Direct naar de content

#Kendoe 2.0: Extra investeringen voor een sterkere stad

College presenteert Voorjaarsnota aan gemeenteraad

Rotterdam maakt de komende twee jaar geld vrij voor extra investeringen om de stad sterker, veiliger, aantrekkelijker en gezelliger te maken. Het extra geld levert een financiële verschuiving op en komt met name ten goede aan een schonere stad, Rotterdam Oost, veiligheid, sport, zorg, cultuur, duurzaamheid en onderwijs. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag door het college van burgemeester en wethouders is aangeboden aan de gemeenteraad. Het totaal pakket aan investeringen bedraagt bijna 50 miljoen Euro en is het resultaat van een aantal meevallers, scherpe keuzes en klein pakket aan bezuinigingen.

Wethouder Adriaan Visser (o.a. Financiën): "Na een lange periode van bezuinigen is er voor 2017 financiële ruimte om te intensiveren. Met de voorstellen die we in de Voorjaarsnota aan de gemeenteraad presenteren, geven we een extra impuls aan de ambities die we hebben om Rotterdam nog sterker te maken, samen met onze partners en de Rotterdammers.”

Buitenruimte
Het college stelt voor om € 12 miljoen extra te reserveren voor de buitenruimte om de schoonbeleving te vergroten. Ook wil het college in totaal € 8,6 miljoen inzetten voor vergroening van het Museumpark, voor extra onderhoud aan de paden en wegen in het Kralingse Bos, toiletvoorzieningen in de openbare ruimte en het evenementenproof maken van parken.

Veiligheid
Het college kiest voor meer inzet op de veiligheid van de inwoners en speelt daarmee in op recente ontwikkelingen zoals radicalisering en de toenemende dreiging van terrorisme. Ook de aanpak van nieuwe criminaliteitsvormen zoals cybercrime, identiteitsfraude en financieel economische delicten vraagt om steeds meer inzet en investeringen. Totaal is een extra bedrag van € 5,7 miljoen beschikbaar.

Sport
Er wordt extra geld uitgetrokken voor onderhoud van sportvoorzieningen, voor kantines en kleedkamers van sportclubs, voor het upgraden van een aantal sportcomplexen en voor kunstgrasvelden. Daarnaast zet het college geld in voor het Jeugdsportfonds en is er budget vrijgemaakt om de zwembaden in Pernis en Hoek van Holland open te kunnen houden. Totaal is een extra bedrag van € 24,7 miljoen beschikbaar voor sport.

Duurzaamheid
Het college gaat € 5 miljoen extra investeren in duurzaamheid. Dit mede om invulling te geven aan het het Klimaatakkoord in Parijs en zo een extra impuls te geven aan bijvoorbeeld zonne energie en verduurzaming van de woningvoorraad.Aandachtspunten zijn daarnaast de luchtkwaliteit en het Fietsplan 2016-2018. Ook wil het college fietsen in de stad nog aantrekkelijker maken.

Onderwijs
In de Voorjaarsnota wordt € 3,5 miljoen vrijgemaakt om te investeren in een categoraal gymnasium op Zuid in het monumentale pand Poortgebouw van het Zuiderziekenhuis. Zo kan dit pand tot een moderne school getransformeerd worden.

Cultuur
Als gevolg van eerdere budgetverschuivingen kwam het cultuurbudget onder druk te staan. Het college heeft besloten het cultuurbudget op peil te houden en deze middelen onder andere te besteden voor vernieuwing. Bij besluitvorming over de cultuurplanperiode 2017-2020 later dit jaar worden deze middelen betrokken. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2,5 miljoen.

Zorg
Met de decentralisatie van de zorg voor jeugd en volwassenen heeft het college de kans gegrepen om een nieuwe basis voor hulp te leggen. Er zijn inmiddels 42 integrale wijkteams, 14 brede vraagwijzers, 20 CJG’s en 48 huizen van de wijk. Het college kiest ervoor om de toegang van de zorg te versterken door te investeren in de eerstelijns ondersteuning. De Vraagwijzers worden geprofessionaliseerd de wijkteams worden versterkt. De bestemmingsreserve wordt met € 12 miljoen verhoogd zodat het college schommelingen in de inkomsten en uitgaven kunnen opvangen. Uitgangspunt is dat iedere Rotterdammer de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Wonen
Het college stelt op Zuid € 10 miljoen extra beschikbaar voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad. Daarnaast maakt het college extra geld vrij voor het funderingsherstel van particuliere woningen met een kwetsbare houten paalfundering, namelijk € 1,8 miljoen.

Gebiedsplannen en gebieden
Het college wil in 2017 € 10 miljoen extra investeren in het gebied Prins Alexander. Om dit voor de stad belangrijke en grote gebied leefbaar te houden en op sterkte te houden voor de toekomst, wordt vooral extra geïnvesteerd in de buitenruimte en in veiligheid.

Besluitvorming gemeenteraad
De Voorjaarsnota bestaat uit de Kaderbrief en eerste bestuursrapportage. De Voorjaarsnota wordt besproken in de raadscommissies van 29 en 30 juni. Tijdens de gemeenteraadvergaderingen van 5 en 7 juli staat de Voorjaarsnota voor besluitvorming op de agenda.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl