Direct naar de content

Rotterdam maakt afspraken met Rijk: Extra woonruimte voor Rotterdammers door een doorstroomlocatie voor statushouders

De woningmarkt in Rotterdam staat onder druk. De beschikbaarheid van sociale huurwoningen is beperkt en wachttijden lopen op. De verdubbelde taakstelling voor het huisvesten van statushouders* voert die druk nog verder op. Het vergt een creatieve oplossing om te voorkomen dat, door de hoge taakstelling, andere woningzoekenden in de knel komen. Rotterdam komt daarom tot afspraken met het Rijk voor het realiseren van een doorstroomlocatie voor statushouders. De kosten hiervan worden door het Rijk gedragen. Daarbovenop ontvangt Rotterdam subsidie voor de bouw van extra flexwoningen en het verbouwen van leegstaande zorg- en kantoorpanden tot woonruimten voor voornamelijk starters en spoedzoekers.

Elk jaar wordt door het Rijk de taakstelling voor het huisvesten van statushouders vastgesteld. In de voorgaande jaren heeft de gemeente Rotterdam aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders kunnen voldoen. De gemeente staat nu voor een verdubbeling van de taakstelling van vorig jaar. Als Rotterdam zonder meer aan die taakstelling zou voldoen, komen Rotterdammers, waaronder kwetsbare doelgroepen en starters, die een huis nodig hebben in de knel.

Dat vinden wij ongewenst. De beschikbare woningen om aan de vraag naar huisvesting te voldoen, zijn onvoldoende. Dat vraagt om alternatieve oplossingen. Vanuit die zoektocht zijn we uitgekomen op de nodige afspraken met het Rijk. Deze afspraken dragen bij aan het verlagen van de druk op zowel de Rotterdamse woningmarkt als in de landelijke opgave in de asielketen,” aldus wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie).

Afspraken met het Rijk en Provincie Zuid-Holland
Per 1 juli komt een tijdelijke doorstroomlocatie in de vorm van een ferry in de Rotterdamse Merwehaven te liggen. Op de ferry worden statushouders die aan Rotterdam zijn gekoppeld tijdelijk gehuisvest. Ook is er ruimte om statushouders die aan gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn gekoppeld, tijdelijk op de ferry te huisvesten. De aan de gemeenten in de regio gekoppelde statushouders stromen door naar de gemeenten in de regio.

Hiermee wordt door de gemeente Rotterdam een substantiële stap gezet, waarmee in de eerste plaats Rotterdamse woningzoekenden, maar ook het Rijk en zo mogelijk de regiogemeenten zijn geholpen. We gaan met iedere regiogemeente in gesprek over onze vraag om het aantal plekken voor aan regiogemeenten gekoppelde statushouders, mee te tellen in de Rotterdamse opgave voor de opvang van asielzoekers indien de spreidingswet van kracht wordt. Daarnaast heeft Rotterdam bewerkstelligd met de Provincie Zuid-Holland dat er als onderdeel van deze afspraak, de komende jaren geen AZC op het grondgebied van Barendrecht tegen de kwetsbare Rotterdamse wijk Lombardijen wordt gerealiseerd.

Coalitieakkoord
De afspraken uit het coalitieakkoord over de opvang van asielzoekers en statushouders in Rotterdam blijven verder onverminderd van kracht en het college zal zich hier dan ook vanzelfsprekend aan blijven houden.

Doorstroomlocatie
De statushouders starten op de doorstroomlocatie met hun inburgering. De statushouders die op de ferry verblijven, zijn onderdeel van de taakstelling te huisvesten statushouders. Rotterdam is hiermee in staat om te voldoen aan de taakstelling voor 2023 en 2024. Door de krapte op de woningmarkt verblijven deze gekoppelde statushouders nu nog op COA-locaties in het land. Met deze voorziening draagt de regio Rotterdam-Rijnmond bij aan de doorstroming in de landelijke asielketen.

Geld voor flexwoningen
Verder ontvangt Rotterdam subsidie van het Rijk voor het bouwen van extra flexwoningen voor Rotterdamse starters op de woningmarkt, spoedzoekers en statushouders. Daarnaast komen er extra rijksmiddelen voor het ombouwen van zorg- en kantoorpanden tot woonplekken in Rotterdam. Dit draagt, net als de doorstroomlocatie, bij aan het verlagen van de druk op de woningmarkt en het in balans brengen van de huisvesting voor diverse doelgroepen. Intussen bouwt Rotterdam verder aan permanente woonruimte voor alle Rotterdammers.

Gemeente Rotterdam, Kristel van der Heiden, bestuursvoorlichter wethouder Faouzi Achbar, 06-28741794
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Paul van der Zanden, woordvoerder staatssecretaris Van der Burg, tel. 06-11025998
COA, woordvoerder Ronald Smallenburg, tel. 0625398345
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Emile Vaessen, woordvoerder Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, tel. 06-20302975

Toelichting:
*Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het COA koppelt statushouders aan gemeenten die de statushouders moeten huisvesten en inburgering moeten bieden. Grotere gemeenten moeten meer statushouders woonruimte en een inburgeringsprogramma bieden dan kleinere gemeenten.