Direct naar de content

Mini-raadsenquête Boompjeskade 10-14 van start

Rotterdamse gemeenteraad stelt onderzoekscommissie in

De gemeenteraad stelde vandaag de enquêtecommissie in die onderzoek gaat doen naar de ontwikkeling van de afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam in relatie tot de fraudezaak Boompjeskade. Voorzitter van de commissie is de heer B.J. (Bart-Joost) van Rij. Ook stelde de raad de onderzoeksvragen vast. Naar verwachting vindt het afsluitende raadsdebat plaats voor het zomerreces.

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2016 werd een door de heer L.C. (Leo) Bruijn (Pvda) ingediende motie met algemene stemmen aangenomen. De motie riep op een mini-raadsenquête te houden over de fraude bij het poppodium Waterfront, die vorig jaar aan het licht is gekomen.

Onderzoekscommissie

De heer Van Rij (Leefbaar Rotterdam) is namens de gemeenteraad de voorzitter van de commissie die de uitvoering van de mini-raadsenquête en het proces bewaakt. De onderzoekscommissie bestaat verder uit de heren L.P.M. (Leo) de Kleijn (plaatsvervangend voorzitter, SP), L.C. (Leo) Bruijn (PvdA), S. (Stefan) Kroon (D66) en A. (Aydin) Peksert (Nida).

De commissie wordt ondersteund door de raadsgriffie en een extern onderzoeksbureau.

Tot de start van eventuele openbare verhoren worden over het verloop van het onderzoek geen mededelingen gedaan. De enquêtecommissie vergadert in beslotenheid.

Wat wordt onderzocht?

De gemeenteraad onderzoekt de vraag: ‘Hoe verhoudt de oprichting van de vastgoedorganisatie zich tot de fraudezaak Boompjeskade en de afwikkeling tot in de periode 2016?’. Verschillende subvragen scherpen deze vraag aan. Denk aan hoe er ambtelijk en bestuurlijk is geacteerd om tot een optimale afwikkeling van deze zaak te komen. Ook wordt onderzocht welke administratieve, financiële, bestuursmatige, organisatorische en juridische aspecten er mogelijk toe hebben geleid dat een fraudezaak zoals deze heeft kunnen ontstaan. De mini-enquête is qua instrumentarium niet afwijkend van de reguliere raadsenquête, het zwaarste controlemiddel van de raad. Tijdens een raadsenquête kunnen betrokken (oud-)ambtenaren en bestuurders verplicht worden te verschijnen voor de onderzoekscommissie. Ook is het mogelijk te verhoren onder ede.

De gedachte achter deze mini-variant is dat het onderzoek beperkt is in scope, tijdsduur en kosten. De commissie rondt bij voorkeur in april de onderzoeksfase af, zodat een afrondend raadsdebat voor aanvang van het zomerreces kan plaatsvinden.


Noot voor de redactie:

De heer Van Rij voert het woord over het onderzoek en het proces. U kunt hem benaderen via Patrick Schouteten, hoofd communicatie griffie (06 51 81 25 08 / p.schouteten@griffie.rotterdam.nl).