Direct naar de content

Kwaliteitsimpuls voor 290 Rotterdamse scholen

Rotterdam investeert 28,5 miljoen in maatwerkplannen van scholen

Professionele ontwikkeling van leerkrachten, versterking van ouderbetrokkenheid, leertijduitbreiding, arbeidsmarktoriëntatie en beter techniekonderwijs. Ruim 290 Rotterdamse basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen zetten daarop de komende vier schooljaren extra in. Om dit mogelijk te maken stelt het college deze bestuursperiode jaarlijks 28,5 miljoen euro aan scholen beschikbaar. Met dit geld kunnen scholen zelf bepalen waarin ze willen investeren om de onderwijsresultaten te verhogen. Meer dan 90.000 Rotterdamse leerlingen gaan van deze extra inzet profiteren.

Deze aanpak wordt omarmd door de Rotterdamse scholen, zo blijkt inmiddels. Vrijwel iedere school in Rotterdam kiest nu voor een extra investering in de kwaliteit van het onderwijs. Dit zijn er 80 meer dan in de voorgaande jaren. De scholen ontvangen de subsidie schoolontwikkeling van de gemeente Rotterdam bovenop de reguliere bekostiging van het Rijk. Naast de subsidie schoolontwikkeling ontvangen de scholen ook gemeentesubsidie voor zaken als conciërges, medewerker ouderbetrokkenheid en voor- en vroegschoolse educatie.

Besteding
Omdat de scholen zelf bepalen hoe ze het budget voor schoolontwikkeling inzetten – waarmee dus maatwerk wordt geleverd – verschilt de wijze waarop het budget voor schoolontwikkeling wordt besteed per school.
• 80% van de scholen zet in op de professionele ontwikkeling van de leerkracht. Het gaat hierbij om coaching door ervaren collega’s, het volgen van een Masteropleiding, vervanging van een leerkracht die een opleiding volgt en scholen die bij elkaar gaan kijken en elkaar adviseren (collegiale visitatie). De leraren vormen de basis voor goed onderwijs. Nergens is de meerwaarde die je als leraar kunt leveren zo groot als in Rotterdam.
• 75% van de scholen zet in op ouderbetrokkenheid. Het gaat hierbij om extra oudergesprekken, taalactiviteiten zoals de taalklas en het betrekken van ouders bij de keuzes die kinderen maken in hun schoolloopbaan. De afstemming tussen ouders en school is cruciaal voor een succesvolle schoolcarrière.
• 70% van de scholen zet in op leertijduitbreiding. Met de extra leertijd willen scholen leerstanden wegwerken of extra uitdaging bieden. In de leertijduitbreiding is veel aandacht voor taal en/of rekenen, de ontwikkeling van sociale competenties en beweging, kunst en cultuur. De inzet van leertijduitbreiding in de Rotterdamse Children’s Zone blijft gewaarborgd. Alle 29 basisscholen in de Children's Zone verlengen het komende jaar de leertijd met ten minste zes uur bovenop de reguliere lestijd.
• 50% van de scholen zet in op versterking van vakmanschap. Het kan daarbij gaan om excursies en bedrijfsbezoeken, voorlichting over beroepen en opleidingen, invoering van een talentportfolio en extra aandacht voor techniekonderwijs. Een gedegen schoolkeuze voor een baan die echt bestaat scheelt in verkeerde opleidingskeuzes, onnodig switchen en schooluitval.

Leren Loont!
Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg) is enthousiast over de plannen waarmee de scholen invulling geven aan het Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Leren Loont!’. Met dit beleid is een totale investering van 100 miljoen euro per jaar gemoeid. "Rotterdam zet in op onderwijs dat uitdaagt, vormt, talent tot ontwikkeling brengt en jongeren voorbereidt op de arbeidsmarkt. De scholen geven hier met hun plannen en maatwerk per school een extra impuls aan. Zo zorgen we samen dat de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs omhoog gaat."
In de afgelopen jaren heeft Rotterdam, ten opzichte van veel andere steden, een inhaalslag gemaakt met het verhogen van de onderwijsresultaten. Zo is de Eindtoetsscore gestegen van 531,2 in 2010 naar 533,5 in 2015. Met de aanpak van Leren Loont! wil Rotterdam deze trend de komende jaren doorzetten


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl