Direct naar de content

Herstel weidevogelstand zichtbaar in polder Schieveen

Dankzij hoger waterpeil in broedseizoen

De gemeente Rotterdam werkt momenteel aan de inrichting van natuur en recreatie in polder Schieveen. Om de omstandigheden voor de weidevogels daar te optimaliseren, heeft de gemeente de waterhuishouding in de polder aangepast, in samenwerking met Hoogheemraadschap van Delfland en Natuurmonumenten. Voor het eerst kon dit jaar tijdens het broedseizoen -tussen 1 maart en 15 juni- het waterpeil in de weidevogelkern voldoende hoog worden ingesteld.  Met resultaat: meer broedparen weidevogels en een goed broedsucces.
 

Het broedsucces van de grutto ligt met 75 % voor het eerst sinds 21 jaar boven de minimaal gestelde 65 %. De scholekster krijgt er voor het eerst in jaren weer jongen groot. Bovendien is de stand extra compleet met niet-jaarlijkse broedvogels als kluut, patrijs en kleine plevier, terwijl schaarse soorten als zomertaling er ook weer zitten. “Belevenisboerderij Schieveen is een uitstekende uitvalsbasis om vanaf het pad de weidevogels te bekijken. Er staan momenteel gewoon hele groepen vlieg-vlugge jongen in de polder”, aldus een enthousiaste weidevogelteller Ferry van der Lans“.

Ook vanaf de Oude Bovendijk en de Hofweg is de activiteit van de jonge vogels en ouderparen waar te nemen; de weilanden zelf zijn niet toegankelijk, om verstoring te voorkomen.

Wethouder Wijbenga (Buitenruimte) is verheugd over het herstel van de weidevogelstand: ” De natuur rondom de stad is ontzettend belangrijk. Een goed ecosysteem houdt ons gezond en gelukkig. Het is positief om te zien dat de moeite die wij doen voor dit gebied, zich nu zichtbaar terugbetaalt.”

Broedseizoen in cijfers

De grutto, de weidevogel waarvoor ons land de grootste internationale verantwoordelijkheid heeft, was dit jaar in de polder aanwezig met 40 territoria (in 2020 nog met 31). De tureluur was aanwezig met 50 territoria (in 2020 met 34), de scholekster met 35 (in 2020 met 29) en de kievit met 124 (in 2020 met 91). Andere weidevogels vertonen een vergelijkbare toename.

Het herstel van de weidevogelstand is te danken aan het hogere waterpeil in het broedseizoen, dat dit jaar voor het eerst kon worden ingesteld. Bij een hoger waterpeil in het broedseizoen komt het bodemleven in een weiland omhoog, waardoor het beschikbaar komt als voedsel voor de volwassen weidevogels. En door het vocht in de bodem blijft de grond kouder, groeit het gras minder snel en krijgen andere kruiden en bloemen een kans om zich te vestigen. Meer bloemen trekt meer insecten aan, die op hun beurt voedsel zijn voor de weidevogelkuikens.

Beheer

Ook het beheer van het gemeentelijke weidevogelkern is helemaal toegesneden op herstel van de weidevogelpopulatie. Natuurmonumenten verzorgt het beheer in opdracht van gemeente Rotterdam, in samenwerking met lokale agrariërs. Op de gemeentelijke gronden wordt geen mest gebruikt, om het gras niet te snel te laten groeien. Maaien voor 15 juni is hier niet toegestaan, zodat kuikens tijd krijgen om veilig op te groeien en ‘vlieg-vlug’ te worden.

Tijdens het broedseizoen wordt er gestuurd op een optimale balans tussen een hoge waterstand voor de weidevogels maar niet te hoog gelet op het agrarisch gebruik. Na het broedseizoen gaat het waterpeil ook in de gemeentelijke weidevogelkern weer omlaag, zodat de agrariërs die het land pachten, weer kunnen maaien.

Melkveehouder Jan Dirk Rodenburg is één van de pachters: “Het is voor alle partijen wel wennen, denk ik. Vooral omdat de belangen zo anders zijn. Vooraf is afgesproken om in deze polder een mix van natuur, recreatie en agrarische activiteit te realiseren. Echter, vanwege het gekozen waterpeil vond ik dat die laatste ambitie letterlijk onder water verdween dit voorjaar. Op nat land kun je naar mijn mening geen vee weiden of gras oogsten. Het is zoeken naar de juiste balans op het scherpst van de snede. Hopelijk worden de peilen daarom komend jaar vanuit landbouwoogpunt beter gereguleerd. Nat genoeg voor de vogels, droog genoeg voor de landbouw. Want het blijft een mooi gezicht, zo’n foeragerende grutto met jongen.”

Poldernatuur tussen Rotte en Schie

De herinrichtingswerkzaamheden in polder Schieveen zijn in volle gang: het Polderpad, het nieuwe fietspad tussen de Rotte en de Schie, komt ook door polder Schieveen te lopen. Naast dit fietspad worden in Schieveen ook struinpaden gerealiseerd. Naar verwachting zal dit recreatieve netwerk eind dit jaar gereed zijn. Polderpad en struinpaden zullen in het broedseizoen gesloten zijn om de rust voor de weidevogels te garanderen.

De ontwikkeling van natuur en recreatie in polder Schieveen vormt onderdeel van groenproject Noordrand Rotterdam, een groene en ecologische kwaliteitsimpuls tussen de Rotte en de Schie, waarin het Rijk (PMR – Project Mainportontwikkeling Rotterdam / dubbeldoelstelling 750 ha natuur & recreatie rond Rotterdam), Provincie Zuid-Holland, gemeente Lansingerland, Natuurmonumenten en gemeente Rotterdam samenwerken. Zo ontstaat een recreatieve en ecologische verbinding tussen populaire bestaande groengebieden als Rottemeren, Midden-Delfland, Ackerdijkse Plassen, Groenzoom en Balij. Noordrand Rotterdam is één van de prioritaire gemeentelijke groenprojecten, samen met Rivier als Getijdenpark, Plezierrivier de Rotte en de Blauwe Verbinding in Rotterdam-Zuid.