Direct naar de content

Herinrichting Zuidpolder tot natuur- en recreatiegebied van start

Gemeenten Lansingerland en Rotterdam gaan de Zuidpolder inrichten als natuur- en recreatiegebied. De Zuidpolder ligt tussen de Doenkade (het toekomstige tracé A13/16) en Berkel en Rodenrijs. De werkzaamheden zijn onlangs gestart: verdere aanleg van het Polderpad (de fiets- en wandelverbinding van de Rotte naar de Schie) en andere recreatievoorzieningen, het graven van natuurvriendelijke oevers en het aanbrengen van beplanting.

De graslanden in de Zuidpolder zijn in eigendom bij gemeente Rotterdam en bestemd voor natuur en recreatie. De polder ligt binnen de gemeentegrenzen van Lansingerland. De twee samenwerkende gemeenten hebben Natuurmonumenten gevraagd het beheer van het groengebied op zich te nemen. De natuurorganisatie krijgt de gronden hiertoe in erfpacht. Natuurmonumenten zal in het beheer samenwerken met lokale agrarische ondernemers.

Melkschuur en wilde-bloementuin
Dit voorjaar maken de gemeenten en Natuurmonumenten gezamenlijk al een begin met verfraaien van de entree van het groengebied, nabij metro Rodenrijs. De karakteristieke houten melkschuur die hier staat, wordt op dit moment in oude luister hersteld en geschikt gemaakt als vrijwilligers- en educatieruimte en bescheiden infopunt. Rondom de melkschuur komt een tuin vol wilde bloemen; eind van de maand wordt de tuin ingezaaid. De tuin wil Natuurmonumenten verder aanleggen en beheren samen met zoveel mogelijk natuurliefhebbers uit Berkel en Rodenrijs. De natuurorganisatie gaat hiertoe een speciaal team van vrijwilligers opzetten.

Mooier en toegankelijker
De Zuidpolder wordt een publiek toegankelijk groengebied. Het open weidekarakter blijft gehandhaafd. Het landschap in de polder wordt afwisselender en kleinschaliger; de natuur krijgt meer ruimte. Er komen fiets- en wandelpaden, bankjes, een speelveld en een infopunt met wilde-bloementuin. Langs de randen van het gebied planten de gemeenten bomen en struiken aan, om bebouwing en infrastructuur aan het zicht te onttrekken. Langs watergangen worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het waterpeil in de polder krijgt een meer natuurlijk karakter: natter in de winter en droger in de zomer. Door deze en andere maatregelen zullen vogels, vlinders en bloemen terugkeren in de weilanden.

Gevolgd planproces
Als onderdeel van de leefbaarheidsdoelstelling binnen Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam (Planologische Kern Beslissing PMR) hebben rijk, provincie en betrokken gemeenten besloten, om de Zuidpolder en de naastgelegen Schiebroekse Polder (samen plangebied Vlinderstrik) om te vormen tot natuur- en recreatiegebied. In 2013 is het gewijzigde bestemmingsplan voor Vlinderstrik vastgesteld. Vorig jaar is tijdens een inloopavond het ontwerp voor Vlinderstrik gepresenteerd aan omwonenden; reacties zijn verwerkt in een definitief ontwerp, dat is vastgesteld door de beide gemeenteraden. Inrichting vindt plaats volgens dit vastgestelde ontwerp.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Henriëtte Edens ,Communicatieadviseur Gemeente Rotterdam. Telefoon: 010 – 267 4763 of 06 – 535 10 337. Email: hg.edens@Rotterdam.nl