Direct naar de content

Kwaliteitsverbetering doelgroepenvervoer

Gebruiker centraal in innovatieve aanbesteding

Met een innovatieve vorm van aanbesteden wil de gemeente Rotterdam zorgen voor een kwaliteitsverbetering van het vervoer voor bijzondere doelgroepen (waaronder leerlingenvervoer, Vervoer op Maat, vervoer van en naar sociale werkplaatsen). In 2017 lopen de contracten van dit vervoer af en bij de aanbesteding voor het vervolg gaat de gemeente deze vervoersvormen meer integreren. “Hierdoor wordt het mogelijk om met slimmere oplossingen de kwaliteit van het vervoer te verbeteren. Daarbij staan de behoeften van de Rotterdammers centraal, en daar hebben we ook onderzoek naar gedaan ”, aldus wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, jeugd en zorg).

Op dit moment maken ongeveer 30.000 Rotterdammers gebruik van deze vormen van vervoer, die door de gemeente worden gefinancierd. Door het vervoer voor verschillende doelgroepen in zijn geheel te bekijken is een betere en efficiëntere dienstverlening mogelijk, die bovendien kan bijdragen aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van inwoners, duurzaamheid en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return).
Er is gekozen voor een innovatieve vorm van aanbesteden (een concurrentiegerichte dialoog), vergelijkbaar met een werving- en selectieprocedure. In verschillende gespreksrondes kunnen de potentiële marktpartijen aangeven hoe zij de opdracht willen invullen. Zo is het mogelijk om te sturen op de beste oplossingen. Ter voorbereiding heeft de gemeente een marktconsultatie onder vervoerders gehouden en onderzoek laten doen naar de behoeften van de doelgroepen. Ook zijn bijeenkomsten georganiseerd om met potentiële marktpartijen in gesprek te gaan over de verschillende doelstellingen van de aanbesteding. Bedrijven kunnen zich tot eind januari inschrijven voor deelname. In februari wordt bekend met welke marktpartijen de dialoog wordt gevoerd.


Ondersteuning
De aanbesteding is een belangrijke stap in de ontwikkeling op het gebied van zorg, welzijn en jeugdhulp in Rotterdam. Belangrijke aanleiding is dat de gemeente per 2015 verantwoordelijk is voor het organiseren van meer soorten hulp en ondersteuning voor haar inwoners (Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). In Rotterdam doen we dit dichtbij huis in de wijken en buurten. Uitgangspunt bij de ondersteuning is wat mensen zelf kunnen, al dan niet met hulp van anderen in hun omgeving. Wie ondersteuning nodig heeft, krijgt dit op maat en zo dichtbij mogelijk bij huis.
Meer informatie www.rotterdam.nl/mijntaxibus


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 12 55 26 68 of j.scholten@rotterdam.nl