Direct naar de content

Rectificatie Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 23 februari 2017

Eerder vandaag ontving u per abuis een persbericht met een onjuiste kop. Ook ontbrak bij het onderwerp Rekenkamerrapport 'Schone schijn' een aangenomen motie. Hieronder nogmaals de volledige en gecorrigeerde versie.

Excuses voor het ongemak.

Initiatiefvoorstel

In Rotterdam hebben zo’n 28.000 huishoudens problematische schulden. Volgens de CU-SGP voldoet het huidige incassobeleid van veel organisaties niet meer en geeft het geen gehoor aan het eigenlijke doel: de schulden oplossen. De fractie diende het initiatief ‘Heel Rotterdam gaat sociaal incasseren’ in. Incasseren waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de schuldenaar en ingezet wordt op het samen komen tot een oplossing voor de betalingsachterstand(en). Het voorstel wordt doorgeleid naar de betreffende vakcommissie en het college wordt gevraagd een reactie voor te bereiden.

 De gemeenteraad heeft….

…. gedebatteerd over de conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van het bestuursmodel Rotterdam ‘Een kwestie van kiezen. Naar een complementaire democratie voor alle Rotterdammers’. De raad nam de hoofdconclusies over en besluit het bestuursmodel verder te ontwikkelen op basis van de volgende concrete aanbevelingen:

  • experimenten mogelijk maken
  • (meer) differentiatie per gebied mogelijk maken (met bijzondere aandacht voor de kleine kernen)
  • transparante budgetten in de gebieden
  • beleid wordt geïnitieerd vanuit de stad, met inhoud van onderop
  • de wijkagenda is leidend
  • meer mogelijkheden bieden voor niet politiek gebonden personen en organisaties

Het voorstel is – met inachtneming van de aangenomen amendementen – vastgesteld. VVD en CDA stemden tegen. Het college is opgedragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen en de raad daarover voor 1 mei 2017 in een plan van aanpak te rapporteren.

De fracties dienden 15 moties in. De volgende 10 zijn aangenomen:

…. naar aanleiding van de aankondiging om de jaarlijkse conferentie ‘Palestinians in Europe’ in Rotterdam te houden hierover gedebatteerd;

…. het bestemmingsplan ‘Hoek van Holland-spoorwegverlening’ vastgesteld met 23 stemmen voor en 20 stemmen tegen. De volgende motie werd aangenomen:

…. het Rekenkamerrapport ‘Schone schijn’ behandeld, een onderzoek naar zelfredzaamheid in de huishoudelijke verzorging. De fracties dienden 11 moties in. Deze zijn allemaal aangenomen:

.… gedebatteerd over de voorgang van de inkoop van zorg, welzijn en jeugdhulp;

.… het plus-programma Duurzaam vastgesteld. De volgende moties zijn aangenomen:

…. op verzoek van de PvdA gedebatteerd over het Onderzoek straatintimidatie en de uitlating van het college over de migratieachtergrond van een deel van de plegers en dat daar de oplossing ligt;

.… besloten het burgerinitiatief over nieuwe loslooptijden voor honden in het Valkenierspark niet over te nemen;

…. de aanvraag voor een financiële bijdrage van het Rijk over de in 2016 gemaakte kosten voor de opsporing en ruiming van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vastgesteld.

Raadsvergadering gemist of terugzien?

De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem op www.ris.rotterdam.nl en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook staan daar alle vergaderstukken. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl