Direct naar de content

Plannen Oostflank: 30.000 woningen, extra voorzieningen en een nieuwe stadsbrug

Meer ruimte voor studentenwoningen, behoud volkstuin De Venhoeve en extra aandacht voor leefkwaliteit in Oostflank

In de Oostflank van de stad, het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein, komt ruimte voor 30.000 woningen, waarvan minimaal 3.000 studentenwoningen, verbonden door een nieuwe stadsbrug. Er komt meer aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving van de woonbuurten in het gebied en Volkstuinvoorziening De Venhoeve blijft behouden. Deze aanpassingen in de plannen voor de Oostflank zijn gedaan naar aanleiding van de zienswijzen die zijn binnengekomen en het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.).

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de aangepaste plannen voor de Oostflank. Het stadsbestuur wil ongeveer 30.000 nieuwe woningen bouwen in dit deel van de stad. De bouw van deze woningen gaat samen met het realiseren van 30.000 banen en extra voorzieningen, zoals winkels, gezondheidscentra, sportvoorzieningen en veel groen. Behalve nieuwe woningen komen er ook een nieuwe brug tussen IJsselmonde en Kralingen, een permanent treinstation bij Stadionpark en snel openbaar vervoer over de nieuwe stadsbrug tussen Zuidplein en Kralingse Zoom.

Duizenden woningen
Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “We staan voor de opgave om duizenden woningen te bouwen, die hard nodig zijn voor ontzettend veel Rotterdammers die nu geen huis kunnen vinden. De komst van de nieuwe brug met nieuw openbaar vervoer zorgt ervoor dat al die nieuwe woningen goed bereikbaar zijn. Het zijn grote veranderingen voor het gebied de Oostflank, met veel impact, en verandering is niet altijd makkelijk. Voor bewoners van De Esch, voor wie een volkstuin heeft of als je sportclub verplaatst wordt. De plannen maken veel los in de stad en daar heb ik alle begrip voor. Hun geliefde (woon)omgeving komt er anders uit te zien. De plek waar zij aan hechten verandert en dat is voor sommige bewoners of organisaties geen makkelijke boodschap.”

“We hebben oog voor dit sentiment en hebben alle belangen zorgvuldig afgewogen. Maar we moeten ingrijpende keuzes maken met het oog op de toekomst. Voldoende betaalbare huizen voor huidige en nieuwe Rotterdammers in een goed bereikbare en leefbare stad weegt voor ons het zwaarst. De komende jaren gaan we alle plannen verder uitwerken. We blijven daarbij intensief in gesprek met de omgeving.”

Investeren in mensen
De nieuwe brug over de Maas en een nieuwe ov-lijn brengen Rotterdammers meer bewegingsvrijheid. Wethouder Vincent Karremans (Mobiliteit en Buitenruimte): “Wie nu vanuit Zuid naar de Erasmus Universiteit reist, doet daar minstens 40 minuten over. Dankzij het snelle openbaar vervoer over de nieuwe stadsbrug kost dit straks hooguit een kwartier. Die kortere reistijd betekent meer kansen voor Rotterdammers. Straks zijn er meer banen, opleidingen en voorzieningen binnen handbereik. De brug is niet alleen een investering in ijzer en beton, maar vooral een investering in mensen.”

Leefkwaliteit belangrijk
Als er 30.000 woningen met voorzieningen en een nieuwe stadsbrug bij komen in de Oostflank, wat betekent dit dan voor de leefbaarheid en leefkwaliteit? Veel mensen maken zich hier zorgen over. Het college begrijpt deze zorgen en wil dan ook extra aandacht geven aan de leefkwaliteit in de bestaande en nieuwe woonwijken. Een mix van maatregelen, zoals bijvoorbeeld geluidsschermen, betere geluidsisolatie van nabijgelegen woningen en extra investeringen in voorzieningen, parken, buurttuinen en ander groen, moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de leefomgeving beter wordt of in ieder geval op peil blijft. Ook bij de concrete bouwprojecten die in de toekomst volgen, is verbetering van de leefkwaliteit een belangrijke ambitie.

Groen en volkstuinen
Voldoende ruimte voor groen is erg belangrijk voor veel mensen die een zienswijze indienden. Het behoud van het groene karakter van de Oostflank en een goed netwerk van groene verbindingen krijgt daarom nóg meer aandacht in de plannen voor het gebied. Het college wil daarnaast, als gevolg van de inbreng van bewoners en de gemeenteraad, minder volkstuinvoorzieningen opheffen in de Oostflank. Volkstuinvoorziening De Venhoeve blijft op de huidige locatie bestaan, omdat het een waardevol groen en recreatief gebied vormt aan de Boszoom-Noord.

De komende tien jaar kunnen de volkstuinvoorzieningen van Amateurtuindersvereniging Ommoord (Atv Ommoord) en volkstuinvereniging Kweeklust in De Esch gewoon blijven bestaan. Het stadsbestuur ziet zeker ook de waarde van Atv Ommoord en Kweeklust, maar na 2033 hebben we de grond waarop deze twee volkstuinvoorzieningen staan, hard nodig om hier woningen en sportvoorzieningen te bouwen. Op deze manier kunnen we voorkomen dat we moeten bouwen in groen buitengebied. De gemeente overlegt met de besturen van deze twee volkstuinverenigingen over een goede overgangsregeling en financiële compensatie. Ook gaan we met de besturen van andere volkstuinverenigingen bespreken of tuinders van Atv Ommoord en Kweeklust voorrang kunnen krijgen op een vrijgekomen tuin bij hen.

Het behoud van volkstuin De Venhoeve betekent dat in de nieuwe woonwijk op de Boszoom circa 300 woningen minder komen: in totaal gaat het nu om 1.000-1.300 woningen. De gemeente wil daarnaast in de Oostflank nieuwe nuts- en buurtuinen aanleggen. Die zijn kleinschaliger dan de huidige volkstuinvoorzieningen, maar kunnen een deel van de sociale en recreatieve functie van de volkstuinen overnemen.

Sport
Het aantal sportterreinen blijft in de Oostflank in de toekomst gelijk. Wel gaat een aantal sportverenigingen verhuizen naar een nieuw sportcomplex aan het Koperpad in Prins Alexander, omdat de huidige locaties van de sportterreinen heel geschikt zijn voor woningbouw. De sportterreinen blijven ook in de toekomst op fietsafstand van de woonwijken.

Aanvullende informatie bevestigt keuze voor stadsbrug
Uit de zienswijzen en het advies van de commissie m.e.r. is een aantal vragen naar voren gekomen over de onderbouwing van de keuze voor een stadsbrug. In het addendum bij de milieueffectrapportage over de stadsbrug is hier uitgebreid op ingegaan. Deze informatie bevestigt de keuze voor een stadsbrug op de geplande locatie, ook zonder nieuw voetbalstadion aan de Maas. Het project gaat binnenkort de volgende fase in: de plan- en studiefase.

Meer dan 300 zienswijzen
Bij de plannen voor de Oostflank zijn heel veel partijen betrokken geweest, zoals bewonersorganisaties, wijkraadsleden, ondernemers en experts. Daarnaast zijn er meer dan 300 zienswijzen (meningen, adviezen, inspraakreacties) ingediend. De raadsgriffie nodigt iedereen die een zienswijze heeft ingediend uit voor een hoorzitting op 28 en 29 november. De mensen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen dan hun reactie toelichten aan de leden van de raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte. Vervolgens besluit de gemeenteraad naar verwachting eind dit jaar over de herziening van de Rotterdamse Omgevingsvisie, waarin de plannen voor de Oostflank staan. De raad betrekt daarbij de binnengekomen zienswijzen.

Afbeeldingen

  • Impressie Bosas
  • Impressie Riederlaan Stadionpark
  • Impressie woningbouw met voorzieningen aan Toepad

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl