Direct naar de content

Minder Rotterdammers in de opvang en beschermd wonen

Lancering actieprogramma (O)GGZ – Eerder Thuis

Rotterdam wil dat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen wonen en leven. Met een set aan nieuwe maatregelen wil de gemeente voorkomen dat mensen met een psychische beperking hoeven in te stromen in de maatschappelijke opvang of in een vorm van beschermd wonen. Ook wordt bevorderd dat mensen in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen sneller doorstromen naar lichtere vormen van ondersteuning door hen beter voor te bereiden op het weer zelfstandig wonen in de wijk, al dan niet met ambulante ondersteuning. De maatregelen staan in het nieuwe actieprogramma (Openbare)Geestelijke Gezondheidszorg ((O)GGZ) – Eerder thuis.

Om instroom te voorkomen biedt Rotterdam onder meer budgetbeheer aan ter voorkoming van betalingsachterstand in huur en andere vaste lasten. ,,Schulden en dreigende uithuisplaatsingen zorgen vaak voor een neerwaartse spiraal, zeker in combinatie met andere problemen,’’ aldus wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg). ‘’Budgetbeheer geeft deze groep rust in die zin dat de basale zaken als het betalen van huur, zorgverzekeringen enzovoorts, door blijven gaan’’.

Met cliënten die klaar zijn om weer zelfstandig te gaan wonen, worden afspraken gemaakt over begeleiding, budgetbeheer en een vorm van werk als voorwaarde voor woonurgentie. Tevens wordt met de cliënt een stappenplan opgesteld om te voorkomen dat hij weer in de opvang of beschermd wonen terecht komt.

Bemoeizorg
Het gaat in Rotterdam om circa 5800 personen die behoren tot de doelgroep (O)GGZ. Het betreft mensen met ernstige psychische klachten in combinatie met problemen op meerdere leefgebieden zoals huisvesting, werk, inkomen, schulden en sociale relaties. Vaak hebben zij geen zicht op hun problematiek en vragen zij niet zelf om ondersteuning. Wethouder De Jonge: “Ook deze mensen moeten naar vermogen mee doen in de wijksamenleving. Maar omdat een kenmerk van deze doelgroep is dat ze doorgaans niet zelf om hulp vragen, is er vaak in instantie sprake van bemoeizorg. Soms is dwang en drang nodig om deze mensen te helpen en een einde te maken aan overlast die ze soms creëren.”

Het actieprogramma is tot stand gekomen in overleg met zorginstellingen, woningcorporaties, politie en andere relevante partners. Onder het actieprogramma valt ook de aanpak van de problematiek rondom verwarde personen. De politie constateert een toename van incidenten met verwarde personen. Op dit moment worden de incidenten geanalyseerd, evenals de opvolging, zodat waar nodig maatregelen kunnen worden getroffen. Vooruitlopend daarop is afgesproken dat de inzet van de GGZ flink wordt uitgebreid voor acute situaties en kunnen sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen op verzoek van de politie ondersteunen bij geplande bezoeken aan verwarde personen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl