Direct naar de content

Rotterdam in beroep tegen uitspraak milieuzone

Nieuw verkeersbesluit benzineauto's van voor juli 1992 op korte termijn

De gemeente Rotterdam gaat in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank Rotterdam dat oude benzineauto’s de milieuzone in mogen. Ook neemt de gemeente zo snel mogelijk een nieuw verkeersbesluit, waardoor de milieuzone weer geldt voor benzineauto’s van voor 1 juli ’92. Dit staat in een brief van wethouder Langenberg (Duurzaamheid, Mobiliteit) aan de gemeenteraad.

Het verbeteren van de Rotterdamse luchtkwaliteit heeft prioriteit. De huidige luchtkwaliteit is een belangrijke oorzaak van de slechtere gezondheid van Rotterdammers in vergelijking met andere Nederlanders. Ook wordt nog niet overal aan de wettelijke grenswaarden van de concentratie NO2 voldaan. De milieuzone is een belangrijk onderdeel van een breed pakket aan maatregelen dat in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld (Koersnota Lucht). Met dit pakket aan maatregelen wordt de uitstoot door verkeer van roet en NOx (stikstofoxiden) in de stad fors teruggegdrongen. Onderzoek van het RIVM wijst uit dat niet alleen roet, maar ook NO2 (onderdeel van NOx) zeer schadelijk is voor de gezondheid.

Eind mei bracht het college de evaluatie van de maatregelen uit de Koersnota naar buiten. Hieruit blijkt dat sinds het van kracht worden van alle maatregelen een vermindering van de roetuitstoot met 29% en een vermindering van de NOx-uitstoot met 12% is bereikt. De terugloop van het aantal benzineauto’s van voor juli 1992 in de stad draagt voor ruim één vijfde bij aan de gerealiseerde vermindering van de NOx-uitstoot; de terugloop van het aantal dieselvoertuigen ouder dan 2001 voor de rest.

Wethouder Langenberg: “Uit de evaluatie van de milieuzone blijkt eens te meer dat de benzineauto’s die we willen weren veel NOx uitstoten. We gaan daarom in hoger beroep en stellen zo snel mogelijk het verbod voor benzineauto’s weer in. We vinden de gezondheid van Rotterdammers té belangrijk.”

Uitspraak rechtbank
De rechtbank Rotterdam heeft op 14 juni jl uitspraak gedaan over de ingestelde beroepen tegen de milieuzone. De rechtbank heeft uitgesproken dat de milieuzone de leefbaarheid van Rotterdammers ten goede komt, maar verklaart op twee punten de beroepen gegrond:
1. De rechtbank vindt de ingangsdatum van 1 januari 2016 te snel volgen op de publicatie van het verkeersbesluit in november 2015 en stelt de ingangsdatum vast op 1 mei 2016.
2. De rechtbank acht het weren van benzineauto’s van voor juli 1992 onvoldoende gemotiveerd. Volgens de rechtbank is niet aangetoond dat de bijdrage van dit deel van de milieuzone voldoende substantieel is om de economische gevolgen te verantwoorden. De rechtbank heeft daarom besloten dat benzineauto’s van voor 1 juli 1992 toegelaten moeten worden tot de milieuzone.

Op alle overige beroepen is de gemeente in het gelijk gesteld.

Waarom in beroep?
Het weren van oude benzineauto’s is een efficiënte maatregel. Uit de evaluatie van de Koersnota Lucht blijkt dat het aandeel van deze groep in de totale NOx-reductie ruim 20% is, terwijl deze groep ca 11% betreft van het totaal aantal geweerde auto’s.

Door de uitspraak van de rechtbank neemt het aantal benzinevoertuigen in de stad, en daarmee de schadelijke uitstoot, weer toe. Niet alleen doordat de circa 3.500 in Rotterdam geregistreerde oude bestel- en personenauto’s op benzine weer in de milieuzone kunnen gaan rijden, maar ook omdat dergelijke benzineauto’s van buiten de stad weer toegelaten zijn. De uitstoot van deze auto's zorgt direct voor gevolgen voor de gezondheid op leefniveau (fietsen, wandelen, spelen), vanwege de relatief hoge uitstoot per auto. Daarbij kan de bijdrage van het weren van oude benzineauto’s niet worden gemist om de vastgestelde ambities uit de Koersnota te realiseren.

De uitspraak van de rechter lijkt primair gebaseerd te zijn geweest op het feit dat de gemeente ten tijde van zitting niet aan kon tonen dat de benzine-maatregel voldoende effectief was. Inmiddels is de evaluatie van het maatregelenpakket luchtkwaliteit gepubliceerd, waaruit blijkt dat wel degelijk sprake is van een effectieve maatregel.

Al deze punten maken dat de gemeente in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter.

Nieuw verkeersbesluit op korte termijn
Aangezien de NOx-uitstoot als gevolg van het ongedaan maken van de maatregel per direct weer toe neemt is de gemeente genoodzaakt om tevens op korte termijn te handelen. Daarom zal een nieuw verkeersbesluit worden genomen, gericht op het weren van benzineauto’s van voor 1 juli 1992. Met de resultaten van de evaluatie is nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Deze informatie wordt bij het nieuwe besluit en zo ook in de hoger beroepsprocedure meegenomen.

Informatie voor benzine-autobezitters van voor juli 1992
Vragen over de milieuzone en de gevolgen voor autobezitters kunnen via gezonderelucht@rotterdam.nl gesteld. Overige informatie is te vinden via www.gezonderelucht.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl