Direct naar de content

‘Rotterdam fietsstad van de toekomst’

Ruim baan voor voetgangers en openbaar vervoer, de auto te gast in de binnenstad en de fiets als ‘de nieuwe heilige koe’ zijn onderwerpen waarover de komende tijd met de stad zal worden gesproken. Dat staat in de Rotterdamse MobiliteitsAgenda 2015-2018 (RMA). In deze discussienotitie, die vandaag is gepubliceerd, is tevens de ambitie geformuleerd hoe voor de lange termijn met mobiliteit in stad en regio om te gaan. De uitwerking in het komende half jaar leidt tot vier concrete uitvoeringsplannen: het fietsplan, het parkeerplan, een verkeersveiligheidsplan en het verkeerscirculatieplan. De RMA is de kapstok waaronder deze plannen verder ontwikkeld worden.

Het aantal inwoners in de stad blijft de komende jaren groeien, steeds meer bewoners willen wel een auto gebruiken maar hoeven er geen te bezitten en elektrisch rijden neemt toe. Het autoverkeer in de stad is al jaren stabiel, maar het fietsverkeer is in de afgelopen jaren toegenomen met 60%. De luchtkwaliteit in de stad moet verbeteren. “Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak van mobiliteit. Rotterdam is een autostad, altijd al geweest. Het wordt tijd om de aandacht meer naar de fiets en het openbaar vervoer te verleggen. Ik ga hierover graag het gesprek aan met de stad. Alles is bespreekbaar en frisse ideeën zijn welkom,” aldus de Rotterdamse mobiliteitswethouder Pex Langenberg.

In de RMA staan vijf punten centraal:

1. Rotterdam fietsstad van de toekomst
De Rotterdamse fietscultuur wordt versterkt en fietsgebruik in stad en regio gestimuleerd. Met bijvoorbeeld meer fietsstallingen en fietsparkeerplekken in de binnenstad, in oude stadswijken en bij OV haltes. Ook is er veel aandacht voor stalling van de elektrische fiets en uitbreiding van de OVfiets, met name bij niet NS-stations. Snelfietsroutes in alle regionale windrichtingen en een betere doorstroom voor fietsers in de binnenstad. Daarnaast wil het college onderzoek doen naar een mogelijke fietsparkeernorm voor gebouwde voorzieningen. Hiermee wil het college de titel Fietsstad van 2018 binnenhalen.

2. Binnenstad citylounge, de auto te gast
Er komen alternatieve doorgaande verkeersroutes. De auto is te gast in de binnenstad. Het is de vraag of de Coolsingel een 2×2 strooksweg moet blijven. Verder komen er minder parkeerplaatsen op straat. Zo wordt plaats gemaakt voor groene looproutes, terrassen en fietsparkeerplaatsen zodat het aangenaam verblijven is in de binnenstad. Parkeren gebeurt zoveel mogelijk in de park & walkgarages. Ook wordt gedacht aan experimenten om gedurende bepaalde tijden (winkel)straten met veel drukte autovrij te maken, zoals de Meent of de Witte de Wittstraat.

3. Rotterdam gezonde en bereikbare stad
De gezondheid van de Rotterdammer staat hierbij  centraal. Leidend is een gezonde stad en daarmee de inzet om te zorgen dat de stad niet meer autoverkeer te verwerken krijgt dan ze aankan. Het college zet in op het verminderen van het oneigenlijke autogebruik, bijvoorbeeld door te stimuleren dat voor korte ritjes niet de auto wordt genomen, maar dat men kiest voor alternatieven als lopen, fietsen en openbaar vervoer.

4. Rotterdam Marktplaats voor mobiliteitsinnovatie en samenwerking
Iedere kans op innovatie, coproductie en op samenwerking met bewoners, marktpartijen en kennisinstellingen is welkom. De Marktplaats voor Mobiliteit is daarvan een voorbeeld. Daarbij worden marktpartijen uitgedaagd tot het aanbieden van innovatieve, duurzame vervoersdiensten. Er is ruimte voor initiatieven als autodeelsystemen en ontwikkelingen zoals de zelfrijdende auto.

5. Rotterdam: bereikbaarheid belangrijk voor economische ontwikkeling
Voor ruimtelijke en economische ontwikkeling is een goede bereikbaarheid van de stad en regio van cruciaal belang. Op de langere termijn wordt de bereikbaarheid gewaarborgd door aanleg van de A4, de A13-16 en de Blankenburgtunnel. Daarnaast staat een aantal andere maatregelen op de agenda zoals de Calandspoorbrug, de HSL-oost als hogesnelheidsspoorverbinding richting Duitsland en de verbetering van de openbaar vervoersontsluiting van de luchthaven.

Discussie en participatie
Het college ziet de RMA als een belangrijk startpunt, een uitnodiging aan stakeholders, partners,  betrokkenen en geïnteresseerden om mee te denken en de dialoog aan te gaan over de ambitie die is geformuleerd. Nadrukkelijk is gekozen voor een mobiliteitsagenda omdat er in de uitwerking maximale ruimte geboden wordt voor coproductie en participatie van betrokkenen en deskundigen waaronder ook de gebiedscommissies.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

De RotterdamseMobiliteitsagenda 2015-2018 kunt u downloaden via: http://www.persberichtenrotterdam.nl/uploads/Rotterdamse_Mobiliteitsagenda_2015-2018.pdf