Direct naar de content

Niet integreren geen optie in Rotterdam

Inwoners met elkaar in gesprek tijdens Rotterdamse integratietour

Migranten die zich in Rotterdam vestigen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun integratie in de samenleving. Daarbij staat voorop dat niet integreren geen optie is. De gemeente kan en zal mensen waar nodig faciliteren en ondersteunen bij de integratie maar de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de migrant zelf. Het beheersen van de Nederlandse taal, het bezitten van kennis en begrip over en naleven van de geldende normen in Nederland zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle integratie.

Dit is de kern van de concept integratienota die wethouder Ronald Schneider (stedelijke ontwikkeling en integratie) namens het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De concept nota is mede geïnspireerd door gesprekken over integratie met Rotterdammers, wetenschappers, professionals uit maatschappelijk middenveld en ondernemers. Het college beschouwt deze nota als een stevige basis om samen met de gemeenteraad op voort te bouwen. De raad wordt dan ook gevraagd te reageren op de bijbehorende uitvoeringsagenda.

Een betere integratie van migranten draagt bij aan de leefbaarheid van de stad omdat het zorgt voor wijken en buurten waar mensen elkaar verstaan en zich gelijkwaardig en geaccepteerd voelen. Dit vraagt om een houding waarbij mensen elkaar met een open blik tegemoet treden, met elkaar praten én durven benoemen wat niet wordt begrepen of fout gaat.

Daarom verwacht het college van migranten dat ze sociaal en economisch deelnemen, de Nederlandse taal leren en de geldende normen respecteren en naleven. Daarbij hoort niet discrimineren en een gelijke behandeling van mannen en vrouwen, homoseksuelen en heteroseksuelen, anders/niet gelovigen en andersdenkenden. Tegelijkertijd moet de migrant ook de ruimte worden geboden om te integreren in de Rotterdamse samenleving. Integratie is als invoegen op de snelweg, zo staat in de concept integratienota. De snelweg is de samenleving. De migrant neemt het initiatief om in te voegen en krijgt daarvoor de ruimte van de rest van de samenleving.

Integratietour
De komende jaren/maanden houdt het stadsbestuur vele grote en kleine bijeenkomsten in de stad waarbij Rotterdammers met elkaar in gesprek gaan over de onderwerpen die integratie raken. Doel hiervan: de Nederlandse norm sterker laten leven en mensen beter met elkaar in contact brengen. De kick-off van de integratietour is op 20 april. Burgemeester Aboutaleb en wethouder Schneider zijn bij verschillende van die grote en kleine bijeenkomsten aanwezig.

De integratietour is een van de inspanningen die staat beschreven in de integratieagenda waarmee het college het integratieproces wil bevorderen. Die agenda richt zich op migranten die problemen ervaren in hun integratieproces. Hierbinnen onderscheidt de gemeente vier groepen met een bijbehorende aanpak.

  • Mensen die niet weten hoe te integreren, informeren we; zoals nieuwkomers met onvoldoende kennis van de samenleving. Deze mensen krijgen informatie tijdens hun eerste contact met de gemeente via bv. het intakeloket vluchtelingen (IOS).
  • Mensen die niet kunnen integreren, vanwege onvoldoende capaciteiten of een kwetsbare positie krijgen ondersteuning via taaltrajecten, inzet op gelijke behandeling man-vrouw, en empowerment van vrouwen. Ook gaat de gemeente in gesprek met werkgevers over arbeidsmarktdiscriminatie en bestrijding van laaggeletterdheid.
  • Mensen die niet mogen integreren vanwege culturele/religieuze redenen of groepsdruk krijgen bescherming via het opsporen van verborgen vrouwen en inzet van sleutelfiguren en rolmodellen om acceptatie van seksuele diversiteit binnen etnische en religieuze groepen te verhogen.
  • Mensen die niet willen integreren spreken we aan op hun morele plicht te integreren. En waar nodig maken we gebruik van de maatregelen zoals handhaving op overlast en overbewoning.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Cornelisse, bestuursvoorlichter wethouder Schneider, 06 – 10 06 47 79 of e.cornelisse@rotterdam.nl