Direct naar de content

Nieuwe Erfgoedagenda voor Rotterdam

Kennis van de geschiedenis van de stad en specifiek inzicht in de ruimtelijke, architectonische en historische achtergrond van gebieden en gebouwen is het fundament van het erfgoedbeleid van Rotterdam. "Er is steeds meer trots en historisch bewustzijn in de stad. Behoud van de geschiedenis en vernieuwing gaan in Rotterdam daarbij hand-in-hand. De Erfgoedagenda Rotterdam laat zien hoe wij de Rotterdamse geschiedenis in beeld en gebouwen willen bewaren voor de toekomst", aldus wethouder cultuur Pex Langenberg.

Het zien, begrijpen en benutten van de historische condities van een gebied kan ervoor zorgen dat een nieuw gebouw of een uitbreiding van een bestaand gebouw een verrijking voor die omgeving gaat vormen, neem het Timmerhuis in de binnenstad als geslaagd voorbeeld. De gemeente Rotterdam schetst de concrete activiteiten voor het gebouwde erfgoed tot het jaar 2020 in een nieuwe Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020. Met deze agenda wordt opnieuw en gestructureerd toegelicht hoe de gemeente Rotterdam de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met erfgoed de komende jaren op wil pakken.

Bescherming en instandhouding
Wat altijd belangrijk was, is en zal blijven, is de bescherming en de instandhouding van erfgoed. Hierbij gebruikt de gemeente haar wettelijke instrumenten om waardevolle gebouwen en gebieden te beschermen en te behouden. Een voorbeeld van instandhouding is het Top-20 project waarmee jaarlijks twintig objecten aangewezen worden als gemeentelijk monument. In de Erfgoedagenda hebben ook adviezen aan eigenaren, architecten en investeerders van monumenten over vergunningverlening en de mogelijkheden tot financiering, een plaats gekregen. Het Rotterdams Restauratie Fonds (RRF) biedt bij restauratie laagrentende leningen aan eigenaren van gemeentelijk beschermde monumenten. Een van de projecten van de Erfgoedagenda is het evalueren van het RRF en waar mogelijk aanpassing of herinrichting hiervan.

Het verhaal van erfgoed
Kennisoverdracht van gebouwd erfgoed krijgt de komende jaren in Rotterdam meer aandacht. Cultuurhistorisch waardevolle, bijzondere gebouwen en gebieden zijn altijd verbonden met verhalen. Ze vertellen iets over de periode waarin ze zijn ontstaan, over het gebruik, over de manier van wonen en werken in een bepaalde periode. Het verbeelden en vertellen van deze verhalen zorgt voor draagvlak en verspreiding van kennis en draagt bij aan de dialoog over betekenis en waardering van monumenten en cultuurhistorie. Zoals de schildjes voor monumenten. Eigenaren van beschermde monumenten kunnen met een Rotterdams schildje laten zien dat hun gebouw of object onderdeel uitmaakt van het Rotterdamse erfgoed. Ook de jaarlijkse Open Monumentendag en het Werelderfgoedweekend dragen bij aan de zichtbaarheid, waardering en betekenis van erfgoed in de stad.

Cultuurhistorische waarden
Cultuurhistorische Verkenningen worden gebruikt om cultuurhistorische waarden in een gebied in kaart te brengen. Deze waarden dragen bij aan gewenste ontwikkelingen, bescherming en herontwikkeling binnen een cultuurhistorische context in de stad. De praktijk vraagt echter om samenhang bij het vervaardigen van een Cultuurhistorische Verkenning. Het opstellen van spelregels voor Cultuurhistorische Verkenningen helpt daarbij. Het structureel opnemen van cultuurhistorische waarden in een bestemmingsplan of gebiedsontwikkeling betekent voor de komende jaren een intensivering van het aantal cultuurhistorische onderzoeken.

Aanwijzing nieuwe gemeentelijk monumenten
Het College van B&W heeft de eerste selectie objecten van het Top-20 project aangewezen als gemeentelijke monumenten. Het gaat om objecten die van algemeen belang zijn voor de gemeente Rotterdam. Met de aanwijzing zijn de gebouwen beschermd als gemeentelijk monument waardoor de monumentenvergunning van toepassing is voor deze gebouwen. Bij de toekenning van de monumentenstatus is rekening gehouden met het huidige en toekomstige gebruik. Deze aanwijzing van het College wordt onderschreven door de erfgoedpartijen Cuypersgenootschap, Roterodamum en Heemschut, met wie samengewerkt is om deze selectie tot stand te brengen. De lijst van nieuw aangewezen gemeentelijke monumenten vind u hier.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl