Direct naar de content

Inburgeringsscholen en gemeenten regio Rijnmond samen vóór kwaliteit en tegen inburgeringsfraude

Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering

De eerste 25 taalaanbieders Inburgering uit de regio Rijnmond ondertekenen 27 november het Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering. Ook regiogemeenten zetten komende maand hun handtekening. Het convenant stelt eisen aan de kwaliteit van de inburgeringslessen en is daarmee een goede voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering. De kwaliteitseisen dienen ook om inburgeringsfraude tegen te gaan. Met het convenant neemt de gemeente alvast meer regie over de inburgering en ontstaat meer verbinding met de taalaanbieders. Het is de eerste keer in Nederland dat een kwaliteitsconvenant Inburgering regionaal wordt ingesteld. Met het convenant wordt een drempel opgeworpen tegen de vestiging van slechte taalaanbieders in de regio Rijnmond.
 

In de huidige wet zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Met een lening van 10.000 euro van DUO kunnen zij taallessen inkopen. Een aantal taalaanbieders maakt daar misbruik van, bijvoorbeeld door lessen te factureren die nooit zijn gegeven. In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten de regie op de inburgering van statushouders. Dat houdt in dat de gemeente de inburgeringstrajecten inkoopt en samen met de inburgeraar kijkt welk taaltraject het beste past. Daarmee moet het taalniveau en het aanbod van lessen beter worden en fraude worden voorkomen.

Onlangs maakte minister Koolmees van Sociale Zaken bekend dat de nieuwe Wet inburgering niet op 1 juli 2021 maar op 1 januari 2022 ingaat. “Dat betekent dat we nog langer met een wet moeten werken die ruimte biedt aan malafide taalaanbieders,” zegt wethouder Bert Wijbenga (integratie). “Nu de nieuwe Wet inburgering met een half jaar is uitgesteld, is de kwaliteit van taallessen voor inburgeraars nóg belangrijker. Het Kwaliteitsconvenant moet daarom nu al helpen inburgeraars goed taalonderwijs te bieden en om fraude uit te bannen. Zodat zij straks meer kans hebben om volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.”

Het Kwaliteitsconvenant is een formeel vastgelegde afspraak tussen taalaanbieders en gemeenten waarin de gemeenten nu al meer de regierol over de inburgering gaan nemen. Door een intensievere samenwerking tussen de gemeente en de taalaanbieders onderling verbetert de kwaliteit van het inburgeringsaanbod. In het convenant staan afspraken over de lessen, het maken van een persoonlijk taalplan, het aanbieden van activiteiten richting werk en opleiding en een doorlopende leerlijn naar taaltrajecten ná de inburgering. De gemeente adviseert inburgeraars alleen nog naar taalaanbieders die het convenant hebben ondertekend. Controleurs van de gemeente zien erop toe dat de afspraken daadwerkelijk worden nagekomen.