Direct naar de content

Nieuwe acties Mensenwerk voor Rotterdammers in de bijstand

Meer transparantie, vertrouwen en betere communicatie

Betere voorlichting aan Rotterdammers in de bijstand over de inlichtingenplicht, minder snel een boete opleggen wanneer een werkzoekende per ongeluk vergeet iets door te geven én een aanpassing aan het risico-inschattingsmodel dat gebruikt wordt voor heronderzoeken om elke schijn van vooringenomenheid te voorkomen: dit zijn enkele nieuwe acties uit het beleidskader ‘Mensenwerk’. Doelen zijn het vergroten van transparantie en de menselijke maat in gemeentelijke processen en verbetering van de dienstverlening aan Rotterdammers in de bijstand.

Inlichtingenplicht
Werkzoekenden weten niet altijd welke informatie zij volgens de inlichtingenplicht wel of niet moeten doorgeven voor het recht op en de hoogte van de bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenplicht kan vervelende gevolgen hebben, zoals het (deels) moeten terugbetalen van een bijstandsuitkering. Een aantal experts bekijkt welke verbeterslagen we kunnen maken. Zo komt er op Rotterdam.nl duidelijkere informatie over welke informatie en wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de gemeente en op welke manier. Ook bij telefonisch contact of gesprekken met de werkzoekende komt er meer aandacht voor de inlichtingenplicht. Met de Cliëntenraad en een afgevaardigde van het Advokatenkollektief Rotterdam wordt bekeken of deze en andere acties effect hebben.

Geen boete, tenzij…
De gemeente heeft een proef gedaan waarbij er eerder telefonisch contact wordt gelegd met de Rotterdammer bij een vermoeden van schending van de inlichtingenplicht. Als uit het contact blijkt dat dit de werkzoekende niet kan worden aangerekend, wordt er géén boete-onderzoek opgestart. De eerste resultaten laten zien dat het aantal opgelegde boetes en waarschuwingen daardoor aanzienlijk daalt. De gemeente gaat de proef verlengen en uitbreiden. Dat gebeurt onder het mom: Geen boete, tenzij… .Daarbij is vertrouwen in de werkzoekende het uitgangspunt.

Heronderzoeken
Ook de communicatie over de heronderzoeken wordt verbeterd. De heronderzoeken zijn nodig om te bekijken of een bijstandsuitkering nog steeds rechtmatig wordt verstrekt maar zijn tegelijkertijd ook een manier om het gesprek met de werkzoekende aan te gaan over zijn of haar situatie. De gemeente wil kijken of deze brede insteek duidelijker over het voetlicht kan worden gebracht. Bijvoorbeeld door te kijken naar de toon van de uitnodiging en het gesprek, het terugdringen van het aantal gegevens dat iemand moet laten zien en door na te denken over een nieuwe naam voor het heronderzoek die de lading beter dekt.

Aanpassingen risico-inschattingsmodel
Verder wordt de communicatie over het risico-inschattingsmodel onder de loep genomen. Een werkgroep is hiermee aan de slag. Op basis van het risico-inschattingsmodel kan iemand een uitnodiging krijgen voor een heronderzoek. Er werd altijd al nauwlettend op toegezien dat dit model géén variabelen bevat die er toe kunnen leiden dat groepen over- of ondervertegenwoordigd zijn. Om de schijn van mogelijke vooringenomenheid te voorkomen, worden er aanpassingen gedaan aan het risico-inschattingsmodel. Mogelijke proxy-variabelen worden uit het risico-inschattingsmodel verwijderd. Proxy-variabelen zijn niet direct discriminatoir van aard maar zouden indirect kunnen leiden tot vooringenomenheid.

Mensenwerk
Mensenwerk stelt de Rotterdamse werkzoekende centraal en is een leidraad voor een betere dienstverlening aan mensen in de bijstand. Binnen het beleidskader Mensenwerk bekijkt de gemeente continue of er aanpassingen nodig zijn in de gemeentelijke processen. De afgelopen jaren is onder andere gewerkt aan een vriendelijkere bejegening van mensen in de bijstand, intensiever contact, het terugdringen van administratieve rompslomp en meer ondersteuning op het gebied van arbeidsontwikkeling.

Wethouder Richard Moti: “We zien in Rotterdam dat werkzoekenden sneller weer een baan vinden als we als gemeente investeren in meer contact en vertrouwen en als we ze de juiste steun in de rug geven. Daardoor zijn ze niet meer afhankelijk van een bijstandsuitkering en kunnen hele gezinnen weer financieel op eigen benen staan. Dat heeft niet alleen positieve effecten voor onze Rotterdammers die weer aan het werk gaan, maar voor de hele stad. Deze koers hebben we met Mensenwerk drie jaar geleden ingezet en elk jaar zetten we nieuwe stappen.”

Kijk hier voor meer informatie over Mensenwerk