Direct naar de content

Ieder kind verdient een gezonde, stevige start

Rotterdam investeert jaarlijks 1 miljoen extra in een stevige start voor ieder kind

Meer Rotterdamse kinderen die gezond ter wereld komen en een optimale ontwikkeling in de eerste levensjaren. Dat is het doel van het nieuwe programma Stevige Start dat vandaag, 14 maart, is gepresenteerd. Rotterdam zet daar onder meer de moedermentor voor in, naast huisbezoeken al tijdens de zwangerschap en kinderwensconsulten. Gemeente Rotterdam, Centrum voor Jeugd en Gezin, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en Erasmus MC ondersteunen daarmee (aanstaande) ouders.

De afgelopen jaren gaat het beter met de gezondheid van de jongste Rotterdammers, maar we zijn er nog niet. Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Zorg): “De afgelopen jaren is de babysterfte in deze stad met een kwart afgenomen. Daarmee hebben we de achterstand ten opzichte van de rest van Nederland gehalveerd. Die resultaten stemmen positief en maken tegelijkertijd dat wij ons nog eens extra willen inspannen om ieder kind in Rotterdam een stevige start te bieden.”

Prof. dr. Eric Steegers, afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie van het Erasmus MC, vult aan: “Zorgen voor een goede start in het leven kunnen verloskundigen en gynaecologen niet alléén. Sociaal-maatschappelijke factoren spelen een belangrijke rol. Ik ben daarom bijzonder verheugd met deze samenwerking in de geboortezorg in Rotterdam.”

Rotterdam investeert de komende jaren ruim een miljoen euro extra per jaar in een Stevige Start voor ieder kind. De Jonge: “Kinderen met een ongunstige start komen direct op achterstand te staan. Daarnaast vindt in de eerste levensjaren de grootste ontwikkeling plaats op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Ook hier geldt dat schade die in deze fase ontstaat, later alleen nog met een forse, gerichte inspanning is in te halen. Hoe meer kinderen een stevige start krijgen, hoe beter het is voor deze kinderen zelf, voor hun ouders, hun omgeving en daarmee voor Rotterdam.”

Bezoek tijdens zwangerschap
Nog dit jaar gaat het CJG bij 300 (aanstaande) ouders al tijdens de zwangerschap op huisbezoek. Wanneer verloskundigen of gynaecologen niet-medische risico’s signaleren, kunnen zij het CJG inschakelen. Nu komen de jeugdverpleegkundigen pas na de geboorte bij de pasgeborenen thuis. Door dit bezoek te vervroegen kunnen beginnende problemen sneller worden aangepakt. Het huisbezoek is bedoeld voor aanstaande ouders in verwachting van hun eerste kind én waar risico aanwezig is op een ongezonde geboorte. Op die manier is het CJG in een zo vroeg mogelijk stadium bij een gezin betrokken en kan daardoor sneller informatie, advies en eventueel extra hulp bieden.

Kinderwensconsult
We willen dat aanstaande ouders goed voorbereid zijn voordat ze aan een (nieuwe) zwangerschap beginnen. Daarom bieden wij hen de mogelijkheid van het kinderwensconsult. Het CJG gaat ouders met een tweede (of volgende) kinderwens nog dit jaar toeleiden naar een ‘kinderwensconsult’. Dit consult helpt aanstaande ouders bij een optimale voorbereiding op de zwangerschap. Tijdens dit consult, dat plaats vindt bij de huisarts of verloskundige, worden eventuele risico’s voor de zwangerschap in kaart gebracht. De aanstaande ouders (vader èn moeder) krijgen voorlichting en hulp waar nodig, bijvoorbeeld advies over stoppen met roken. Vrouwen die eerder te maken hebben gehad met een ongezonde geboorte krijgen begeleiding vanuit Erasmus MC. We starten met een proef in Hoogvliet waar het CJG zo’n 300 ouders met een kinderwens zal toeleiden naar dit kinderwensconsult. Voor de groep ouders die eerder te maken hebben gehad met een ongezonde geboorte is er al een eigen kinderwensconsult: zij krijgen gespecialiseerde begeleiding vanuit Erasmus MC.

Moedermentor: samen sterk
Aanstaande moeders die net dat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, krijgen dit najaar een Moedermentor. Deze ervaren moeder helpt de aanstaande moeder bij een gezonde zwangerschap en goede voorbereiding op de geboorte. Nog dit jaar krijgen 50 aanstaande moeders begeleiding, vanaf 2017 zijn dit er jaarlijks 100. Door de Moedermentor-begeleiding te combineren met groepsactiviteiten, denk aan (aanstaande) oudercursussen of bijeenkomsten op vaste ontmoetingsplekken (kotercafés), vergroot dit de kans dat eventueel beginnende problemen in een vroeg stadium worden ondervangen.

Actieprogramma
Het actieprogramma Stevige Start zet in op het verbeteren van de kansen voor de allerjongste Rotterdammers, van voor de zwangerschap totdat het kind naar school gaat. De zogeheten perinatale sterfte in Rotterdam is gedaald van 11,5‰ periode 2000-2008) naar 8,4‰ (periode 2009-2014), maar jaarlijks worden nog ruim 1.300 kinderen in Rotterdam te vroeg geboren en/of hebben een te laag geboortegewicht. Over de periode 2009-2014 zit Rotterdam (17,2%) hiermee boven het landelijk gemiddelde (14,4%). De maatregelen versterken onder meer de eigen kracht van (aanstaande) ouders, verkleinen risicofactoren en vergroten de mogelijkheden om op tijd te ondersteunen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 51 07 47 86 of t.agema@rotterdam.nl