Direct naar de content

Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 8 oktober, 10.00 uur, burgerzaal

Vanaf 10.00 uur houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen over de Begroting 2016 in de burgerzaal.Op deze eerste dag van de begrotingsbehandeling vindt ook een hoofdlijnendebat onderling en met het college plaats. Het gaat dan om een eerste termijn van fracties gevolgd door een eerste algemene reactie van het college. Hierbij kunnen algemene moties worden ingediend. Rond 20.00 uur start de gemeenteraad met het bespreken van de reguliere raadsagenda.

De vergadering kent een ochtend-, middag- en avondzitting.

De vergadering start met de beëidiging van de heer B. van Schaik (Leefbaar Rotterdam) als (tijdelijk) lid van de gemeenteraad.

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen (vanaf 20.00 uur):

Verzoek om beraadslaging

Buiten de reglementaire termijn voor het indienen van verzoeken is nog een Verzoek om beraadslaging ontvangen. De indieners geven aan dat dit verzoek een spoedeisend karakter heeft en vragen – ondanks overschrijding van de indieningstermijn – agendering toe te staan.

Tweeminutendebat

Agendapunten

  • Benoeming raadsgriffier
  • Bekrachtiging geheimhouding bijlage projectenmonitor behorende bij de tweede bestuursrapportage 2015

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.