaan, en wordt uitgewerkt wat er nog nodig is in een zogenaamd ‘Langer Thuis arrangement’.
De informatie over langer thuis wonen wordt samengebracht in een website, zodat mensen zelf maatregelen kunnen nemen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Ook wordt actief ingezet op het delen van kennis en ervaring met alle betrokkenen in het werkveld, zodat we van elkaar kunnen leren én nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan.

Vergrijzing
Rotterdam heeft een jonge bevolkingsopbouw, maar gaat ook vergrijzen. Het aandeel 65-plussers groeit van 15% in 2014 naar 18% in 2030 (Nederland: van 17% naar 24%). Dat is een toename met ruim 25.000 (27%) naar 117.000. Tot 2020 groeit de groep 65- tot 75-jarigen het hardst, daarna vooral het aantal 75-plussers. Deze groeiende groep ouderen (vooral de 75-plussers) heeft ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen wonen.
Daarnaast richt Langer Thuis zich op mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk of psychisch). In 2014 hadden 30.000 Rotterdammers een (zorg-)indicatie, meer dan de helft hiervan is ouder dan 65 jaar. De doelgroepen overlappen elkaar dus. Onderzoek (door o.a. Sociaal Cultureel Planbureau) toont aan dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en regie houden over hun eigen leven. Deze trend is al langer zichtbaar in een dalende capaciteit van verzorgingshuizen (in Rotterdam van 3.500 naar 1.800 bedden tussen 2001 en 2008).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met :
Edwin Cornelisse, woordvoerder wethouder Schneider, 06 – 10064779, e.cornelisse@rotterdam.nl
Tjeerd Agema, woordvoerder wethouder De Jonge 06 – 51074786, t.agema@rotterdam.nl