Direct naar de content

Nationaal Programma Rotterdam Zuid goed in de steigers

Eerste periode Nationaal Programma Rotterdam Zuid afgerond

De eerste periode van de uitvoering van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zit erop. Steeds meer scholen in de Children’s Zones geven extra lestijd en werken samen aan kwaliteitsverbetering. In alle zeven focuswijken bieden Wijkteams zorg aan gezinnen. Uitkeringsinstanties en werkgevers spannen zich extra in om meer mensen van Zuid aan het werk te krijgen. Corporaties hebben via de mogelijkheden die de verhuurdersheffing biedt, meer ruimte gekregen om te investeren in renovatie, sloop en nieuwbouw. En de wens van bewoners om meer te doen aan onveiligheid in de wijken en de drugseconomie is opgepakt.

Dit staat in de Voortgangsrapportage 2014 van het Uitvoeringsplan van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De rapportage geeft een beeld van stand tot eind juni 2014. Twee jaar na de start van het programma blijkt dat de samenwerking tussen de partners goed in de steigers staat. Het bestuur van het NPRZ vindt dat er een stevige basis is gelegd waarop verder kan worden gebouwd. Zoals verwacht is de vooruitgang op deze korte termijn nog niet direct zichtbaar in de cijfers. Dat is ook de reden waarom de samenwerkende partners twintig jaar uittrekken voor het wegwerken van de onnodige achterstanden die gedurende generaties zijn ontstaan.

School: Children’s Zone en kiezen voor vakmanschap
Met het behalen van de doelstellingen zitten de partners op schema: 25 van de in totaal 28 scholen in de Children’s Zone geven gemiddeld 6 tot 10 uur extra les. De citoscore in Rotterdam Zuid is het afgelopen jaar licht vooruitgegaan, maar iets minder dan het Rotterdamse gemiddelde. Het aandeel vroegtijdig schoolverlaters is gedaald en in de focuswijken zijn alle 70 nulgroepen gestart.
De zeven frontlijnwijkteams die directe hulp bieden aan kinderen en hun gezinnen, zijn in 696 gezinnen aan de slag gegaan. 311 van deze gevallen zijn aangemeld door een school.
In het MBO hebben meer leerlingen dan het vorig schooljaar een zorgopleiding afgerond: 17% ten opzichte van 15% het jaar daarvoor. Techniek daalt licht van 22% naar 20%. Wel stijgt op Zuid het aandeel leerlingen met een techniekopleiding op MBO 3/4 niveau.

Werk: uitkeringsgerechtigden en Carrière Start Garanties
Na een aanvankelijke daling, is het afgelopen jaar het aantal uitkeringen op Zuid iets harder gestegen in vergelijking met de rest van Rotterdam. Het aantal mensen van Zuid dat uitstroomt naar werk is met 26% hoger dan het aandeel in de rest van Rotterdam. De inzet op handhaving van fraude betaalt zich uit: het aantal maatregelen en inkomenskortingen namen in de eerste helft van 2014 met de helft toe t.o.v. het jaar daarvoor. De gemeente Rotterdam heeft haar fraudeaanpak aangescherpt met gerichte controles. Eind juni 2014 zijn 1284 heronderzoeken afgerond. Van 301 personen is de uitkering beëindigd. Dit leverde een besparing op van ruim 2,9 miljoen.

Van de 100 voor jongeren van Zuid beschikbare carrière start garanties op MBO 3/4 niveau in haven en techniek zijn het afgelopen jaar 31 benut. Dat is een behoorlijke toename ten opzichte van de 3 het jaar daarvoor, maar is nog niet voldoende. De afgelopen periode is ook gewerkt aan de verdere invulling van dergelijke garanties o.a. met Defensie (100). NPRZ is aangesloten bij Link2Work, een initiatief van de SER en de ambassadeur Jeugdwerkloosheid om jongeren te koppelen aan bedrijfsmentoren. Voor 41 van de in totaal 69 jongeren die zich aangemeld hebben, is een match gevonden, een werkbezoek geregeld dan wel een stageplaats gevonden. Van de toegekende projecten uit de aanpak jeugdwerkloosheid, zijn drie van de negen toegekende projecten volledig gericht op jongeren van Zuid.

Wonen
De afgelopen periode werden twee belangrijke wetswijzigingen van kracht: de Rotterdamwet is verlengd tot en met 2018. Ook is er nieuwe wetgeving voor de aanpak van huisjesmelkers die hun huizen slecht onderhouden. Voor vijf van de zestien wijken op Zuid hebben nieuwe bewoners van buiten de regio een huisvestigingsvergunning nodig om er te kunnen wonen.
Het realiseren van nieuwbouw blijft met 330 woningen achter bij de geplande 873. Dit komt vooral door de vertraging die de voormalige Vestia-projecten in de Afrikaanderwijk hebben opgelopen. De bouw van deze woningen zal in de periode 2015-2018 plaatsvinden. Door de invoering van de verhuurdersheffing is er extra geld beschikbaar gekomen voor Rotterdam-Zuid.
Gemeente en corporaties hebben samen het ambitiedocument ‘Ruimtelijk perspectief Rotterdam Zuid’ opgesteld. Per focuswijk staat daarin vermeld wat er te gebeuren staat op het gebied van sloop, renovatie, samenvoegen en verbetering van in totaal 35.000 woningen.

Bewoners
Uitgangspunt van het NPRZ is dat de bewoners zelf veel problemen kunnen oplossen en dat iedereen een zinvolle dagbesteding heeft. De hulp die daarbij soms nodig is, wordt voor een belangrijk deel ingevuld door de wijkteams. De lijn die is ingezet om de inzet van het NPRZ met bewoners te bespreken, heeft na de Burgertop in 2013, een vervolg gekregen in de Jongerentop in 2014.
Naast de school-werk-wonen aanpak in Rotterdam Zuid, vraagt het gebied tevens om de aanpak van de drugseconomie. In het afgelopen jaar hebben het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente samen met het programmabureau NPRZ hiervoor een plan ontwikkeld dat opgenomen zal worden in het Uitvoeringsplan 2015-2018

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een samenwerking tussen gemeente, Rijk, deelgemeenten, scholen, corporaties, zorginstellingen en bedrijfsleven. Met als doel de arbeidsparticipatie, woonkwaliteit en het opleidingsniveau in Rotterdam Zuid in 2020 op hetzelfde niveau te krijgen als een gemiddelde grote stad. Het nieuwe Uitvoeringsplan voor de periode 2015-2018 wordt eind januari gepresenteerd.

DEEL I Voortgangsrapportage NPRZ 2014


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karín Oostenbrink – Fraai,
Werk en Communicatie Nationaal Programma Rotterdam Zuid, tel. 06-51074721 of e-mail: ki.fraai@rotterdam.nl.