Direct naar de content

Minister Ollongren doet bindende uitspraak in geschil over prestatieafspraken Rotterdam

De gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron hebben de minister om een uitspraak gevraagd om duidelijkheid te krijgen over investeringen in de grondige aanpak van de particuliere voorraad in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vindt dat woningcorporaties wel uit eigen middelen een bijdrage mogen leveren aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid, maar daartoe niet verplicht mogen worden.

Het Rijk, de gemeente en de woningcorporaties investeren flink om de woon- en leefkwaliteit in Rotterdam Zuid te verbeteren. De NPRZ partners hebben afgesproken om de eenzijdigheid in de goedkope particuliere woningvoorraad te doorbreken door een grondige aanpak en realisatie van meer gemengde woonmilieus. De corporaties investeren veel in de eigen woningvoorraad in Rotterdam Zuid. Rotterdam vraagt corporaties om uit eigen middelen ook mee te betalen aan de aanpak van de particuliere woningvoorraad. De corporaties zien het niet als hun taak om huurdersgeld in te zetten voor de herstructurering van woningen die door particuliere eigenaren niet goed onderhouden zijn. De centrale bewonersorganisatie van Woonbron deelt dit standpunt. Woonbron en de gemeente Rotterdam legden het geschil voor aan minister Ollongren om te vragen: mag de gemeente van corporaties verlangen om uit eigen middelen te investeren in de particuliere voorraad?

Een speciale geschillencommissie heeft het geschil tussen de gemeente en Woonbron bekeken en de minister neemt het advies van de commissie over. Dit advies is dat de gemeente woningcorporaties niet kan verplichten om uit eigen middelen te investeren in de particuliere woningvoorraad. Wel mogen de woningcorporaties een bijdrage leveren.

Financiering aanpak particuliere woningvoorraad

De corporaties zijn naast de gemeente en het Rijk financiers van het NPRZ. De beslissing van de minister heeft de komende drie jaar geen gevolgen, omdat over de financiering van de projecten in de huidige coalitieperiode afspraken zijn vastgelegd, in het NPRZ uitvoeringsplan 2019-2022, in het door de gemeenteraad goedgekeurde werkprogramma en in bestaande convenanten zoals de regiodeal en aftrek op de verhuurdersheffing. Deze projecten gaan dus door. Voor de dekking van projecten in een volgende coalitieperiode moeten we in gesprek met het rijk. Dat is overigens altijd het geval bij langlopende projecten.

Het NPRZ is een Nationaal programma. De gemeente bestudeert het advies van de geschillencommissie en gaat in gesprek met het Rijk over alternatieve financieringsbronnen.

Onverminderde voorzetting inspanningen NPRZ

Los van het vraagstuk van de financiering van de grondige aanpak van de particuliere voorraad, blijven Woonbron en de gemeente onverminderd achter de ambitie staan om de doelen van het NPRZ te realiseren. In geval van Woonbron betekent dit onder meer dat zij haar inspanningen voor focuswijk Carnisse onverminderd voortzet, nu en in de toekomst.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mirjam Keunen, bestuursvoorlichter wethouder Kurvers, 06 – 28 48 94 54 of mm.keunen@rotterdam.nl.