Direct naar de content

Nieuw uitvoeringsprogramma sport voor Rotterdam

Stad gaat door met succesvolle programma's en scherpt aan waar nodig

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma Sport vastgesteld voor de jaren 2015 en 2016. De succesvolle lijn van het Uitvoeringsprogramma Sport 2010-2014 wordt voortgezet en op sommige punten aangescherpt. De aanscherping zit vooral in de uitbreiding en versterking van bestaande programma’s, zoals Rotterdam Lekker Fit!, de Schoolsportvereniging en het Sportplusprogramma. Het beleid om sportvoorzieningen waar het kan intensiever en/of multifunctioneler te gebruiken is een vast onderdeel van het programma geworden. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partners binnen en buiten de stad.

Met het sportbeleid en de maatregelen in het Uitvoeringsprogramma Sport wil het college een bijdrage leveren aan het verhogen van de sportdeelname onder Rotterdammers. De mogelijkheden om te sporten en te bewegen, van recreatief tot topsport, zijn ongekend. Rotterdam is daarmee een echte sportstad. De Rotterdamse sportieve opgave blijft echter een stevige opgave, omdat Rotterdammers nog steeds minder sporten en bewegen dan de gemiddelde Nederlander. In 2013 was de sportdeelname in Rotterdam 59%, landelijk was dit 68% (bron Mulier Instituut).

De aandacht voor de specifieke doelgroepen jeugd, mensen met een beperking en ouderen blijft. Net als een gevarieerd aanbod aan betaalbare sportvoorzieningen en activiteiten verspreid door de stad. Kwaliteit gaat hierbij boven kwantiteit. Via het onderwijs wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd onder de jeugd, op plekken waar dat het hardst nodig is. Dat gebeurt met programma’s als Lekker Fit! en de Schoolsportvereniging. Stichting Rotterdam Sportsupport stimuleert vitale sportverenigingen om een maatschappelijke rol te vervullen in de wijk door Sportplusvereniging te worden. In de topsportontwikkeling heeft Rotterdam Topsport focus aangebracht in de ondersteuning van topsportverenigingen en talentcentra. De ambitie om jaarlijks nationale en internationale evenementen in Rotterdam te realiseren blijft.

Een aantal maatregelen uit het programma zorgde ook voor inspiratie op andere plekken in Nederland. Het verbinden van toonaangevende topsport- of multisportevenementen met side events die een breed publiek aanspreken, is een voorbeeld van zo’n maatregel. Rondom het WK Hockey in Den Haag en het European Youth Olympic Festival in Utrecht vonden zeer uitgebreide programma's van side events plaats.

Sport als middel
Sport is in de eerste plaats leuk, maar het verdient zich op allerlei manieren op sociaal maatschappelijk en economisch vlak terug. Het zorgt voor een gezonder lichaam, een fitter gevoel en leuke contacten. Maar sport levert ook veel op voor de samenleving, zoals een aantrekkelijker woon- en leefklimaat, goede omgangsvormen, een betere gezondheid en lagere zorgkosten. Het Uitvoeringsprogramma Sport speelt hier op in en stimuleert andere sectoren om sport als middel in te zetten, zodat sport ook een bijdrage aan andere collegedoelstellingen levert. Het Jongerenloket gebruikt sport bijvoorbeeld bij het bemiddelen van jongeren met een uitkering naar school of werk.

Hoewel het programmabudget gedaald is van 5,2 miljoen naar 4,8 miljoen in 2015 en 4,5 miljoen in 2016 bovenop de reguliere inzet van de gemeente, blijft sport dus belangrijk voor Rotterdam.

Proces
Het Uitvoeringsprogramma Sport is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal partners van binnen en buiten de sportsector, zoals Stichting Rotterdam Sportsupport, Stichting Rotterdam Topsport, landelijke sportorganisaties, sportbonden, een aantal sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven en andere gemeenten.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over het Uitvoeringsprogramma Sport kunt u contact opnemen met Irene Warbout, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, ic.warbout@rotterdam.nl, 06-51003852.