Direct naar de content

Rotterdam introduceert Wijkprofiel

Nieuwe thermometer voor de stad en wijken

Het Wijkprofiel is de nieuwe ‘thermometer’ voor de stad en laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken er voor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50 procent mee.Stadsbreed blijkt uit de eerste meting dat zij in het algemeen positief oordelen over de stad. Ongeveer 79 procent is tevreden over de kwaliteit van hun leven en 76 procent is tevreden met de eigen buurt.

Er heerst bovendien een gematigd optimisme in de stad: 37 procent van de Rotterdammers verwacht dat hun leefsituatie over twee jaar zal zijn verbeterd. 54 procent verwacht geen verandering of weet het niet, 9 procent verwacht een verslechtering. Tegelijkertijd vindt 26 procent dat de buurt er het laatste jaar op achteruit is gegaan. Het merendeel (52 procent) ziet echter geen verschil, dus ook geen achteruitgang, ondanks de economische crisis van de laatste jaren.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: “Het Wijkprofiel verbindt de harde cijfers en de beleving van de Rotterdammers met elkaar. Dat is waardevol. Daarnaast kan beter het verband inzichtelijk worden gemaakt tussen fysieke, sociale en veiligheidsvraagstukken. Als een wijk bijvoorbeeld laag scoort op huisvesting, is er ook vaker sprake van schooluitval en werkloosheid. Die sociale omstandigheden leiden weer tot meer gevoelens van onveiligheid.”

Scores
Voor het Wijkprofiel zijn bijna 30.000 Rotterdammers uitgebreid ondervraagd. Het maakt inzichtelijk hoe een wijk er voor staat op de thema’s veiligheid (criminaliteit, overlast), sociaal (capaciteiten, leefomgeving, binding) en fysiek (vastgoed, openbare ruimte, woonbeleving). De scores in het Wijkprofiel zijn voor de helft bepaald door objectieve indicatoren (feiten en cijfers) en voor de andere helft door subjectieve (beleving Rotterdammers). Objectieve indicatoren zijn bijvoorbeeld geregistreerde gegevens over leegstand van panden, misdrijven in de wijk, schooluitval en opleidingsniveau. Bij subjectieve indicatoren gaat het om de beleving van Rotterdammers, hoe zij de sociale omgang, de woonsituatie of de veiligheid in hun wijk ervaren, bijvoorbeeld.

Nulmeting
Het Wijkprofiel geeft de verschillen tussen wijken goed weer. Het wordt mogelijk om wijken die veel op elkaar lijken beter met elkaar te vergelijken, bijvoorbeeld qua bevolkingssamenstelling en type bebouwing. Begin 2016 komt het Wijkprofiel voor de tweede keer uit. Dan worden ontwikkelingen ook in de tijd zichtbaar. De eerste meting van het Wijkprofiel geldt feitelijk als nulmeting.

Openbaar
Met dit instrument gaan gemeentebestuur en de nieuwe gebiedscommissies in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, de komende maanden gebiedsplannen maken. De resultaten van het Wijkprofiel zijn openbaar toegankelijk via www.wijkprofiel.rotterdam.nl zodat alle betrokkenen goed geïnformeerd zijn en de prioriteiten kunnen bepalen in hun wijk.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl